Search result for

(81 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -追-, *追*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ついか, tsuika] (n) เพิ่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ついしん, tsuishin] (n) ปัจฉิมลิขิต (ป.ล.)
[ついじゅう, tsuijuu] (n) การปฏิบัติตาม, การประจบประแจง
[ついとつ, tsuitotsu] ชนท้าย
[おいばん, oiban] (n) เลขเรียงลำดับ
[ついほう, tsuihou] (n ) การเนรเทศ, การขับไล่
[ついせき, tsuiseki] (n ) การไล่ตาม, การแสวงหา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[おう, ou] Thai: ไล่ตามหลังมาติด ๆ
[おう, ou] Thai: ไล่กวด
いかける[おいかける, oikakeru] Thai: วิ่งไล่ English: to run after
いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่ตาม English: to pursue
いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่กวด English: to chase
[ついか, tsuika] Thai: เสริม
[ついか, tsuika] Thai: ภาคผนวก English: appendix
い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อน English: to herd
い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner
い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ผลักดัน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[追, zhuī, ㄓㄨㄟ] to pursue, to chase after; to expel
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  㠯 (yǐ ㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 768

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;;[おいおい, oioi] (adv) gradually; by degrees; little by little; step by step [Add to Longdo]
いかける(P);い掛ける(P);掛ける[おいかける, oikakeru] (v1,vt) (See っ掛ける) to chase; to run after; to pursue; (P) [Add to Longdo]
いつきい越せ[おいつきおいこせ, oitsukioikose] (exp) catch up with and overtake; pass after catching up with [Add to Longdo]
いつく(P);い付く(P);い着く;付く;着く;おい付く[おいつく, oitsuku] (v5k,vi) to overtake; to catch up (with); (P) [Add to Longdo]
いつわれつ[おいつおわれつ, oitsuowaretsu] (adj-no) cat-and-mouse (race); lead changing hands many times [Add to Longdo]
いまくる;い捲る;い捲くる(io)[おいまくる, oimakuru] (v5r,vt) to disperse; to chase away [Add to Longdo]
いやる;い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.) [Add to Longdo]
い羽根[おいばね, oibane] (n) battledore and shuttlecock game (played at the beginning of the year) [Add to Longdo]
い越し[おいこし, oikoshi] (n) passing [Add to Longdo]
い越す(P);越す;いこす[おいこす, oikosu] (v5s,vt) (1) (See い抜く・おいぬく・1) to pass (e.g. car); to overtake; (2) (See い抜く・おいぬく・2) to surpass; to outstrip; to get ahead of; to outdistance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] to pursue (a problem); to chase, #1,502 [Add to Longdo]
[zhuī qiú, ㄓㄨㄟ ㄑㄧㄡˊ, ] to pursue (a goal etc) stubbornly; to seek after; to woo, #1,670 [Add to Longdo]
[zhuī jiū, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄡ, ] investigate; look into, #4,961 [Add to Longdo]
[zhuī zhú, ㄓㄨㄟ ㄓㄨˊ, ] to chase; to pursue vigorously, #8,223 [Add to Longdo]
[zhuī zōng, ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ, / ] to follow a trail; to trace; to pursue, #8,955 [Add to Longdo]
[zhuī wèn, ㄓㄨㄟ ㄨㄣˋ, / ] to question closely; to investigate in detail; to examine minutely; to get to the heart of the matter, #9,396 [Add to Longdo]
[zhuī gǎn, ㄓㄨㄟ ㄍㄢˇ, / ] to pursue; to chase after; to accelerate; to catch up with; to overtake, #10,720 [Add to Longdo]
[zhuī jiā, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄚ, ] to add something extra; an additional increment; addendum; to append; an additional posthumous title, #11,994 [Add to Longdo]
[zhuī shàng, ㄓㄨㄟ ㄕㄤˋ, ] overtake, #12,236 [Add to Longdo]
[zhuī suí, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow; to accompany, #12,518 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。加情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
If you run after two hares, you will catch neither.2匹のうさぎをいかけると両方ともとらえられない。
I wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.あいついつめられたら何するか分からないぞ。窮鼠猫を噛むってこともあるからな。気を付けるに越したことはない。 [M]
At the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.アイドルのコンサート会場に、っかけのファンがウジャウジャ集まっていた。
Is your salary keeping up with inflation?あなたの給料はインフレにいつきますか。
You do your best to put such thoughts out of his head.あなたはかれの頭からそういう思想をい出そうと努力する。
You will banish him.あなたは彼を放するだろう。
Follow the car.あの車をってくれ。
As soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.ある航空会社が運賃値下げ計画を発表すると、他社もすぐに従した。
While she was running after the naughty boy, one of her shoes came off.いたずらっ子をいかけているうちに彼女の靴が片方脱げた。
Because of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.インフレで給料が高い生活費にいつかない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Out, Alckmin![JA] アルキミンは放だ!  ()
Sorry, Mum, but before you send me to my room, I'm getting straight to the point.[JA] い出す前に 用件を言わせてほしい Smell the Weakness (2017)
Can you imagine half a million dollars to not fight my guy?[CN] 不像其他职业运动 拳击没有单独的监管机构 这就是阿尔海蒙 和他的超级拳击冠军联赛求的 CounterPunch (2017)
It's just I had so much going on in my life.[CN] 这就是我求的 我想完成的梦想 CounterPunch (2017)
I have to win. I'd be way too disappointed chasing this for 12 fucking years.[JA] 12年もい続けた夢だ 必ず勝つ CounterPunch (2017)
And by rod you definitely mean knife for his back?[JA] そしてい出された The Secret of Sales (2017)
Tell you what, try and resist the urge to grass this time.[JA] 今回は徹底的にい払え Close Encounters (2017)
OUT, DILMA[JA] "ジルマは放"  ()
Now, AIBA, the famously corrupt International Boxing Association, wanna make the sport more entertaining.[JA] 国際ボクシング協会(AIBA)は 腐敗で悪名高い団体で 娯楽性を CounterPunch (2017)
Out, PT![JA] 労働者党は放だ  ()
Excuse me.[CN] 标题就定为 开菜菜果思企划 Disbanded (2017)
"He ain't a fuckin' warrior. He don't wanna fight the best."[CN] 大家都逐商业利益 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.) [Add to Longdo]
加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record [Add to Longdo]
加機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function [Add to Longdo]
加記号[ついかきごう, tsuikakigou] addition sign [Add to Longdo]
従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing [Add to Longdo]
跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] trace program [Add to Longdo]
跡記号[ついせききごう, tsuisekikigou] tracking symbol [Add to Longdo]
[ついほ, tsuiho] addenda, addendum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い越す[おいこす, oikosu] ueberholen [Add to Longdo]
い風[おいかぜ, oikaze] Rueckenwind [Add to Longdo]
[おう, ou] -folgen, verfolgen, vertreiben [Add to Longdo]
[ついか, tsuika] Zusatz, Nachtrag, Ergaenzung [Add to Longdo]
[ついとう, tsuitou] -Trauer [Add to Longdo]
悼会[ついとうかい, tsuitoukai] Gedaechtnisfeier [Add to Longdo]
悼式[ついとうしき, tsuitoushiki] Gedaechtnisfeier [Add to Longdo]
[ついぼ, tsuibo] sich_zuruecksehnen, sehnsuechtig_gedenken [Add to Longdo]
[ついほう, tsuihou] Verbannung, Exil [Add to Longdo]
[ついきゅう, tsuikyuu] Verfolgung, das_Streben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top