Search result for

讓美國在八大工業國組織有談 [...] 助驅逐不合作的第三世界領袖

(1 entries)
(0.7358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -讓美國在八大工業國組織有談 [...] 助驅逐不合作的第三世界領袖-, *讓美國在八大工業國組織有談 [...] 助驅逐不合作的第三世界領袖*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And ultimately, the truth sinks in that no matter what justification you're selling yourself, this is not about terrorism.[CN] 讓美國在八大工業國組織有談判優勢 或是操縱巴西石油公司 或是幫助驅逐不合作的第三世界領袖 Snowden (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(ràng)美國 (měi guó) (zài)八大 (bā dà)工業國 (gōng yè guó)組織 (zǔ zhī) (yǒu)談判 (tán pàn)優勢 (yōu shì) 或是 (huò shì)操縱 (cāo zòng)巴西 (bā xī)石油 (shí yóu)公司 (gōng sī) 或是 (huò shì)幫助 (bāng zhù)驅逐 (qū zhú) ()合作 (hé zuò) (de)第三世界 (dì sān shì jiè)領袖 (lǐng xiù)

 


  

 
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Traditional]
美國
 • (Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ) America; American; United States of America; USA [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
工業國
 • (gōng yè guó, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ) industrialized countries [CE-DICT-Traditional]
組織
 • (そしき) (n,vs) (1) organization; organisation; (2) structure; construction; (3) tissue; (4) system; (P) [EDICT]
 • (zǔ zhī, ㄗㄨˇ ㄓ) to organize; organization; organized system; nerve; tissue [CE-DICT-Traditional]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
談判
 • (だんぱん) (n,vs,adj-no) negotiations; making demands [EDICT]
 • (tán pàn, ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ) to negotiate; negotiation; conference [CE-DICT-Traditional]
優勢
 • (ゆうせい) (n,adj-na) (ant [EDICT]
 • (yōu shì, ㄧㄡ ㄕˋ) superior; dominant [CE-DICT-Traditional]
或是
 • (huò shì, ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ) or; either one or the other [CE-DICT-Simplified]
 • (huò shì, ㄏㄨㄛˋ ㄕˋ) or; either one or the other [CE-DICT-Traditional]
操縱
 • (cāo zòng, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ) to operate; to control [CE-DICT-Traditional]
巴西
 • (Bā xī, ㄅㄚ ㄒㄧ) Brazil [CE-DICT-Simplified]
 • (Bā xī, ㄅㄚ ㄒㄧ) Brazil [CE-DICT-Traditional]
石油
 • (せきゆ) (n) oil; petroleum; kerosene; (P) [EDICT]
 • (shí yóu, ㄕˊ ㄧㄡˊ) oil; petroleum [CE-DICT-Simplified]
 • (shí yóu, ㄕˊ ㄧㄡˊ) oil; petroleum [CE-DICT-Traditional]
公司
 • (こうし) (n) company; firm (in China); (P) [EDICT]
 • (gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ) (business) company; company; firm; corporation; incorporated [CE-DICT-Simplified]
 • (gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ) (business) company; company; firm; corporation; incorporated [CE-DICT-Traditional]
幫助
 • (bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ) assistance; aid; to help; to assist [CE-DICT-Traditional]
驅逐
 • (qū zhú, ㄑㄩ ㄓㄨˊ) to expel; banishment [CE-DICT-Traditional]
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Simplified]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Traditional]
合作
 • (がっさく) (n,vs,adj-no) collaboration; joint work; (P) [EDICT]
 • (hé zuò, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ) to cooperate; to collaborate; to work together; cooperation [CE-DICT-Simplified]
 • (hé zuò, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ) to cooperate; to collaborate; to work together; cooperation [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
第三世界
 • (だいさんせかい) (n) the Third World [EDICT]
 • (dì sān shì jiè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ) Third World [CE-DICT-Simplified]
 • (dì sān shì jiè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ) Third World [CE-DICT-Traditional]
領袖
 • (りょうしゅう) (n) leader; chief; boss; (P) [EDICT]
 • (lǐng xiù, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄡˋ) leader [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top