Search result for

(57 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遊-, *遊*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
園地[ゆうえんち, yuuenchi] (n) สวนสนุก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あそぶ, asobu] Thai: เล่น
[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遊, yóu, ㄧㄡˊ] sto wander, to travel, to roam
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  斿 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 7,362

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばす[あそばす, asobasu] (v5s,vt) (1) to let one play; to leave idle; (2) (pol) (See 御免あそばせ) to do [Add to Longdo]
ばせる[あそばせる, asobaseru] (v1) to leave idle [Add to Longdo]
ばせ言葉;あそばせ言葉[あそばせことば, asobasekotoba] (n) polite language used by women [Add to Longdo]
[あそび, asobi] (n,n-suf) (1) playing; (2) (uk) play (margin between on and off, gap before pressing button or lever has an effect); (P) [Add to Longdo]
びに行く;びにいく[あそびにいく, asobiniiku] (exp,v5k-s) (See びに来る) to go on a trip; to go out to play; to go and visit (a friend) [Add to Longdo]
びに来る;びにくる[あそびにくる, asobinikuru] (exp,vk) (See びに行く) to come and stay; to drop in; to visit [Add to Longdo]
び回る[あそびまわる, asobimawaru] (v5r) (See び歩く) to jaunt around; to play around; to visit one place after another without effect [Add to Longdo]
び戯れる[あそびたわむれる, asobitawamureru] (v1) to frolic [Add to Longdo]
び好き[あそびずき, asobizuki] (n) playfulness [Add to Longdo]
び紙[あそびがみ, asobigami] (n) flyleaf [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游戏[yóu xì, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] game; play, #609 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] to walk; to tour; to roam; to travel; surname You, #1,910 [Add to Longdo]
游客[yóu kè, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ, / ] traveler; tourist, #2,341 [Add to Longdo]
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] march; parade; demonstration, #7,601 [Add to Longdo]
游览[yóu lǎn, ㄧㄡˊ ㄌㄢˇ, / ] to go sight-seeing; to tour; to visit, #9,526 [Add to Longdo]
游人[yóu rén, ㄧㄡˊ ㄖㄣˊ, / ] a tourist, #11,068 [Add to Longdo]
游离[yóu lí, ㄧㄡˊ ㄌㄧˊ, / ] to disassociate; to drift away; to leave (a collective); free (component), #11,296 [Add to Longdo]
游玩[yóu wán, ㄧㄡˊ ㄨㄢˊ, / ] to amuse oneself; to have fun; to go sightseeing; to take a stroll, #12,248 [Add to Longdo]
游艇[yóu tǐng, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] barge; yacht, #14,603 [Add to Longdo]
游击队[yóu jī duì, ㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] guerrilla band, #15,289 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I am too old and sad to play," said the boy.「わたしは、年とっていてべないね」男の子は言いました。
There were two children playing on the street.2人の子供が通りでんでいた。
Three children were playing in the park.3人の子供が公園でんでいた。
No wonder he failed the exam, after wasting so much time like that.ああんでいては彼が試験に落ちるのも当たり前だ。
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって理論物理学はびのようなものだったが、そんな彼も税金の計算となるとからきし駄目だった。
You can ask the child who's playing over there.あそこでんでいる子供に聞いてごらんなさい。
Come and see me whenever you want to.あなたの来たいときはいつでも私の所へびに来なさい。
Did you go abroad for pleasure or on business?あなたは海外へびで行きましたか、それとも商売でしたか。
You must not play.あなたはんではいけない。
He will soon be past playing with toys.あの子もおもちゃでぶ年は過ぎるころだ。
Ann had no friends to play with.アンにはび友達がいなかった。
Please come and see me whenever you like.いつでもあなたのお好きなときにびにきてください。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've finished playing with you.[JA] あなたでぶのは これでおしまいです Confrontation (2017)
But now I get to just play video games all day, so...[CN] 不過天天在家打戲,所以... Charlie Bartlett (2007)
Your mom found him with the Park Avenue play-date service.[CN] 你媽媽在派克大街樂日服務上找到的 The Nanny Diaries (2007)
You need friends if you want to play.[JA] びには友達が必要ですから Confrontation (2017)
I keep playing with the ideas.[JA] アイデアでぶようにしてる  ()
I worry about checking which way I am leaning towards and then I play with...[JA] 方向性が わからなくなる時もある そういう時はび心が大切よ  ()
I don't kiss for fun.[JA] 私はびでキスしたりしない Values (2017)
We're playing the my-mom-is-coming-over- and-if-she-finds-out-I'm-a-nanny- then-I'm-screwed game.[CN] 我們在玩我媽要來了 如果她發現我是個保姆 我就搞砸這個戲了 The Nanny Diaries (2007)
What twisted game are we playing here?[CN] 我在玩什麼雙重戲阿? The Nanny Diaries (2007)
Play date?[CN] 樂日? The Nanny Diaries (2007)
You can't just suddenly stop and say, "That's it, game over.[CN] 你不能突然停下來說: 「就這樣吧 戲結束了,我進入了神跡」 Michael Clayton (2007)
The woman named Yuki Kobayashi said she was finished playing with me.[JA] (慎) 小林佑希と名乗っていた女は 僕でぶのは終わりだと言った Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
休時間[ゆうきゅうじかん, yuukyuujikan] idle time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
び相手[あそびあいて, asobiaite] Spielkamerad, Mitspieler [Add to Longdo]
[あそぶ, asobu] spielen, sich_unterhalten, faul_sein [Add to Longdo]
[ゆうきゅう, yuukyuu] ungenutzt, brachliegend [Add to Longdo]
[ゆうぎ, yuugi] -Spiel [Add to Longdo]
歩道[ゆうほどう, yuuhodou] Spazierweg, Promenade [Add to Longdo]
覧船[ゆうらんせん, yuuransen] Ausflugsschiff, Vergnuegungsschiff [Add to Longdo]
[ゆうぜい, yuuzei] Wahlreise, Kampagne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top