Search result for

(57 entries)
(0.217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遊-, *遊*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
園地[ゆうえんち, yuuenchi] (n) สวนสนุก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あそぶ, asobu] Thai: เล่น
[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遊, yóu, ㄧㄡˊ] sto wander, to travel, to roam
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  斿 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばす[あそばす, asobasu] (v5s,vt) (1) to let one play; to leave idle; (2) (pol) (See 御免あそばせ) to do [Add to Longdo]
ばせる[あそばせる, asobaseru] (v1) to leave idle [Add to Longdo]
ばせ言葉;あそばせ言葉[あそばせことば, asobasekotoba] (n) polite language used by women [Add to Longdo]
[あそび, asobi] (n,n-suf) (1) playing; (2) (uk) play (margin between on and off, gap before pressing button or lever has an effect); (P) [Add to Longdo]
びに行く;びにいく[あそびにいく, asobiniiku] (exp,v5k-s) (See びに来る) to go on a trip; to go out to play; to go and visit (a friend) [Add to Longdo]
びに来る;びにくる[あそびにくる, asobinikuru] (exp,vk) (See びに行く) to come and stay; to drop in; to visit [Add to Longdo]
び回る[あそびまわる, asobimawaru] (v5r) (See び歩く) to jaunt around; to play around; to visit one place after another without effect [Add to Longdo]
び戯れる[あそびたわむれる, asobitawamureru] (v1) to frolic [Add to Longdo]
び好き[あそびずき, asobizuki] (n) playfulness [Add to Longdo]
び紙[あそびがみ, asobigami] (n) flyleaf [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] to walk; to tour; to roam; to travel; surname You [Add to Longdo]
游人[yóu rén, ㄧㄡˊ ㄖㄣˊ, / ] a tourist [Add to Longdo]
游伴[yóu bàn, ㄧㄡˊ ㄅㄢˋ, / ] playmate [Add to Longdo]
游侠[yóu xiá, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] knight-errant [Add to Longdo]
游侠骑士[yóu xiá qí shì, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] a knight-errant [Add to Longdo]
游学[yóu xué, ㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] trip abroad for language study [Add to Longdo]
游客[yóu kè, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ, / ] traveler; tourist [Add to Longdo]
游弋[yóu yì, ㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] to cruise [Add to Longdo]
游戏[yóu xì, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] game; play [Add to Longdo]
游戏场[yóu xì chǎng, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] playground [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I am too old and sad to play," said the boy.「わたしは、年とっていてべないね」男の子は言いました。
There were two children playing on the street.2人の子供が通りでんでいた。
Three children were playing in the park.3人の子供が公園でんでいた。
No wonder he failed the exam, after wasting so much time like that.ああんでいては彼が試験に落ちるのも当たり前だ。
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって理論物理学はびのようなものだったが、そんな彼も税金の計算となるとからきし駄目だった。
You can ask the child who's playing over there.あそこでんでいる子供に聞いてごらんなさい。
Come and see me whenever you want to.あなたの来たいときはいつでも私の所へびに来なさい。
Did you go abroad for pleasure or on business?あなたは海外へびで行きましたか、それとも商売でしたか。
You must not play.あなたはんではいけない。
He will soon be past playing with toys.あの子もおもちゃでぶ年は過ぎるころだ。
Ann had no friends to play with.アンにはび友達がいなかった。
Please come and see me whenever you like.いつでもあなたのお好きなときにびにきてください。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've finished playing with you.[JA] あなたでぶのは これでおしまいです Confrontation (2017)
You need friends if you want to play.[JA] びには友達が必要ですから Confrontation (2017)
I keep playing with the ideas.[JA] アイデアでぶようにしてる  ()
Oh, spirit of this child return home and do not wander anymore.[CN] (這孩子的靈魂啊... ) (回家吧,別再蕩了) Gran Torino (2008)
I worry about checking which way I am leaning towards and then I play with...[JA] 方向性が わからなくなる時もある そういう時はび心が大切よ  ()
I don't kiss for fun.[JA] 私はびでキスしたりしない Values (2017)
We gotta get you something more stylish than that.[CN] 你們出時一定要很炫 Gran Torino (2008)
The woman named Yuki Kobayashi said she was finished playing with me.[JA] (慎) 小林佑希と名乗っていた女は 僕でぶのは終わりだと言った Emotions (2017)
Yes, to the amusement park.[CN] 嗯 去樂園 Detroit Metal City (2008)
Routine, yet quietly full of wonder.[CN] 平凡而驚奇的生存 The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos (2008)
WE'RE WAITING FOR YOU TO PLAY![JA] びに行くはずだろ"  ()
Could you please give me back the Playstation game I had lent to you...[CN] 很久以前借給你的戲 差不多該還給我了吧 Detroit Metal City (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
休時間[ゆうきゅうじかん, yuukyuujikan] idle time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
び相手[あそびあいて, asobiaite] Spielkamerad, Mitspieler [Add to Longdo]
[あそぶ, asobu] spielen, sich_unterhalten, faul_sein [Add to Longdo]
[ゆうきゅう, yuukyuu] ungenutzt, brachliegend [Add to Longdo]
[ゆうぎ, yuugi] -Spiel [Add to Longdo]
歩道[ゆうほどう, yuuhodou] Spazierweg, Promenade [Add to Longdo]
覧船[ゆうらんせん, yuuransen] Ausflugsschiff, Vergnuegungsschiff [Add to Longdo]
[ゆうぜい, yuuzei] Wahlreise, Kampagne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top