Search result for

(69 entries)
(0.2435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -赤-, *赤*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あかい, akai] (adj) สีแดง
ちゃん[あかちゃん, akachan] (n) ทารก
ん坊[あかんぼう, akanbou] (n) ทารก
十字[せきじゅうじ, sekijuuji] (n) กาชาด, สภากาชาด
外線[せきがいせん, sekigaisen] (n) รังสีอินฟราเรด
[あかじ, akaji] (n) ขาดทุน
[あかみ, akami] (n) เนื้อไม่ติดมัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
血球[せっけっきゅう, ] (n) เซลล์เม็ดเลือดแดง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[赤, chì, ㄔˋ] red, scarlet; blushing; bare, naked
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 土 whose cheeks are burning 火
[赦, shè, ㄕㄜˋ] to forgive, to pardon, to remit
Radical: Decomposition: 赤 (chì ㄔˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] let go
[赧, nǎn, ㄋㄢˇ] to blush, to turn red
Radical: Decomposition: 赤 (chì ㄔˋ) 
Etymology: [pictophonetic] red
[赫, hè, ㄏㄜˋ] bright, radiant, glowing
Radical: Decomposition: 赤 (chì ㄔˋ)  赤 (chì ㄔˋ) 
Etymology: [ideographic] Blushing 赤 bright red 赤
[赭, zhě, ㄓㄜˇ] hematite; ochre, reddish-brown
Radical: Decomposition: 赤 (chì ㄔˋ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] red

Japanese-English: EDICT Dictionary
;紅;朱[あか, aka] (n) (1) red; crimson; scarlet; (2) red-containing colour (e.g. brown, pink, orange); (3) (col) (often written as アカ) Red (i.e. communist); (4) (abbr) (See 信号) red light; (5) (abbr) (See 字・1,字・2) red ink (i.e. in finance or proof-reading); (in) the red; (adj-no,n-pref) (6) (See の他人) complete; total; perfect; obvious [Add to Longdo]
々;[あかあか, akaaka] (adv-to) bright red; bright [Add to Longdo]
い(P);紅い(P);朱い(oK);緋い(oK);丹い(oK);赭い(oK)[あかい, akai] (adj-i) (1) red; (2) Red (i.e. communist); (P) [Add to Longdo]
い羽根[あかいはね, akaihane] (n) red feather [Add to Longdo]
い糸[あかいいと, akaiito] (n) red string (traditionally fated lovers are joined by this unseen string) [Add to Longdo]
い頬;いほお[あかいほお, akaihoo] (exp,n) red cheeks; apple cheeks [Add to Longdo]
い旅団[あかいりょだん, akairyodan] (n) Red Brigades [Add to Longdo]
えい;鱝(oK)[あかえい, akaei] (n) (uk) red stingray (Dasyatis akajei) [Add to Longdo]
かえでのり[あかかえでのり, akakaedenori] (n) red carrageen (Chondrus crispus); red carragheen; red Irish moss [Add to Longdo]
がかった人[あかがかったひと, akagakattahito] (exp) (derog) person with communist leanings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chì, ㄔˋ, ] red; scarlet; bare; naked [Add to Longdo]
[Chì chéng, ㄔˋ ㄔㄥˊ, ] (N) Chicheng (place in Hebei) [Add to Longdo]
[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, ] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208 [Add to Longdo]
壁之战[Chì bì zhī zhàn, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄓ ㄓㄢˋ, / ] Battle of Redwall of 208 at Chibi in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, a decisive defeat of Cao Cao 曹操 at the hands of southern kingdom of Wu; famous episode in the Romance of the Three Kingdoms 三國演義|三国演义 [Add to Longdo]
壁市[Chì bì shì, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ, ] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208 [Add to Longdo]
壁县[Chì bì xiàn, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Chibi county in Xianning 咸宁市, Hubei [Add to Longdo]
[chì zì, ㄔˋ ㄗˋ, ] (financial) deficit [Add to Longdo]
[Chì fēng, ㄔˋ ㄈㄥ, ] Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
峰市[Chì fēng shì, ㄔˋ ㄈㄥ ㄕˋ, ] Chifeng prefecture level city in Inner Mongolia [Add to Longdo]
[chì shǒu, ㄔˋ ㄕㄡˇ, ] with bare hands [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you want a shirt?" "Yes, I want a red one."「あなたはシャツがほしいですか」「はい、いシャツがほしいです」
"You had better not wear the red dress." "Why not?"「あのい服を着るのはよしなさい」「なぜいけないの」
There's a good view of Mt. Akagi from upstairs.2階へ上がると城山がよく見える。
Three babies crying incessantly gave me a headache.3人のん坊が泣きやまなくて、頭が痛くなってきた。
The ABC company is in the red again.ABC会社はまた字だ。
You will see a red house over there.あそこにい家が見えるでしょう。
In a few days the baby will be able to walk.あと数日でん坊は歩けるようになるだろう。
Is your baby sleeping?あなたのちゃんは眠っていますか。
Don't leave your baby crying.あなたのちゃんを泣かせっぱなしにしておくな。
You look nice in that red sweater.あなたはあのいセーターが似合いますよ。
You are no longer a baby.あなたはもうちゃんじゃないんですよ。
You ought to face the stark reality.あなたは裸々な現実を直視すべきだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Red corner, Cam F. Awesome![JA] コーナー キャム・F・オーサム コーナー キャム・F・オーサム 329勝28敗 CounterPunch (2017)
For Ako![CN] 为了穗! 47 Ronin (2013)
No one knew where he came from or how he found his way to Ako.[CN] 没有人知道他从来来 或他如何来到穗的 47 Ronin (2013)
rather crawl on my naked belly over tincans in Cincinnati; rather drag a rotten railroad tieto a Golgotha in the Rockies;[CN] 在西部落日余晖下的餐馆边哭泣 宁愿蜷缩着 让裸的腹部 贴在辛辛那提路边的锡罐上 On the Road (2012)
WATER GOES COUNTER-CLOCKWISE ABOVE THE EQUATOR, SO WE'RE NORTH.[CN] 道以北的水逆時針轉 所以在北半球 Escape Plan (2013)
The kitchen girl, the redhead with the behind.[JA] キッチンの毛の女の子だ The Spoils of War (2017)
All presented in front of my naked[CN] 这一切都裸裸的呈现在我的面前 Jan Dara: The Beginning (2012)
From a very young age, let's say from when you're a baby, you're already experiencing asados, because it's a tradition from many years ago, from our ancestors.[JA] 僕たちは ちゃんの頃から アサードのある生活の中で 育ってきた 先祖代々 親しまれてきたアサードは Barbecue (2017)
And the last thing their lord told them to do was sell me to a red witch to be murdered.[JA] あいつらの主とやらが命じたのは 俺をい魔女に売り渡すことだった Eastwatch (2017)
You're starting to get a little red.[JA] 肌が少しらんでる Stalker's Prey (2017)
Boxing out of the red corner, he comes from Lenexa, Kansas,[JA] コーナー 328勝28敗 CounterPunch (2017)
Introducing first, the red corner...[JA] コーナーの紹介です CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外線[せきがいせん, sekigaisen] infra-red rays [Add to Longdo]
外線インタフェース[せきがいせんインタフェース, sekigaisen intafe-su] infrared interface [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あか, aka] -rot [Add to Longdo]
ちゃん[あかちゃん, akachan] Baby [Add to Longdo]
らむ[あからむ, akaramu] rot_werden, erroeten [Add to Longdo]
らめる[あからめる, akarameru] erroeten [Add to Longdo]
ん坊[あかんぼう, akanbou] Saeugling, Baby [Add to Longdo]
[あかい, akai] -rot [Add to Longdo]
十字[せきじゅうじ, sekijuuji] das_Rote_Kreuz [Add to Longdo]
[あかさか, akasaka] (Stadtteil_in_Tokio) [Add to Longdo]
[あかじ, akaji] rote_Zahlen, Defizit, Verlust [Add to Longdo]
[あかぼう, akabou] Gepaecktraeger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top