Search result for

(54 entries)
(0.0585 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -過-, *過*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かしつ, ] ความผิด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぎる[すぎる, sugiru] Thai: เกิน
ぎる[すぎる, sugiru] Thai: เกินไป English: to go beyond
不足[かふそく, kafusoku] Thai: ขาดหรือเกิน มักใช้ในรูปปฏิเสธ ไม่ขาดไม่เกิน พอดี English: excess or deficiency
[かはん, kahan] Thai: ส่วนมาก เกินกว่าครึ่ง English: the greater part
[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration
[かごん, kagon] Thai: การพูดมากไป English: saying too much
ごす[すごす, sugosu] Thai: ใช้ชีวิต English: to pass
ごす[すごす, sugosu] Thai: ใช้เวลา English: to spend

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[過, guò, ㄍㄨㄛˋ] pass; to go across, to pass through
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  咼 (guō ㄍㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] walk

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) [Add to Longdo]
[すぎ, sugi] (n,n-suf) (1) past; after; (2) too (much); over (e.g. eating); (P) [Add to Longdo]
ぎたるは及ばざるがごとし[すぎたるはおよばざるがごとし, sugitaruhaoyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more [Add to Longdo]
ぎたるは猶及ばざるが如し[すぎたるはなおおよばざるがごとし, sugitaruhanaooyobazarugagotoshi] (exp) the last drop makes the cup run over; too much of a good thing; less is more [Add to Longdo]
ぎた事[すぎたこと, sugitakoto] (n) bygones; the past; past event [Add to Longdo]
ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜にぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
ぎる;[よぎる, yogiru] (v5r) (uk) to go by; to cross; to pass by; to float across [Add to Longdo]
ぎ去った可能性[すぎさったかのうせい, sugisattakanousei] (n) might-have-been [Add to Longdo]
ぎ去る;去る[すぎさる, sugisaru] (v5r,vi) to pass; to pass away [Add to Longdo]
ぎ行く;行く[すぎいく;すぎゆく, sugiiku ; sugiyuku] (v5k-s,vi) to pass; to go past [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「ぼくは大きぎてのぼれないね」と男の子は言いました。 [M]"I am too big to climb and play," said the boy.
「彼らはその法案を可決したの」「うん、とうとう通させたんだ」"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."
10時20分ぎだ。It is twenty minutes past ten.
10時ぎには電話をしないで下さい。Don't call me up after ten o'clock.
10時前にはホテルを出発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの電車を乗りごしてしまいます。We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.
10年がぎた。Ten years have gone by.
11時をぎると、お客たちは三々五々帰り始めた。After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.
11時十五分前を少しぎています。It is a little after a quarter to eleven.
15分ぎた。It has gone a quarter.
一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行きぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guò, ㄍㄨㄛˋ, / ] (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo [Add to Longdo]
过一会儿[guò yī huì er, ㄍㄨㄛˋ ㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄦ˙, / ] later; after a while [Add to Longdo]
过不去[guò bu qù, ㄍㄨㄛˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄩˋ, / ] make life difficult for; embarrass; can't make it through [Add to Longdo]
过世[guò shì, ㄍㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] to die; to pass away [Add to Longdo]
过了五分钟[guò le wǔ fēn zhōng, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ˇ ㄈㄣ ㄓㄨㄥ, / ] five minutes passed [Add to Longdo]
过人[guò rén, ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] to excel; to surpass others; outstanding [Add to Longdo]
过份[guò fèn, ㄍㄨㄛˋ ㄈㄣˋ, / ] unduly; excessive [Add to Longdo]
过份简单化[guò fèn jiǎn dān huà, ㄍㄨㄛˋ ㄈㄣˋ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄏㄨㄚˋ, / ] oversimplification; oversimplify [Add to Longdo]
过来[guò lái, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ, / ] to come over; to manage; to handle; to be able to take care of; also pr. guo4lai5 [Add to Longdo]
过冬[guò dōng, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄥ, / ] to get through the winter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
剰規制[かじょうきせい, kajoukisei] overregulation [Add to Longdo]
[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]
負荷[かふか, kafuka] overload [Add to Longdo]
[かみつ, kamitsu] overcrowding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ぎる[すぎる, sugiru] voruebergehen, vergehen, ueberschreiten, uebertreiben [Add to Longdo]
ごす[すごす, sugosu] verbringen [Add to Longdo]
[あやまち, ayamachi] Fehler [Add to Longdo]
[あやまつ, ayamatsu] irren [Add to Longdo]
[かじょう, kajou] Ueberschuss [Add to Longdo]
半数[かはんすう, kahansuu] Mehrheit, Majoritaet [Add to Longdo]
[かこ, kako] Vergangenheit [Add to Longdo]
[かど, kado] uebermaessig, masslos, uebertrieben [Add to Longdo]
渡期[かとき, katoki] Uebergangszeit [Add to Longdo]
激派[かげきは, kagekiha] die_Radikalen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top