Search result for

(69 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -進-, *進*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すすむ, susumu] (vt) ก้าวหน้า
[しんど, shindo] (n) ความคืบหน้า, ความก้าวหน้า
[しんちょく, shinchoku] (n) ความก้าวหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[shinchoku, shinchoku] (n) ความคืบหน้า
[しんすう, shinsuu] เลขฐาน เช่น เลขฐานสิบ 10数 じゅうしんすう
 เลขฐานสอง 2数 にしんすう 
角装置[しんかくそうち, shinkakusouchi] (n ) ADVANCER
行方向[しんこうほうこう, shinkouhoukou] เป้าหมายที่จะก้าวไป จุดหมายที่เราจะก้าวไป ทิศทางที่จะต้องเดินหน้าไป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しんがく, shingaku] Thai: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย English: going on to university (vs)
める[すすめる, susumeru] Thai: ต่อให้คืบหน้า English: to advance (vt)
める[すすめる, susumeru] Thai: สนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่ง English: to promote
める[すすめる, susumeru] Thai: เร่งให้เร็วขึ้น English: to hasten
[すすむ, susumu] Thai: คืบหน้า English: to make progress (vi)
[すすむ, susumu] Thai: เดินเร็ว
[すすむ, susumu] Thai: พัฒนาขึ้น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[進, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to advance, to make progress; to come in, to enter
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 5,377

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See ぜる) to offer; to present [Add to Longdo]
ぜる[しんぜる, shinzeru] (v1,vt) (See ずる) to offer; to present [Add to Longdo]
[すすみ, susumi] (n) progress; (P) [Add to Longdo]
み具合[すすみぐあい, susumiguai] (n) state of progress [Add to Longdo]
み出る[すすみでる, susumideru] (v1,vi) to step forward; to volunteer [Add to Longdo]
[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See んで) to do of one's own free will; (P) [Add to Longdo]
める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to advance; to promote; to hasten; (P) [Add to Longdo]
め方[すすめかた, susumekata] (n) format; procedure; way of proceeding [Add to Longdo]
んで[すすんで, susunde] (exp) voluntarily; willingly; of one's own free will [Add to Longdo]
[しんか, shinka] (n,vs) evolution; progress; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
进行[jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute, #81 [Add to Longdo]
进入[jìn rù, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ, / ] to enter; to join; to go into, #319 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, / ] to advance; to enter; to come in, #453 [Add to Longdo]
进一步[jìn yī bù, ㄐㄧㄣˋ ㄧ ㄅㄨˋ, / ] (one step) further; to move forward a single step; further (onwards), #519 [Add to Longdo]
进口[jìn kǒu, ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ, / ] import, #1,818 [Add to Longdo]
进步[jìn bù, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, / ] progress; improvement; to improve; to progress, #1,916 [Add to Longdo]
进攻[jìn gōng, ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ, / ] attack (military, sports, etc.), #2,205 [Add to Longdo]
进展[jìn zhǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ, / ] to make headway; to make progress, #2,748 [Add to Longdo]
进去[jìn qù, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˋ, / ] to go in, #2,756 [Add to Longdo]
进程[jìn chéng, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ, / ] process; course, #2,976 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は正確ですか」「いいえ、1日に10分もむんです」 [M]
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年代に科学技術はおおいに歩するだろう。
A month has passed and the work has made little progress.1ヶ月がたったが、仕事はほとんどんでいない。
There is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.20世紀の終わりまでに科学がどこまで歩しているか、見当もつかない。
No less than 40 percent of students go on to university.40%もの生徒が大学に学する。
More than 40 percent of students go on to university.40%以上の生徒が大学に学する。
If you keep trying, you will make progress.あきらめずに歩き続ければ、歩するでしょう。
Just step right over there.あそこにんでください。
I know how busy you must be, but I need your answer to my last mail before I can proceed with the project. Can you take a moment and write me back?あなたが忙しいことはわかっていますが、プロジェクトをめるために、私の最新のメールに対するあなたの返事が必要なのです。返事を書いていただけませんか。
I am sure your promotion was timely and well deserved.あなたの昇は時機を得た、当然なものだと思います。
No matter how capable you are, you're not going to get a promotion.あなたは、どんなに有能であっても、昇しないだろう。
You've made remarkable progress in English in the past year.あなたはこの1年に英語が随分歩した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the chances I'll catch it go up and up.[CN] 再一步想像我是少數 無法接種疫苗的人,可能我過敏 Do Some Shots, Save the World (2017)
The Indian government went on the offensive, launching nationwide vaccination programs aimed at immunizing a staggering 172 million kids twice a year.[CN] 在這裡行這麼艱鉅的任務 會面臨哪些困難? 疫苗得用在五歲以下的孩童身上 Do Some Shots, Save the World (2017)
It's... [audience cheering][CN] 你說"沒有,因為如果我說有 你會按下按鈕 會有一群人衝來抓住我... 抓住他!" Louis C.K. 2017 (2017)
Then you'll start thinking about college, right?[JA] 大学学も考えて CounterPunch (2017)
It's 20 sec--[CN] 我想到了這個節骨眼 你會把它放嘴裡,對吧? Louis C.K. 2017 (2017)
I am obsessed with these modern Japanese.[JA] すごくんでる  ()
How is the renovation going?[JA] 改装の捗(しんちょく)は?  ()
That was the path, in the wrong direction.[JA] む道を間違ってた CounterPunch (2017)
I hoped the promotion would have helped.[JA] 昇が効いたか? The Secret of Sales (2017)
I've just been promoted and...[JA] 僕は昇したばかりだし... The Secret of Sales (2017)
It's a lesser-known character in The Iliad.[CN] 我想幫他洗乾淨,結果他掉河中 Louis C.K. 2017 (2017)
If you have a dick in your mouth for 20 seconds, you are not deciding.[CN] 你正盯著最頂級的老二 你不確定想不想吹它 先把它放嘴裡 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すすむ, susumu] vorwaertsgehen, fortschreiten [Add to Longdo]
める[すすめる, susumeru] befoerdern, foerdern [Add to Longdo]
[しんてい, shintei] -schenken, -geben [Add to Longdo]
[しんがく, shingaku] in_eine_hoehere_Schule_aufgenommen, werden [Add to Longdo]
[しんてん, shinten] Entwicklung, Fortschritt [Add to Longdo]
[しんぽ, shinpo] Fortschritt [Add to Longdo]
[しんきゅう, shinkyuu] Versetzung, Befoerderung [Add to Longdo]
[しんこう, shinkou] Fortgang, Fortschritt, Vorruecken [Add to Longdo]
[しんろ, shinro] Schiffskurs [Add to Longdo]
退[しんたい, shintai] Bewegung, Bewegungsfreiheit, Verhalten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top