Search result for

退

(63 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -退-, *退*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
退[たいいん, taiin] (n) การออกจากโรงพยาบาล, See also: A. 入院,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
退ける[どける, dokeru] ถอย
退[たいくつ, taikutsu] (adj) น่าเบื่อ
退屈な[たいくつ, taikutsu] (adj) น่าเบื่อ
退[たいしょく, taishoku] การลาออก
退職金[たいしょくきん, taishokukin] เงินสะสมที่บริษัทจ่ายให้เมื่อลาออกหรือครบเกษียณอายุ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
退[退, tuì, ㄊㄨㄟˋ] to retreat, to step back, to withdraw
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  艮 (gěn ㄍㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 723

Japanese-English: EDICT Dictionary
退かす[どかす, dokasu] (v5s,vt) to remove [Add to Longdo]
退き時[ひきどき, hikidoki] (n) a good time to quit; (P) [Add to Longdo]
退[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) to step aside; to move (i.e. out of the way); to make way; (2) (のく only) to resign; to retire; to quit; to secede; (P) [Add to Longdo]
退[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
退く(P);斥く[しりぞく, shirizoku] (v5k,vi) (1) to step back; to move back; (2) to leave (the presence of a superior); to withdraw; to retreat; to concede; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]
退ける(P);除ける[のける(P);どける(退ける)(P), nokeru (P); dokeru ( shirizoke ru )(P)] (v1,vt) to remove; to take away; to dislodge; to put something out of the way; (P) [Add to Longdo]
退ける;斥ける;却ける[しりぞける, shirizokeru] (v1,vt) to repel; to drive away; to repulse; to reject [Add to Longdo]
退っ引きならない[のっぴきならない, noppikinaranai] (exp) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
退っ引きならぬ[のっぴきならぬ, noppikinaranu] (exp) (See 退っ引きならない) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]
退[たいい, taii] (n,vs) abdication [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat; to decline; to move back; to withdraw, #1,934 [Add to Longdo]
退[tuì chū, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄨ, 退] to withdraw; to abort; to quit, #3,497 [Add to Longdo]
退[tuì xiū, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ, 退] retirement (from work), #4,223 [Add to Longdo]
退[tuì yì, ㄊㄨㄟˋ ㄧˋ, 退] to retire from the military; to demobilize; decommission; fig. retired from use (e.g. and obsolete product), #7,350 [Add to Longdo]
退[tuì huán, ㄊㄨㄟˋ ㄏㄨㄢˊ, 退 / 退] to return (sth borrowed etc); to send back; to refund; to rebate, #11,675 [Add to Longdo]
退[tuì huà, ㄊㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 退] to degenerate; atrophy, #15,527 [Add to Longdo]
退[tuì suō, ㄊㄨㄟˋ ㄙㄨㄛ, 退 / 退] to shrink back; to cower, #16,881 [Add to Longdo]
退[tuì wǔ, ㄊㄨㄟˋ ˇ, 退] to retire from service, #19,291 [Add to Longdo]
退[tuì xué, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, 退 / 退] to quit school, #19,430 [Add to Longdo]
退[tuì lù, ㄊㄨㄟˋ ㄌㄨˋ, 退] a way out; a way to retreat; leeway, #20,645 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm always bored with films that have little action.アクション場面の少ない映画にはいつも退屈してしまう。
What time do you leave your work?あなたは何時に退社しますか。
You no doubt bore people.あなたは間違いなく人々を退屈させる。
They are weary of their tedious work.あの人達は退屈な仕事にあきあきしているのだ。
Life as it is very uninteresting to him.あるがままの人生は彼にとっては非常に退屈なものだ。
My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.おじは去年教職を退いたが、それでも何とか大学での地位にしがみつこうとした。
If she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.お金のために、愛してもいない男との生活をつづけるならば、すっかり失望して、進退きわまる時が将来やってくることだろう。
No gratuity accepted.お心付けはご辞退いたします。
He will take over the business when his father retires.お父さんが引退なさるときにはあの人が後を継ぐのです。
Cocktail parties can be boring.カクテルパーティーは退屈なときもある。
The policy is bound to drive the economy into further recession.きっと、その政策は景気を今以上に後退させる。
The coffee enabled me to stay awake during the dull concert.コーヒーのおかげで退屈なコンサートの間眠らないでおくことができた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He writes of mundane everyday life in mundane prose.[JA] "退屈な日常を 退屈な文章で書いただけの..." Values (2017)
- And you trying to do the right thing doesn't change the fact that you gave your word.[CN] 这是要被辞退 Brooklyn Housing (2017)
This thing that happened with the retired people... So...[JA] 退職者たちへの 待遇だってひどい  ()
She took it, instead of going to court.[CN] -可你又退出了 -我跟你说了是因为利益冲突 Divide and Conquer (2017)
I'm making life-changing money for myself to be able to secure, like, my family, jobs for people that helped me, trying to increase my capital by making sure that I won't retire broke.[JA] 家族の面倒を見られるぐらい 稼いでる 引退後の生活を考えて 専門家に相談しながら 資産を運用してる CounterPunch (2017)
With Mayweather's undefeated career coming to a close, who will take his place as the next American boxing superstar?[JA] メイウェザーの引退が 迫る中― 誰が次世代のスターに なるのか CounterPunch (2017)
But then I remembered what Minami once told me.[CN] 她在过世前好像付清了 砂子先生的退休金 Disbanded (2017)
He is a mundane author."[JA] "退屈な作家だ" Values (2017)
I regret walking out of the ring like that, but... I fuckin' wanted the Golden Boy award.[JA] 情けない退場の仕方だ 賞が欲しかったのに CounterPunch (2017)
I rented a tiny, one-room apartment and started living alone again.[CN] 我要退学 自己开始做点什么 Confrontation (2017)
I am.[CN] 你和道间先生或瞳小姐说过 你要退学的事吗? Emotions (2017)
I just came out here to spar and chill.[CN] 利尔B霍普从高中退学 并前往佛罗里达... (佛罗里达州劳德代尔堡) ...找了一份拳击陪练的工作 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
退[たいひ, taihi] save (vs), take refuge [Add to Longdo]
退避グループID[たいひグループID, taihi guru-pu ID] saved set-group-ID [Add to Longdo]
退避利用者ID[たいひりようしゃID, taihiriyousha ID] saved set-user-ID [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
退[しりぞく, shirizoku] sich_zurueckziehen [Add to Longdo]
退ける[しりぞける, shirizokeru] zuruecktreiben [Add to Longdo]
退[たいきゃく, taikyaku] Rueckzug [Add to Longdo]
退[たいがく, taigaku] Abgang_von_der_Schule, Verweisung_von_der_Schule [Add to Longdo]
退[たいくつ, taikutsu] langweilig, eintoenig [Add to Longdo]
退[たいはい, taihai] Degeneration, Dekadenz, Verfall [Add to Longdo]
退[たいしょく, taishoku] Ruecktritt, Pensionierung [Add to Longdo]
退[たいいん, taiin] aus_dem_Krankenhaus_entlassen_werden [Add to Longdo]
退[たいじん, taijin] Rueckzug [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top