Search result for

通常

(42 entries)
(REPLACEWITHTIME seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -通常-, *通常*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
通常[つうじょう, tsuujou] (adv) โดยทั่วๆ ไป
通常国会[つうじょうこっかい, tsuujoukokkai] (n) การประชุมสภาสมัยสามัญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
通常[つうじょう, tsuujou] (adj-no,n-adv,n-t) common; general; normal; usual; (P) [Add to Longdo]
通常の場合[つうじょうのばあい, tsuujounobaai] (n) usually [Add to Longdo]
通常ファイル[つうじょうファイル, tsuujou fairu] (n) {comp} regular file [Add to Longdo]
通常モード[つうじょうモード, tsuujou mo-do] (n) {comp} normal mode [Add to Longdo]
通常加入電話[つうじょうかにゅうでんわ, tsuujoukanyuudenwa] (n) fixed-line phone [Add to Longdo]
通常業務[つうじょうぎょうむ, tsuujougyoumu] (n) normal duties; (one's) regular work [Add to Longdo]
通常[つうじょうがた, tsuujougata] (adj-f) conventional; usual [Add to Longdo]
通常型空母[つうじょうがたくうぼ, tsuujougatakuubo] (n) conventional aircraft carrier (i.e. non-nuclear) [Add to Longdo]
通常口語[つうじょうこうご, tsuujoukougo] (n) everyday speech; everyday language [Add to Longdo]
通常国会[つうじょうこっかい, tsuujoukokkai] (n) ordinary session of the Diet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通常[tōng cháng, ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ, ] regular; usual; ordinary; normal [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統領によって署名されていた。
Now that Bush has been elected, it will be business as usual.いまやブッシュ大統領が当選したのだから、業務は通常通りになるだろう。
The usual business hours in this office are from nine to five.この事務所の通常営業時間は9時から5時までです。
This offer is not subject to the usual discounts.これは、通常の値引きとは異なります。
The company pays me 100,000 yen in various allowances a month in addition to the regular salary.会社は通常の月給の他に諸手当で毎月10万円払ってくれる。
When you travel abroad, you usually need a passport.海外へ旅行する際には、通常、パスポートが必要である。
It is not evident whether the police followed the usual search procedures.警察が通常の操作手順をとったかどうか明らかでない。
We usually expect that trains will arrive on time.私たちは通常、列車は時間どおりに到着するだろうと思う。
We usually have a slice of bread and a cup of coffee.私たちは通常パン一切れとコーヒー1杯をいただきます。
Our university usually starts on April 1st.私達の大学は通常4月一日から始まります。
Women commonly live longer than men.女性は通常男性よりも長生きする。
People usually become famous at the cost of their privacy.人は、通常、自分のプライバシーを犠牲にして有名になる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, I'm gonna go out there and train like I'm trying to win, like my life is dependent on it and my son's life's depending on it.[CN] 在拳击界 强者通常不跟强者较量 CounterPunch (2017)
This is not some common cold you have.[JA] これは通常の風邪のような ものではありません The Mummy (2017)
You're not a normal couple.[JA] 通常のカップルじゃないから... Case of Poke Bowl (2016)
[Dario] We have these gates standing on the bottom and in case of need, we inflate air inside.[CN] 浪潮通常都會從海洋 流向城市所在的潟湖 Earth Is a Hot Mess (2017)
Normally only the First Lady gets to see this.[JA] 通常ならファーストレディにしか 見せないものだ Election Day (2016)
I've already crossed enough lines tonight to lose my job several times over.[CN] 没那么奇怪吧 我通常是不会那么冲动的 只不过... Close Encounters (2017)
Ever been driving and you look in the next car, you're like, "Ugh, shit.[CN] 有趣的是即便生活每下愈況 人們通常會覺得聊勝於無 Louis C.K. 2017 (2017)
Usually, we feature one of our engineers or our visionaries, but today, unfortunately, it's just me.[JA] 通常、エンジニアやビジョン担当者を紹介します、 しかし、今日は、残念ながら、私だけです。 The Circle (2017)
But people don't usually regret coming home.[CN] 我发现如果官员开始认真想这件事 通常就说明到时候了 The World Council of Churches (2017)
Usually, it's the head...[JA] 通常 それは頭を狙うか... The Discovery (2017)
We do everything in a very big way and barbecue is another one of those things.[CN] 烤肉通常不用酱汁只用香料 在橡木上烤 Barbecue (2017)
Just Rose.[CN] 然後有一天,通常他先死 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通常ファイル[つうじょうファイル, tsuujou fairu] regular file [Add to Longdo]
通常モード[つうじょうモード, tsuujou mo-do] normal mode [Add to Longdo]
通常表示[つうじょうひょうじ, tsuujouhyouji] lowlight [Add to Longdo]
通常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
通常[つうじょう, tsuujou] gewoehnlich, regelmaessig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Query failed: ERROR: could not resize shared memory segment "/PostgreSQL.1904730519" to 506920 bytes: No space left on device