Search result for

(69 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -選-, *選*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せんしゅ, senshu] (n) นักกีฬา
[せんきょ, senkyo] (n) การเลือกตั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せんべつ, senbetsu] (n vt) การเลือก การคัดเลือก
[せんてい(する), sentei ( suru )] (n vt) การคัดเลือก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[せんしゅつ, senshutsu] Thai: การคัดเลือก English: election
[せんたく, sentaku] Thai: การคัดเลือก English: selection (vs)
[せんたく, sentaku] Thai: ข้อเลือก
[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose
[えらぶ, erabu] Thai: คัดเลือก English: to select

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[選, xuǎn, ㄒㄩㄢˇ] to select, to elect, to choose; election
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  巽 (xùn ㄒㄩㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n,n-suf) selection; choice; choosing; picking; election; (P) [Add to Longdo]
する[せんする;ぜんする, sensuru ; zensuru] (vs-s,vt) to choose; to take; to select; to pick out [Add to Longdo]
に入る[せんにはいる, sennihairu] (exp,v5r) to be selected; to be chosen [Add to Longdo]
ばれし者;撰ばれし者;択ばれし者[えらばれしもの, erabareshimono] (n) the chosen one; the chosen ones; the select few [Add to Longdo]
ばれる[えらばれる, erabareru] (v1) to be elected [Add to Longdo]
び取る;びとる[えらびとる, erabitoru] (v5r) to pick out item(s) from a group to keep [Add to Longdo]
び出す[えらびだす, erabidasu] (v5s,vt) to select; to pick out [Add to Longdo]
び抜く[えらびぬく, erabinuku] (v5k,vt) to single out [Add to Longdo]
び方[えらびかた, erabikata] (n) choice [Add to Longdo]
ぶ(P);撰ぶ(oK);択ぶ(oK)[えらぶ, erabu] (v5b,vt) to choose; to select; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, / ] to choose; to pick; to select; to elect [Add to Longdo]
选修[xuǎn xiū, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡ, / ] optional course (in school); to take an optional course [Add to Longdo]
选修课[xuǎn xiū kè, ㄒㄩㄢˇ ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, / ] optional course (in school) [Add to Longdo]
选入[xuǎn rù, ㄒㄩㄢˇ ㄖㄨˋ, / ] selected (for admission); elected [Add to Longdo]
选出[xuǎn chū, ㄒㄩㄢˇ ㄔㄨ, / ] to pick out; to select; to elect [Add to Longdo]
选区[xuǎn qū, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩ, / ] electoral district [Add to Longdo]
选取[xuǎn qǔ, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩˇ, / ] to choose [Add to Longdo]
选召[xuǎn zhào, ㄒㄩㄢˇ ㄓㄠˋ, / ] chosen and called [Add to Longdo]
选单[xuǎn dān, ㄒㄩㄢˇ ㄉㄢ, / ] (software) menu [Add to Longdo]
选定[xuǎn dìng, ㄒㄩㄢˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] to pick out; to select; chosen and fixed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What do you think of the election for mayor?" "I don't know."「市長挙をどう思いますか」「わかりません」
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは合衆国の大統領にばれた。
Japan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.1912年以来、日本は手をオリンピックに送ってる。
The Conservative Party won the election in 1992.1992年の挙では保守党が勝利を収めた。
A team is composed of eleven players.1チームは11人の手で構成されている。
Nine players make up a team.1チームは9人手から成る。
Can you pick out a few good books to read?2、3冊の読むべきいい本をび出せますか。
Choose either one or the other.2つのうちどちらかをびなさい。
Anybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.2桁のIQがある人間なら誰でも、この択が政治的に偏ったものだって分かってるよ。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候補者が大統領に立候補して、彼がばれた。
Five pitchers are to take the mound in rotation.5人の手でローテーションを組んだ。
Akira is a good tennis player.アキラは上手なテニス手です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you have to choose between a guy with a gun and a near-drowning of a baby - you could only be one place--[CN] 如果讓你,一個武裝暴徒還有 一個快要淹死的孩子, 你會擇去哪一邊? - Bowling for Columbine (2002)
The committee head, Mr. Chiba, spoke very highly of your work.[JA] (記者) 考委員長の千葉先生も 大絶賛でしたね Appeal (2017)
I tried to stay away from such a lifestyle and finally I chose to fight in the ring[CN] 那時,我天天希望不用再做清潔 結果我擇上擂台打拳 Naked Weapon (2002)
- Then why don't you tell us about school? - Mm. Tell us about school.[CN] 那你了什麼課? The Rules of Attraction (2002)
She has dick-sucking lips, so I consider the options.[CN] 她的嘴唇很厚 於是我考慮該如何 The Rules of Attraction (2002)
I think it's a crime that the committee members don't know about the most truly interesting novels.[JA] 考委員が 本当に面白い小説を知らないのは 罪だと思います Appeal (2017)
Just 10 days after the Columbine killings, despite the pleas of a community in mourning,[CN] 在離柯倫拜大屠殺只有10天之後, 查爾斯. 赫斯頓並沒有因為彌漫於這個地區 的哀傷氣氛而放棄,而是擇來到丹佛。 Bowling for Columbine (2002)
With your permission, I shall participate in the selection.[JA] 僭越(せんえつ)ながら 今回 考に参加させていただく Appeal (2017)
You know, the thing I love about this country of mine, is that whether you're a psychotic killer or running for president of the United States, the one thing you can always count on is white America's fear of the black man.[CN] 你們知道我為什麼這麼愛這個國家嗎? 不管我是個變態殺人犯還是個總統候人, 對於一件事情我可以很肯定: Bowling for Columbine (2002)
That's why I selected you.[JA] 私があなたをんだのは それが理由です Confrontation (2017)
And how perfect that that was the two things that we were gonna talk about with the upcoming election.[CN] 多完美的兩個競綱領啊! Bowling for Columbine (2002)
You've chosen to live a very simple life, I see.[JA] (桜井) ハア... 随分 シンプルな生活をびましたね Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts [Add to Longdo]
[せんたく, sentaku] choice (vs), selection [Add to Longdo]
択された実行可能試験項目群[せんたくされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, sentakusaretajikkoukanoushikenkoumokugun] selected executable test suite [Add to Longdo]
択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite [Add to Longdo]
択クラス[せんたくクラス, sentaku kurasu] selected class [Add to Longdo]
択チャネル[せんたくチャネル, sentaku chaneru] selector channel [Add to Longdo]
択パラメタ[せんたくパラメタ, sentaku parameta] selected parameter, selective parameter [Add to Longdo]
択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] selective field protection [Add to Longdo]
択解除[せんたくかいじょ, sentakukaijo] deselection (vs) [Add to Longdo]
択機能[せんたくきのう, sentakukinou] function preselection capability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えらぶ, erabu] waehlen [Add to Longdo]
[せんしゅ, senshu] Spieler, Aktiver [Add to Longdo]
[せんたく, sentaku] Auswahl, Auslese [Add to Longdo]
択科目[せんたくかもく, sentakukamoku] Wahlfach [Add to Longdo]
[せんきょ, senkyo] Wahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top