Search result for

(62 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -農-, *農*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[のうぎょう, nougyou] (n) เกษครกรรม
産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
務省[のうむしょう, noumushou] (n) กระทรวงเกษตร
[のうち, nouchi] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
[nouson] ชุมชนเกษตรกรรม
機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[農, nóng, ㄋㄨㄥˊ] agriculture, farming; farmer
Radical: Decomposition: 曲 (qū ㄑㄩ)  辰 (chén ㄔㄣˊ) 
Etymology: [pictographic] Tilling the field 田 with a hoe 辰

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のう, nou] (n) farming; agriculture; (P) [Add to Longdo]
[のうえん, nouen] (n) plantation; (P) [Add to Longdo]
園主[のうえんしゅ, nouenshu] (n) farm owner; plantation owner [Add to Longdo]
[のうか, nouka] (n) farmer; farm family; (P) [Add to Longdo]
家所得[のうかしょとく, noukashotoku] (n) farm income [Add to Longdo]
[のうか, nouka] (n) agricultural course or department [Add to Longdo]
[のうかい, noukai] (n) agricultural association [Add to Longdo]
[のうがく, nougaku] (n) agriculture [Add to Longdo]
学校[のうがっこう, nougakkou] (n) agricultural school [Add to Longdo]
学者[のうがくしゃ, nougakusha] (n) agricultural scientist; agronomist; agriculturist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] agriculture [Add to Longdo]
农事[nóng shì, ㄋㄨㄥˊ ㄕˋ, / ] farming task [Add to Longdo]
农事活动[nóng shì huó dòng, ㄋㄨㄥˊ ㄕˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] agricultural activities [Add to Longdo]
农人[nóng rén, ㄋㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] farmer [Add to Longdo]
农作物[nóng zuò wù, ㄋㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ˋ, / ] (farm) crops [Add to Longdo]
农作物品种[nóng zuò wù pǐn zhǒng, ㄋㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ˋ ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] (farm) crop variety (or breed) [Add to Longdo]
农家[nóng jiā, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧㄚ, / ] peasant family; Agriculturalists (pre-Han school of thought) [Add to Longdo]
农具[nóng jù, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] farm implements; farm tools [Add to Longdo]
农园[nóng yuán, ㄋㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] plantation [Add to Longdo]
农地[nóng dì, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄧˋ, / ] farmland [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Don't say such rubbish!" said the farmer.「おんどりゃー馬鹿言ってんじゃねー」家は言った。
"Hey, Willie," the farmer shouted out.「ヘイ、ウィリー」家は大声で叫んだ。
"Get rid of it, of course!" Answered the farmer.「もちろん、捨ててくれ」と家が答えました。
"Aw, come on, son!" the farmer insisted.「気にすんじゃねーべさ!」家はしつこく誘った。
Having worked on the farm all day long.1日中場で働いていた。
One hot summer afternoon she decided to take her son to a farm outside the town.ある暑い夏の午後に、彼女は息子を町の外の場に連れていこうと決めました。
Some day man will reclaim the desert for agriculture.いつの日か人間は砂漠を開拓して業に利用するだろう。
As usual the peasants are busy scattering grain seeds.いつものように、家の人たちは穀物の種まきで忙しい。
Once there was a poor farmer in the village.かつて、その村に、貧しい夫がいた。
Crows all but destroyed the farmer's field of corn.カラスはその夫のとうもろこし畑をほとんどだめにしてしまった。
The drought damaged all the crops there.かんばつはそこの作物をだめにしてしまった。
This is uncle Tom's farm.ここがトムおじさんの場です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, but motivating reluctant farmers to hand over their harvest...[JA] いや 消極的な家らが収穫物を 渡すように動機付けてほしい The Spoils of War (2017)
He's not gonna find anything at the farmhouse, John.[JA] 彼は何も見つけられない 場では、ジョン。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
All of the good vantage points along the coast are either owned by farmers who will not sell, or they're government-protected.[CN] 所有的海岸邊的好地方 All of the good vantage points along the coast 都歸場主所有,他們不會賣的 are either owned by farmers who will not sell, 要麼就是被政府保護的 or they're government Oddball (2015)
Between Agriculture and Housing and Urban Development.[JA] 業委員会と 連邦住宅管理局の間です Alt.truth (2017)
From Atlanta, to my daddy's farm, to the prison, to here... to this moment now...[JA] アトランタから 父さんの場へ 刑務所から... ここに... The First Day of the Rest of Your Life (2017)
As we know, Oddball isn't much chop on the farm.[CN] 你知道,奧迪在場裏也沒什麼事幹 As we know, Oddball isn't much chop on the farm. Oddball (2015)
Oddball stays confined to your farm.[CN] 奧迪只能呆在你的場裏 Oddball stays confined to your farm. Oddball (2015)
- We have teams of men collecting it from all the farms in the Reach.[JA] - 部下が集めています― リーチ中の場から The Spoils of War (2017)
Uruguay's greatest wealth, undoubtedly, is its agriculture and its beef.[JA] ウルグアイの 経済を支える主要産業は 業と畜産業だ Barbecue (2017)
Better cool them off before they move[CN] 很簡單 A very simple one. 一名普通的自耕和她的女兒 an ordinary homesteader and her daughter. Trace Decay (2016)
Carter's never gonna make it out of that farmhouse alive.[JA] その場から生きている。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
You go to the farmhouse, get the girl.[JA] あなたは家に行って、女の子を手に入れよう。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のう, nou] Landwirtschaft [Add to Longdo]
[のうど, noudo] Leibeigener [Add to Longdo]
[のうか, nouka] Bauernhaus, Bauernhof, Bauer [Add to Longdo]
[のうそん, nouson] Bauerndorf, Dorf [Add to Longdo]
[のうぎょう, nougyou] Landwirtschaft [Add to Longdo]
[のうみん, noumin] Bauer [Add to Longdo]
産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] landwirtschaftliches_Produkt [Add to Longdo]
[のうこう, noukou] Ackerbau [Add to Longdo]
閑期[のうかんき, noukanki] Ruhezeit_in_der_Landwirtschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top