Search result for

迪恩城,俄克拉何马州, 陆军特种部队

(1 entries)
(0.6686 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迪恩城,俄克拉何马州, 陆军特种部队-, *迪恩城,俄克拉何马州, 陆军特种部队*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dean City, Oklahoma. Army special programs.[CN] 迪恩城,俄克拉何马州, 陆军特种部队 Wag the Dog (1997)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

迪恩城 (dí ēn chéng)俄克拉何马州 (é kè lā hé mǎ zhōu)陆军 (lù jūn)特种部队 (tè zhǒng bù duì)

 


  

 
俄克拉何马州
  • (É kè lā hé mǎ zhōu, ㄜˊ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ ㄓㄡ) Oklahoma, US state [CE-DICT-Simplified]
陆军
  • (lù jūn, ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ) army [CE-DICT-Simplified]
特种部队
  • (tè zhǒng bù duì, ㄊㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ) (military) special forces [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top