Search result for

(71 entries)
(0.175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -負-, *負*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[おう] (vt ) take responsibility

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふさい, fusai] (n) การเป็นหนี้
荷過剰[ふかかじょう, fukakajou] (n) การแบกรับภาระมากเกินไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[おう, ou] (adv) แบก(ภาระ เด็ก),รับ(หน้าที่),ได้รับ(บาดเจ็บ),เป็นหนี้
[ふさい, fusai] (n ) ยอดคงค้าง, ความน่าเชื่อถือ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ける[まける, makeru] Thai: แพ้ English: to lose

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[負, fù, ㄈㄨˋ] load, burden; to carry, to bear
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 人 carrying a lot of money 貝

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (n) (See 正・せい・4) negative; minus; (P) [Add to Longdo]
い革;[おいかわ, oikawa] (n) sling (e.g. of a firearm) [Add to Longdo]
い目[おいめ, oime] (n) indebtedness; unfulfilled promise; drawback; (P) [Add to Longdo]
[おう, ou] (v5u,vt) (1) (See 背う・1) to bear; to carry on one's back; (2) to take responsibility for; to accept a duty; (3) to be injured; (4) to owe; (P) [Add to Longdo]
うた子に教えられて浅瀬を渡る[おうたこにおしえられてあさせをわたる, outakonioshierareteasasewowataru] (exp) (obsc) A fool may give a wise man counsel [Add to Longdo]
える[おえる, oeru] (v1) to be able to bear; to be able to manage [Add to Longdo]
かす[まかす, makasu] (v5s,vt) to defeat; (P) [Add to Longdo]
[まけ, make] (n) defeat; loss; losing (a game); (P) [Add to Longdo]
けじ[まけじ, makeji] (adv-to) indomitably; undauntedly [Add to Longdo]
けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] (n) unyielding spirit; indomitable spirit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, / ] lose; negative (math. etc); to bear; to carry (on one's back) [Add to Longdo]
负债[fù zhài, ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ, / ] indebted [Add to Longdo]
负债纍纍[fù zhài lěi lěi, ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ ㄌㄟˇ ㄌㄟˇ, / ] heavily in debt [Add to Longdo]
负伤[fù shāng, ㄈㄨˋ ㄕㄤ, / ] injury; wound; hurt; injured; wounded; to wound; to injure [Add to Longdo]
负反馈[fù fǎn kuì, ㄈㄨˋ ㄈㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, / ] negative feedback [Add to Longdo]
负压[fù yā, ㄈㄨˋ ㄧㄚ, / ] suction; negative pressure [Add to Longdo]
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, / ] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love [Add to Longdo]
负担[fù dān, ㄈㄨˋ ㄉㄢ, / ] burden; to bear a burden [Add to Longdo]
负担不起[fù dān bu qǐ, ㄈㄨˋ ㄉㄢ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, / ] cannot afford; cannot bear the burden [Add to Longdo]
负担者[fù dān zhě, ㄈㄨˋ ㄉㄢ ㄓㄜˇ, / ] bearer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I give in.私のけだ。
He's beating me, three to zip.3対0で彼にはけています。
We lost by score of three to one.3対1でけた。
He is a spoiled child.あいつは手にえない子供だ。
They are out of hand.あいつらには手がえない。
You are liable for the debt.あなたはその債に責任がある。
You will get the better of him in the next election.あなたは次の選挙で彼をかすでしょう。
The child puts adults to shame.あの子には大人も顔けだ。
I'll bet that I can beat you to the tree.あの木までの競走なら君にけるもんか。 [M]
I can beat him hands down.あんなやつをかすのはお茶の子さいさいだ。
British soccer fans sometimes get completely out of hand.イギリスのサッカーファンはときどきまったく手にえなくなる。
We have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.いつも真っ向勝だけでなく、たまには虚虚実実の駆け引きとやらもやってみたいよね。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I do not ah, not really[CN] 教教你丫鬟吧,連傻子也欺 Lazy Hazy Crazy (2015)
But whatever he made you do, whatever you think you did... he's responsible.[CN] 但不管他強迫你做了什么 不管你覺得自己做了什么 他才是那個該責的人 Flicker (2015)
You undefeated for a reason.[JA] フロイド・マネー・ メイウェザー 49勝0敗 フロイド・マネー・ メイウェザー 49勝0敗 君はけなしだ CounterPunch (2017)
I just really like winning.[JA] 試合にけるのは 何よりも最悪な気分だ 俺は勝ちたい CounterPunch (2017)
I could attempt further evasive maneuvers, but at these speeds they may overtax our artificial gravity and inertial dampeners.[CN] 我可以試試進一步的規避逃逸 但是在這種速度之下 I could attempt further evasive maneuvers, but at these speeds 他們可能會因為我們的人造重力和慣性阻尼而擔過重 they may overtax our artificial gravity and inertial dampeners. 做吧 Do it. Pilot - Part 1 (2015)
You cannot play boxing.[JA] ピーター・〝キッド・ チョコレート〞・ クイリン ピーター・〝キッド・ チョコレート〞・ クイリン 真剣勝 CounterPunch (2017)
Hey, man. This fight was meant to happen.[JA] けるべくしてけた CounterPunch (2017)
I'm not writing novels to compete with anyone.[JA] 勝ちけのために 小説を書いてるわけではないので Disbanded (2017)
Somebody asked me, "Are you scared to get in the ring?" I said, "I'm not scared to fight, I'm not even scared to lay down.[JA] リングに立つのも戦うのも けるのすら怖くない CounterPunch (2017)
I just do the books now. Frankie's in charge of the new equipment.[CN] Frankie責新設備的事 Cabin Fever (2015)
I'm just going to put all my trust in him and hopefully he'll Trust in him and hopefully he'll deliver. Deliver.[CN] 但我只能完全相信他 希望他不會辜 I Got the Smartest Dude (2015)
- It was Pablo.[JA] けたけどね CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
の符号入力[ふのふごうにゅうりょく, funofugounyuuryoku] negative entry [Add to Longdo]
の符号表示[ふのふごうひょうじ, funofugouhyouji] negative indication [Add to Longdo]
[ふか, fuka] load [Add to Longdo]
荷バランシング[ふかバランシング, fuka baranshingu] load balancing [Add to Longdo]
荷軽減[ふかけいげん, fukakeigen] load reduction [Add to Longdo]
荷増大[ふかぞうたい, fukazoutai] load increase [Add to Longdo]
荷分散[ふかぶんさ, fukabunsa] load sharing, load distribution [Add to Longdo]
荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply [Add to Longdo]
荷平衡[ふかへいこう, fukaheikou] load balancing [Add to Longdo]
符号[ふふごう, fufugou] hyphen, minus (-) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] tragen, jemanden_etwas_schulden [Add to Longdo]
かす[まかす, makasu] besiegen [Add to Longdo]
けじ魂[まけじだましい, makejidamashii] unnachgiebiger_Geist [Add to Longdo]
ける[まける, makeru] unterliegen, verlieren, Rabatt_geben [Add to Longdo]
けん気[まけんき, makenki] unnachgiebiger_Geist [Add to Longdo]
け惜しみ[まけおしみ, makeoshimi] widerwilliges_Eingestaendnis, der_eigenen_Niederlage [Add to Longdo]
け犬[まけいぬ, makeinu] Geschlagener, Verlierer, Aussenseiter [Add to Longdo]
[ふさい, fusai] -Schulden [Add to Longdo]
[ふしょう, fushou] Wunde, Verletzung [Add to Longdo]
[ふたん, futan] -Last, Buerde [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top