Search result for

贫血,癌症 骨髓衰竭,心脏 [...] ,听觉损失,阳痿,精神错乱

(1 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贫血,癌症 骨髓衰竭,心脏 [...] ,听觉损失,阳痿,精神错乱-, *贫血,癌症 骨髓衰竭,心脏 [...] ,听觉损失,阳痿,精神错乱*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anemia, cancer, bone marrow depletion, seizures, fever, hearing loss, impotence, neuropathy.[CN] 贫血,癌症 骨髓衰竭,心脏病发作 发烧,听觉损失,阳痿,精神错乱 Dallas Buyers Club (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

贫血 (pín xuè)癌症 (ái zhèng) 骨髓 (gǔ suǐ)衰竭 (shuāi jié)心脏病 (xīn zàng bìng)发作 (fā zuò) 发烧 (fā shāo)听觉 (tīng jué)损失 (sǔn shī)阳痿 (yáng wěi)精神 (jīng shén)错乱 (cuò luàn)

 


  

 
贫血
 • (pín xuè, ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ) anemia [CE-DICT-Simplified]
癌症
 • (ái zhèng, ㄞˊ ㄓㄥˋ) cancer [CE-DICT-Simplified]
骨髓
 • (gǔ suǐ, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ) bone marrow (medulla ossea) [CE-DICT-Simplified]
 • (gǔ suǐ, ㄍㄨˇ ㄙㄨㄟˇ) bone marrow (medulla ossea) [CE-DICT-Traditional]
衰竭
 • (shuāi jié, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄝˊ) failure (e.g. kidney failure) [CE-DICT-Simplified]
 • (shuāi jié, ㄕㄨㄞ ㄐㄧㄝˊ) failure (e.g. kidney failure) [CE-DICT-Traditional]
心脏病
 • (xīn zàng bìng, ㄒㄧㄣ ㄗㄤˋ ㄅㄧㄥˋ) heart disease [CE-DICT-Simplified]
发作
 • (fā zuò, ㄈㄚ ㄗㄨㄛˋ) to flare-up; to break out [CE-DICT-Simplified]
发烧
 • (fā shāo, ㄈㄚ ㄕㄠ) have a high temperature (from illness); have a fever [CE-DICT-Simplified]
听觉
 • (tīng jué, ㄊㄧㄥ ㄐㄩㄝˊ) sense of hearing [CE-DICT-Simplified]
损失
 • (sǔn shī, ㄙㄨㄣˇ ㄕ) a loss (e.g. financial); to lose [CE-DICT-Simplified]
阳痿
 • (yáng wěi, ㄧㄤˊ ㄨㄟˇ) (med.) impotence [CE-DICT-Simplified]
精神
 • (せいしん) (n) mind; soul; heart; spirit; intention; (P) [EDICT]
 • (jīng shén, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ) spirit; mind; consciousness; thought; mental; psychological; essence; gist [CE-DICT-Simplified]
 • (jīng shen, ㄐㄧㄥ ㄕㄣ˙) vigor; vitality; drive; spiritual [CE-DICT-Simplified]
 • (jīng shén, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ) spirit; mind; consciousness; thought; mental; psychological; essence; gist [CE-DICT-Traditional]
 • (jīng shen, ㄐㄧㄥ ㄕㄣ˙) vigor; vitality; drive; spiritual [CE-DICT-Traditional]
错乱
 • (cuò luàn, ㄘㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ) in disorder; deranged (mentally) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top