Search result for

(69 entries)
(0.0952 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -送-, *送*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[そうりょう, souryou] (n) ค่าขนส่ง
[そうきん, soukin] (vt) โอนเงิน,ส่งเงิน
電線[そうでんせん, soudensen] (n) สายส่งไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
風機[そうふうき, ] (n) เครื่องส่งถ่ายอากาศ เช่น พัดลมขนาดใหญ่ที่ใช้ดูดอากาศจากภายนอก เข้าสู่ตัวอาคาร อุโมงค์ เหมือง ฯลฯ , See also: R. 換気扇、扇風機
[そうげい, ] การรับส่ง
受信[そうじゅしん, ] (name) รับส่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
[おくる, okuru] Thai: ส่ง English: to send

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[送, sòng, ㄙㄨㄥˋ] to see off, to send off, to dispatch; to give
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  关 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [ideographic] A person waving 关 to someone walking away 辶

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おくり, okuri] (n) (1) seeing off; sending off; (2) funeral; (3) escapement; (P) [Add to Longdo]
りレジスタ[おくりレジスタ, okuri rejisuta] (n) {comp} shift register [Add to Longdo]
り引き落とし;り引き落し[おくりひきおとし, okurihikiotoshi] (n) rear pull down (sumo) [Add to Longdo]
り仮名(P);りがな[おくりがな, okurigana] (n) kana written after a kanji to complete the full (usually kun) reading of the word (may inflect); declensional kana ending; (P) [Add to Longdo]
り火[おくりび, okuribi] (n) ceremonial bonfire (seeing off the spirits on the final night of O-Bon) [Add to Longdo]
り掛け[おくりがけ, okurigake] (n) rear leg trip (sumo) [Add to Longdo]
り迎え[おくりむかえ, okurimukae] (n,vs) seeing (or dropping) off, then later picking up or going to meet (the same person) [Add to Longdo]
り穴[おくりあな, okuriana] (n) perforations (e.g. in film) [Add to Longdo]
り犬[おくりいぬ, okuriinu] (n) dog apparition; fantastic dog-like creature [Add to Longdo]
り孔[おくりこう, okurikou] (n) {comp} feed hole [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sòng, ㄙㄨㄥˋ, ] to deliver; to carry; to give (as a present); to present (with); to see off; to send [Add to Longdo]
[sòng jiāo, ㄙㄨㄥˋ ㄐㄧㄠ, ] to hand over; to deliver [Add to Longdo]
[sòng rén, ㄙㄨㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to accompany; to see sb off [Add to Longdo]
[sòng xìn, ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄣˋ, ] to send word [Add to Longdo]
[sòng bié, ㄙㄨㄥˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] farewell [Add to Longdo]
客台[sòng kè tái, ㄙㄨㄥˋ ㄎㄜˋ ㄊㄞˊ, / ] seeing-off platform [Add to Longdo]
[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d) [Add to Longdo]
[sòng lǐ, ㄙㄨㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] give a present [Add to Longdo]
[sòng zhōng, ㄙㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ, / ] pay last respects [Add to Longdo]
[sòng gěi, ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ, / ] to send; to give as a present [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."「どこへ行ってきましたか」「友人を見りに駅へ行ってきました」
"Would you mind taking me home?" she said.「家までって下さらない」と彼女はいった。
Only five instead of ten units were delivered.10個ではなく5個だけが配されました。
Japan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.1912年以来、日本は選手をオリンピックにってる。
I'm going to see her off at the airport at 2:00.2時に空港に見りに行きます。
Here is the final agenda for the meeting on June 16.6月16日のミーティングの最終議事事項をおりします。
Could you send me a map by facsimile?FAXで地図をっていただけませんか。
FEN does not carry domestic news.FENは国内ニュースを放していない。
If there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.アカウント既にあるならば、システムであり、あなたの会計で、電子メールをって、受けることができる。
I know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?あなたがメールの山に埋もれているのは知っていますが、私が先週ったメールの返事をお願いできませんでしょうか。
I can't seem to find your last email, I wonder if you can resend it to me?あなたからの最新のメールが見つかりません。再していただけるでしょうか。
May you have a very happy married life!あなたたちが幸せな結婚生活をりますように。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Make sure there's a wetsuit in there because I'm sending your ass up the river.[CN] 务必记得带好衣服 因为我要把你进监狱 Rampart (2011)
To drop off the clothes.[CN] 来衣服的 Rampart (2011)
Why do you send those nasty faxes?[JA] どうして 中傷のFAX ってくるんですか? Reason (2017)
I won't send anymore faxes. I won't do anything.[JA] もうFAXもらないし 何にもしない Reason (2017)
- Don't worry about it.[CN] 刚从马来西亚 A Few Best Men (2011)
Nothing. We just came by to drop off the clothes.[CN] 没,我们只是来衣服的 Rampart (2011)
So, do you know why I sent those faxes?[JA] ねえ どうして 私が FAXってるって分かったの? Reason (2017)
You need to apologise to Jim.[CN] 我们曾把罪犯都到这个国家 A Few Best Men (2011)
Four in the morning? Oh, I'm sorry.[CN] 在被人发觉他失踪前得他回去 A Few Best Men (2011)
- I'm not repressed, Tom.[CN] 回老地方 A Few Best Men (2011)
Nanaka Hiraki figured out who sent the invitations, and was murdered.[JA] り主に気付いた 開(ひらき) 菜々果(ななか)が 殺害されてしまった Disbanded (2017)
They said he didn't send any fax.[JA] 犯人はFAXなんてってないって Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おくり, okuri] escapement [Add to Longdo]
りレジスタ[おくりレジスタ, okuri rejisuta] shift register [Add to Longdo]
り孔[おくりこう, okurikou] feed hole [Add to Longdo]
り込み[おくりこみ, okurikomi] feed [Add to Longdo]
り手[おくりて, okurite] sending side [Add to Longdo]
り側ドライブ[おくりがわドライブ, okurigawa doraibu] source drive [Add to Longdo]
り点[おくりてん, okuriten] escapement point [Add to Longdo]
[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off [Add to Longdo]
受信[そうじゅしん, soujushin] transceiver (send & receive) [Add to Longdo]
受信装置[そうじゅしんそうち, soujushinsouchi] transceiver [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り穴[おくりあな, okuriana] Perforation (fuer Filmtransport) [Add to Longdo]
り返す[おくりかえす, okurikaesu] zurueckschicken [Add to Longdo]
[おくる, okuru] senden, schicken [Add to Longdo]
別会[そうべつかい, soubetsukai] Abschiedsfeier [Add to Longdo]
[そうげい, sougei] Begruessung_und_Verabschiedung [Add to Longdo]
[そうきん, soukin] Geldsendung, Ueberweisung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top