Search result for

(77 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -連-, *連*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
れて行く[つれていく, tsureteiku] (vt) พา(คน)ไป
[rengou] สหพันธ์ สหภาพ
[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
絡先[れんらくさき, renrakusaki] (n ) สถานที่ติดต่อ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์)
続殺人[れんぞくさつじん, renzokusatsujin] (n ) ฆาตกรฆ่าต่อเนื่อง , See also: S. serial murders,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
[れんらく, renraku] Thai: การเชื่อมต่อ English: junction (vs)
[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร
[れんりつ, renritsu] Thai: พันธมิตร
れる[つれる, tsureru] Thai: นำไป English: to lead
れる[つれる, tsureru] Thai: พาคนใดคนหนึ่งไปสถานที่แห่งหนึ่ง English: to take (a person)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[連, lián, ㄌㄧㄢˊ] to join, to connect; continuous; even
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  車 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] A cart 車 moving 辶 goods between cities,  Rank: 6,057

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むらじ, muraji] (n) (arch) Muraji (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to seventh highest of eight) [Add to Longdo]
;嗹[れん, ren] (n) (1) ream (of paper); (2) ( only) stanza; verse; (3) ( only) (taxonomical) tribe; party; company; group; (4) ( only) (abbr) (See 勝式) quinella; quiniela [Add to Longdo]
なり[つらなり, tsuranari] (n) series (of something); range (e.g. of mountains) [Add to Longdo]
なる(P);列なる[つらなる, tsuranaru] (v5r,vi) to extend; to stretch out; to stand in a row; (P) [Add to Longdo]
ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名をねる・なをつらねる,袂をねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句をねる・びじれいくをつらねる,書きねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P) [Add to Longdo]
[つるむ, tsurumu] (v5m,vi) to go with (a companion); to hang out with [Add to Longdo]
[つれ, tsure] (n,vs) companion; company; (P) [Add to Longdo]
れしょん;れション[つれしょん(れしょん);つれション(れション), tsureshon ( tsure shon ); tsure shon ( tsure shon )] (n,vs) (vulg) (abbr) (See れ小便) going to the bathroom in a group; going off to urinate together [Add to Longdo]
れて[つれて, tsurete] (conj,exp) as; in proportion to [Add to Longdo]
れて行く(P);れていく[つれていく, tsureteiku] (v5k-s) to take someone (of lower status) along; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] surname Lian; even; as; join; to link; successively, #377 [Add to Longdo]
连续[lián xù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ, / ] continuous; in a row, #1,028 [Add to Longdo]
连接[lián jiē, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, / ] to link; to join; to attach; connection; a link (on web page), #3,358 [Add to Longdo]
连锁[lián suǒ, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] chain, #5,306 [Add to Longdo]
连忙[lián máng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄤˊ, / ] promptly; at once, #6,075 [Add to Longdo]
连连[lián lián, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] repeatedly; again and again, #6,782 [Add to Longdo]
连夜[lián yè, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄝˋ, / ] the same night; that very night; before this night is out, #11,148 [Add to Longdo]
连队[lián duì, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] company (of troops), #12,862 [Add to Longdo]
连同[lián tóng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] together with; along with, #12,973 [Add to Longdo]
连环[lián huán, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] chain, #13,535 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Keep in touch.絡してね。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも絡下さい」と記者は言った。
Call me every few days, and in that way we can keep in touch if something happens.2、3日おきに電話して、そうすればもしなにか起きても絡が保てるから。
Communications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.2時間ほど前から雷雨のため絡が断たれている。
It rained three days on end.3日続して雨が降った。
After three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.3日続で徹夜してるから、もうアップアップだよ。
For four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.4年間は彼は最初の値段で芝を刈ってくれたが、その年の終わりに彼はしょっちゅう手伝いをれていることに気がついた。
The letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.ASEANという文字は東南アジア諸国合を表します。
UN stands for the United Nations.UNは「国」を表します。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会主義共和国邦を表しています。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインという名から私達は相対性理論を想する。
I'll get in touch with you by phone tomorrow.あした電話でご絡いたします。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The women you bring are lowlifes too.[JA] (森口)れてる女もレベルが低い Values (2017)
Interested in it[CN] "FLASH" "光文社發行的寫真週刊 86年創刊" 有長期做載雜誌的計劃 Suki demo nai kuseni (2016)
- Yes, sir.[CN] 我們自己的車都開不進來 Tunnel (2016)
Why do you think I brought you here?[JA] 私があんたをれ出したの なんでだと思う? Values (2017)
I have to inform someone when I'm leaving town, and I didn't.[JA] 街を出る際に 絡するのを忘れた CounterPunch (2017)
The master counterpuncher changed the game, as he mitigates risk and maximizes profits, putting his undefeated record on the line when the money is right.[JA] 彼はボクシングを変えた リスクを抑えるスタイルで 続無敗記録を樹立したのだ CounterPunch (2017)
At this point, they can boycott the Olympics and protest, or continue to send our amateur fighters and hope for the best.[JA] 盟は抗議の意を込めて 棄権するか 出場して 選手の無事を祈るしかない CounterPunch (2017)
I know it's not much, but the price is right.[CN] "在森林裡起舞 白色的衣裙" Worth Several Cities (2016)
What's more important, the broadcast or a human life?[CN] 我們會試著重新 Tunnel (2016)
-[Bill] Tim, Sam and Jamila.[CN] 他們只能漫無目的四處遊走找答案 並聲稱那些可證明出 不相關的事物間存在關性 對於我們這種 會提出質疑的人來說很困擾 Malarkey! (2017)
The real reason I don't have a cell phone is because I don't have any family to contact, and, most of all, I don't have any friends.[JA] (慎) 僕が携帯電話を持たない本当の理由 それは 絡を取るべき家族がいないこと そして何より 友達がいない The Mysterious Million Yen Women (2017)
To box for America, you know, he gave up a lot, because, unfortunately, the way our system is, we don't have much money for these guys.[JA] キャムは犠牲を払って 国のために戦う キャムは犠牲を払って 国のために戦う ジョン・ブラウン アメリカボクシング 盟会長 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[れんけい, renkei] linking (vs) [Add to Longdo]
係編集[れんけいへんしゅう, renkeihenshuu] linkage editing [Add to Longdo]
係編集プログラム[れんけいへんしゅうプログラム, renkeihenshuu puroguramu] linker [Add to Longdo]
[れんけつ, renketsu] link (vs), concatenation, catenation [Add to Longdo]
結リスト[れんけつリスト, renketsu risuto] chained list, linked list [Add to Longdo]
結リスト探索[れんけつリストたんさく, renketsu risuto tansaku] chained list search [Add to Longdo]
結演算子[れんけつえんざんし, renketsuenzanshi] concatenation operator [Add to Longdo]
結型宣言[れんけつがたせんげん, renketsugatasengen] link type declaration [Add to Longdo]
結型宣言部分集合[れんけつがたせんげんぶぶんしゅうごう, renketsugatasengenbubunshuugou] link type declaration subset [Add to Longdo]
結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れん, ren] Gruppe, Begleitung [Add to Longdo]
なる[つらなる, tsuranaru] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
ねる[つらねる, tsuraneru] verbinden, aneinanderreihen [Add to Longdo]
れる[つれる, tsureru] mitnehmen [Add to Longdo]
[れんけい, renkei] Verbindung, Kontakt [Add to Longdo]
[れんしょう, renshou] Siegesserie [Add to Longdo]
[れんごう, rengou] Vereinigung, Verbindung, Koalition [Add to Longdo]
[れんぽう, renpou] Gebirgskette [Add to Longdo]
[れんたい, rentai] Solidaritaet [Add to Longdo]
帯感[れんたいかん, rentaikan] Solidaritaetsgefuehl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top