Search result for

(71 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -近-, *近*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きんじょ, kinjo] ละแวกใกล้ๆ, บริเวณรอบๆ
[きんき, kinki] (n) ชื่อภูมิภาคหนึ่งทางตะวันตกของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดโอซาก้า เกียวโต เฮียวโกะ นารา วะคะยะมะ ชิงะ และมิเอะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
親相姦[きんしんそうかん, kinshinsoukan] (n adj-no ) การร่วมประเวณีกับญาติสนิท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days
づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้ามาตีสนิท English: to get acquainted with
づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้าใกล้
づく[ちかづく, chikaduku] Thai: แวะเวียน
[ちかい, chikai] Thai: ใกล้ English: near, close by
[きんこう, kinkou] Thai: ปริมณฑล English: suburbs
[きんこう, kinkou] Thai: ชานเมือง English: outskirts

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[近, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to approach; near, close; intimate
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 374

Japanese-English: EDICT Dictionary
々(P);;ぢか[ちかぢか(P);きんきん(々;), chikadika (P); kinkin ( chikadika ; kin kin )] (n-adv,n-t) soon; nearness; before long; (P) [Add to Longdo]
[ちかい, chikai] (adj-i) near; close; short (distance); (P) [Add to Longdo]
いうちに;い内に[ちかいうちに, chikaiuchini] (adv) before long [Add to Longdo]
いじゃない[ちかいじゃない, chikaijanai] (exp) It's close, isn't it? [Add to Longdo]
い将来[ちかいしょうらい, chikaishourai] (n,adj-no) near future [Add to Longdo]
からず遠からず[ちかからずとおからず, chikakarazutookarazu] (exp) neither near nor far [Add to Longdo]
[ちかく, chikaku] (n-adv,n) (1) (See い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P) [Add to Longdo]
しい;親しい[ちかしい, chikashii] (adj-i) (See 親しい・したしい) intimate; close [Add to Longdo]
しき中に礼儀有り[ちかしきなかにれいぎあり, chikashikinakanireigiari] (exp) (id) A hedge between keeps friendships [Add to Longdo]
づき(P);付き[ちかづき, chikaduki] (n) acquaintance; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] near; close to; approximately, #547 [Add to Longdo]
[jìn rì, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ, ] in the past few days; recently; in the last few days, #1,324 [Add to Longdo]
[jìn qī, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧ, ] near in time; in the near future; very soon; recent, #1,621 [Add to Longdo]
年来[jìn nián lái, ㄐㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] for the past few years, #1,986 [Add to Longdo]
[jìn lái, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ, / ] recently; lately, #6,171 [Add to Longdo]
[jìn nián, ㄐㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˊ, ] recent year(s), #7,665 [Add to Longdo]
[jìn dài, ㄐㄧㄣˋ ㄉㄞˋ, ] modern times, #8,797 [Add to Longdo]
[jìn hu, ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙, ] close to; intimate, #11,567 [Add to Longdo]
[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, / ] shortsighted; nearsighted; myopia, #13,089 [Add to Longdo]
[jìn sì, ㄐㄧㄣˋ ㄙˋ, ] similar; about the same as; approximately; approximation, #14,435 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.「その切り立った崖にはづかないで」と彼女が叫んだ。
"Don't scare me", she screamed as he came up behind her.「びっくりさせないでよ」と彼女は彼が背後にづいた時言った。
"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."頃どうも調子が悪くてね」「一度診てもらった方がいいよ」
There were almost 100 people, few of whom I had seen before.100人くの人がいたが、ほとんど会ったことのない人たちだった。
It is close to eleven. It's about time we went to bed.11時くだ。そろそろ寝る時間だ。
It's almost half past eleven.11時半くですよ。
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つが通り過ぎたかと思うと、すぐに次の台風が接する。
A monster lay on a rock near the top of the mountain.1頭の怪物が山の頂上のくの岩に横になっていた。
Tuition will be raised by nearly ten percent as of April 1, 2001.2001年4月1日から授業料が、10%く値上げになります。
I'm near the on ramp to 25 north.25号線北方面の入り口付にいます。
I was kept waiting nearly half an hour.30分く待たされた。
He must be nearly forty.40いはずだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His new work is coming out soon, so he just might be.[JA] (菜々果) 々 新作が出て そうなるかもしれません Absolute (2017)
Thanks.[CN] 最发生了太多事 Disbanded (2017)
I can't possibly spend all the royalties from my father's works, so I don't work, and have spent nearly my whole life reading books.[CN] 因为年的得奖作品 不论哪一部都非常无聊 Appeal (2017)
Lately, I like reading books.[JA] (女子高生2) 最 本 好きになってきたんだよね Emotions (2017)
I just started. My trainer gets upset with me every day.[JA] (ひとみ) 最 始めたんですけど 毎日 先輩に怒られてます Emotions (2017)
Is it too late?[CN] 就在我身边 Disbanded (2017)
If I'm with him, he's sure to remember all kinds of bad things.[JA] 私がくにいると きっと いろんなことを思い出しちゃいます Emotions (2017)
I know! Lots of people buy things on the Internet nowadays.[JA] (ひとみ) ほら でもさ 最は ネットで買う人も多いしさ... Appeal (2017)
Thank you for the meal.[CN] 最看你似乎有心事 Choices (2017)
But, it has only been recently that I've actively sought out roles that I really want to play.[JA] でも 最ですかね〜 自分から積極的に "この役をやりたい"って 言えるようになったのは Reason (2017)
Who are you?[CN] 你最也变得喜欢看书了吧 Emotions (2017)
Someday, my sentence will be carried out.[CN] 阿慎 我最 Choices (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きんじ, kinji] approximation [Add to Longdo]
似解[きんじかい, kinjikai] approximate solution [Add to Longdo]
似雑音[きんじざつおん, kinjizatsuon] pseudonoise (pn) [Add to Longdo]
似雑音系列[きんじざつおんけいれつ, kinjizatsuonkeiretsu] pseudonoise sequence, pn sequence [Add to Longdo]
似ランダム[きんじらんだむ, kinjirandamu] pseudorandom [Add to Longdo]
似ランダム系列[きんじらんだむけいれつ, kinjirandamukeiretsu] pseudorandom sequence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちかい, chikai] -nahe [Add to Longdo]
[きんだい, kindai] Neuzeit, modern [Add to Longdo]
[きんじょ, kinjo] Naehe, Nachbarschaft, Umgebung [Add to Longdo]
[きんがん, kingan] Kurzsichtigkeit [Add to Longdo]
[きんし, kinshi] Kurzsichtigkeit [Add to Longdo]
距離[きんきょり, kinkyori] kurze_Strecke, kurze_Entfernung [Add to Longdo]
[きんぺん, kinpen] Nachbarschaft, Umgebung [Add to Longdo]
[ちかみち, chikamichi] Abkuerzung, kuerzerer_Weg [Add to Longdo]
[きんこう, kinkou] Vorort, naehere_Umgebung_einer_Stadt [Add to Longdo]
[きんごう, kingou] Umgegend, Nachbarschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top