Search result for

(45 entries)
(0.0723 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -豚-, *豚*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
カツ[とんかつ, tonkatsu] (n) หมูชุบแป้งทอด, อาหารญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ひき肉[ぶたひきにく, butahikiniku] (n ) หมูสับ
インフルエンザ[ぶたいんふるえんざ, butainfuruenza] (n ) โรคไข้หวัดหมู หรือ โรคไข้หวัดเม็กซิกัน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[豚, tún, ㄊㄨㄣˊ] suckling pig; to suckle
Radical: Decomposition: 豕 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [pictographic] A pig 豕 suckling at its mother's teat ⺼,  Rank: 3,307

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);豕[ぶた, buta] (n) pig; (P) [Add to Longdo]
に真珠[ぶたにしんじゅ, butanishinju] (exp) (cast) pearls before swine [Add to Longdo]
まん[ぶたまん, butaman] (n) steamed yeast bun with minced pork filling [Add to Longdo]
めし;[ぶためし, butameshi] (n) pork with rice [Add to Longdo]
インフルエンザ[ぶたインフルエンザ, buta infuruenza] (n) swine influenza [Add to Longdo]
カツ[とんカツ, ton katsu] (n) pork cutlet; (P) [Add to Longdo]
コレラ[とんコレラ;ぶたコレラ, ton korera ; buta korera] (n) hog cholera; swine fever [Add to Longdo]
[とんけん, tonken] (n) (1) (arch) (obsc) pig and dog; (2) dullard; halfwit; (3) (hum) my child [Add to Longdo]
[とんこつ, tonkotsu] (n) dish made with pork belly and bones, simmered with miso, sake, vegetables, etc. (from Kagoshima) [Add to Longdo]
[ぶたな;ブタナ, butana ; butana] (n) cat's-ear (Hypochoeris radicata); false dandelion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tún shǔ, ㄊㄨㄣˊ ㄕㄨˇ, ] guinea pig, #30,464 [Add to Longdo]
[tún, ㄊㄨㄣˊ, ] suckling pig, #35,029 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Why are you with a pig?あんた、なんでと一緒なんだい?
It's not a pig; it's a monkey.この子はじゃないわよ。猿よ。 [F]
How much is this pork a kilo?この肉は1キロいくらですか。
This pork is a bit off.この肉は少しいたんでいる。
This room looks like a pigsty.この部屋はまるで小屋だな。
That's why ostrich meat costs more than twice as much as beef and pork.そんなわけでダチョウの肉は牛肉や肉の2倍以上の値段となる。
Even if pigs were to fly in the air, I would believe her.たとえが空を飛ぶようなことがあっても、私は彼女を信じる。
There is no rose without a thorn. [Proverb]は食いたし命は惜しし。 [Proverb]
As for me, I like chicken better than pork.私について言えば、肉より鶏肉のほうが好きです。
You cannot make a silk purse out of a sow's ear.の耳から絹の財布は作れない。
The spell was broken and the pig turned into a man.呪文が解けては人間になった。
Whom God loves, his bitch brings forth pigs (quotation).神が愛する人には飼い犬から子が生まれる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Animals have extraordinary ways of dealing with the hostile conditions.[CN] 摄制组惊讶的发现这些江并非单独行动 而是组队进行狩猎 Jungles (2016)
These are deserts.[CN] 我觉得那里有一只海 然后你数了一下发现是五只 接着你往一处看去 Jungles (2016)
This new perspective has given the crew a first glimpse into a mysterious jungle animal in one of the least-known corners of the Earth.[CN] 我们操纵无人机从空中可以看到很多江 它们以为我们 只能看到一只 结果我们看到了五只 Jungles (2016)
For the first time, they have a chance to film from the water and the air, and finally discover what this elusive animal is really doing.[CN] 如果这种恶劣的天气持续下去 摄制组也许没法返回开放水域继续拍摄江 Jungles (2016)
Would you like pork or chicken?[JA] あっ 肉と鶏肉はどっちがいい? Choices (2017)
Get all the execs there, even the ones on vacation. Put all the pigs into production.[JA] 重役を集め はすべて加工して Okja (2017)
And they had no idea.[CN] 江还待在那里 Jungles (2016)
I'm just a pig.[JA] 俺はだけど Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Leaving Michael and his drone on the sand spit, the crew head back to open water.[CN] 问题是水体太浑浊 即使江就在摄像机旁边 也几乎看不见它的身影 Jungles (2016)
Can you see it? There.[CN] 江会发出咔咔声 利用声音进行声呐定位 Jungles (2016)
You know, we're doing 60 racks of pork ribs, that's 30 pigs.[JA] のスペアリブは 60枚だから30頭分 Barbecue (2017)
I want to show that animal as much respect as I can in the preparation of it, and I don't take that lightly at all.[JA] だから下処理の時は 牛やに敬意を払い― 真摯な気持ちで向き合う Barbecue (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぶた, buta] -Schwein [Add to Longdo]
カツ[とんかつ, tonkatsu] Schweinskotelett [Add to Longdo]
小屋[ぶたごや, butagoya] Schweinestall [Add to Longdo]
[ぶたばこ, butabako] Polizeizelle, Knast [Add to Longdo]
[ぶたにく, butaniku] Schweinefleisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top