Search result for

(88 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -通-, *通*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とおり, toori] (n) ถนน
[とおり, toori] (n) ตาม เช่น そのりをして下さい (โปรดปฏิบัติตามนั้น)
[つうほう, tsuuhou] (n) การแจ้งให้(ทางการ)ทราบ, การรายงาน(อากาศ)
[つうじょう, tsuujou] (adv) โดยทั่วๆ ไป
常国会[つうじょうこっかい, tsuujoukokkai] (n) การประชุมสภาสมัยสามัญ
知書[ツウチショ, tsuuchisho] (n) หนังสือแจ้งให้ทราบ
[つうか, tsuuka] (n) เคลื่อนที่ผ่าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つうしょう, tsuushou] (n) ฉายานาม
[かよう, kayou] (vi) เดินทางไปมาระหว่างบ้านกับสำนักงาน
勤時間[つうきんじかん, tsuukinjikan] (n) เวลาในการเดินทาง
り魔[とおりま, toorima] (n) คนบ้าไล่ฟันคน พวกฆาตกรที่มีจิตวิปริตไล่ฟันผู้คนตามท้องถนน
[tsuukoku] (n ) การแจ้งอย่างเป็นทางการ
信工学[つうしんこうがく, tsuushinkougaku] (n ) วิศวกรรมสื่อสาร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
じる[つうじる, tsuujiru] Thai: เป็นที่เข้าใจได้(เพราะมีมาตลอด)
じる[つうじる, tsuujiru] Thai: สื่อความหมายได้เข้าใจ
じる[つうじる, tsuujiru] Thai: ติดต่อสื่อสารไม่ได้
りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] Thai: ที่เดินสวนไป English: passing
[とおす, toosu] Thai: ให้ผ่าน
[とおす, toosu] Thai: ดูรวม ๆ English: to overlook
[とおす, toosu] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue
[つうじ, tsuuji] Thai: สื่อความหมาย
[つうかん, tsuukan] Thai: การผ่านการตรวจจากด่านศุลกากร
[つうこう, tsuukou] Thai: ผ่านไปมา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[通, tōng, ㄊㄨㄥ] to pass through, to open, to connect; to communicate; common
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  甬 (yǒng ㄩㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 190

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つう, tsuu] (adj-na,n) (1) connoisseur; authority; (ctr) (2) counter for letters, notes, documents, etc.; (P) [Add to Longdo]
[かよい, kayoi] (n) coming and going; commuting; (P) [Add to Longdo]
い詰める[かよいつめる, kayoitsumeru] (v1,vi) to visit frequently [Add to Longdo]
い合う[かよいあう, kayoiau] (v5u) (often as 心がい合う) to communicate; to commune [Add to Longdo]
い妻[かよいづま, kayoiduma] (n) a wife who lives elsewhere but regularly visits her husband; lit [Add to Longdo]
い始める[かよいはじめる, kayoihajimeru] (v1) to begin to attend (e.g. school) [Add to Longdo]
い船[かよいぶね, kayoibune] (n) ferry [Add to Longdo]
い帳[かよいちょう, kayoichou] (n) (See 帳) passbook; bankbook [Add to Longdo]
い路[かよいじ, kayoiji] (n) route [Add to Longdo]
[かよう, kayou] (v5u,vi) (1) to go back and forth; to ply between; (2) to commute; to attend (school, church, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tōng guò, ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] by means of; through; via; to adopt; to pass through; to get through; to switch over, #146 [Add to Longdo]
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] to go through; to know well; to connect; to communicate; open, #1,181 [Add to Longdo]
[tōng zhī, ㄊㄨㄥ ㄓ, ] to notify; to inform; notice; notification, #1,407 [Add to Longdo]
[tōng cháng, ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ, ] regular; usual; ordinary; normal, #2,548 [Add to Longdo]
[tōng dào, ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] (communications) channel; thoroughfare; passage, #2,944 [Add to Longdo]
[tōng xìn, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, ] to communicate, #3,080 [Add to Longdo]
[tōng xùn, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ, / ] communications; a news story (e.g. dispatched over the wire), #3,772 [Add to Longdo]
[tōng yòng, ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ, ] common (use); interchangeable, #4,282 [Add to Longdo]
[tōng bào, ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] bulletin; journal; circulate information; bulletin, #4,570 [Add to Longdo]
[tōng xíng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] to go through; a passage through; in general use; a pass or laissez-passer; a license (to a computer account), #6,842 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are you a teacher?" "So I am."「あなたは先生ですか」「そのりです」
"I really do," replied the little black rabbit.「そのりだよ」と小さい黒いウサギは言いました。
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という言葉が普に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
"I will let you pass safely," the Sphinx said, "if you can answer my riddle."「もしおまえが私のなぞなぞ答えられたら、私はおまえを無事にしてやる」とスフィンクスは言った。
"I can make it to my class on time," he thought.「時間りに、自分の教室に旨く行き着くことができる」と彼は考えた。
"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."「彼らはその法案を可決したの」「うん、とうとう過させたんだ」
"Do you like traveling?" "So I do."「旅行が好きですか」「そのりです」
If he could pass for eighteen years old, he'd join the army.18歳だとごまかしてもるのなら彼は軍隊にはいりたいのだが。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは常、合衆国大統領によって署名されていた。
Does the 19 bus go to Main Street?19番バスはメイン大りへ行きますか。
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つがり過ぎたかと思うと、すぐに次の台風が接近する。
January is usually the coldest month.1月は普一番寒い月である。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boxing out of the red corner, he comes from Lenexa, Kansas,[CN] 确实是改过 但是过合法程序改的 CounterPunch (2017)
So, I'm gonna go out there and train like I'm trying to win, like my life is dependent on it and my son's life's depending on it.[CN] 在拳击界 强者常不跟强者较量 CounterPunch (2017)
Rejected. What an ordinary imagination.[JA] 却下 発想 普すぎ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Normally, people share that stuff.[JA] みんな 普に交換してんだからさ Choices (2017)
But their acting doesn't fool me.[JA] 私に演技は用しないよね Absolute (2017)
What's normal?[CN] 那至少把你的电话 或讯软件账号给我吧 Choices (2017)
And now, I'm inspired to own as many cribs as I can, if possible.[CN] 我希望过这次比赛 CounterPunch (2017)
Did you read my letter?[CN] 我一直想不 Choices (2017)
According to the neighbor who reported the fire, it started on the first floor and spread quickly.[JA] 報した近所の住人によりますと 1階の部屋を中心に 激しく燃え広がったということで Disbanded (2017)
-Give us a statement, please. -Okay, okay! Let him through, please![JA] (桜井) はい はい ちょっとしてあげてくださいよ Reason (2017)
-Isn't cream stew more normal?[JA] (ひとみ) 普 クリームシチューじゃない? The Mysterious Million Yen Women (2017)
I'm begging you. You've got to print more![CN] 为了避免出差错 还事先打了关系 Appeal (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
し番号[とおしばんごう, tooshibangou] serial number [Add to Longdo]
貨記号[つうかきごう, tsuukakigou] currency sign, currency symbol [Add to Longdo]
貨編集用文字[つうかへんしゅうようもじ, tsuukahenshuuyoumoji] currency symbol [Add to Longdo]
過判定[つうかはんてい, tsuukahantei] pass (verdict) [Add to Longdo]
[つうき, tsuuki] ventilation, airflow [Add to Longdo]
常ファイル[つうじょうファイル, tsuujou fairu] regular file [Add to Longdo]
常モード[つうじょうモード, tsuujou mo-do] normal mode [Add to Longdo]
常表示[つうじょうひょうじ, tsuujouhyouji] lowlight [Add to Longdo]
常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR [Add to Longdo]
信アクセス方式[つうしんアクセスほうしき, tsuushin akusesu houshiki] Telecommunication Access Method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かよう, kayou] (regelmaessig) verkehren, (regelmaessig) fahren [Add to Longdo]
[とうす, tousu] durchlassen, passieren_lassen [Add to Longdo]
[とうる, touru] hindurchgehen, passieren [Add to Longdo]
俗文学[つうぞくぶんがく, tsuuzokubungaku] Unterhaltungsliteratur [Add to Longdo]
[つうしん, tsuushin] Korrespondenz, Nachricht, Kommunikation [Add to Longdo]
信講座[つうしんこうざ, tsuushinkouza] Fernkurs [Add to Longdo]
[つうきん, tsuukin] ins_Geschaeft_gehen, zur_Arbeit_gehen [Add to Longdo]
[つうこく, tsuukoku] Mitteilung, Benachrichtigung, Meldung [Add to Longdo]
[つうがく, tsuugaku] zur_Schule_gehen, zur_Schule_fahren [Add to Longdo]
[つうちょう, tsuuchou] Sparbuch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top