Search result for

(49 entries)
(0.2939 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謀-, *謀*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[謀, móu, ㄇㄡˊ] to plan, to scheme; strategem
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  某 (mǒu ㄇㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Japanese-English: EDICT Dictionary
;籌[はかりごと, hakarigoto] (n) plan; strategy [Add to Longdo]
[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult [Add to Longdo]
[ぼうぎ, bougi] (n,vs) plot; conspiracy; conference [Add to Longdo]
[ぼうけい, boukei] (n) conspiracy; plot [Add to Longdo]
[ぼうさつ, bousatsu] (n,vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder [Add to Longdo]
[ぼうしん, boushin] (n) strategist; tactician; schemer [Add to Longdo]
大逆[ぼうたいぎゃく, boutaigyaku] (n) (arch) (See 八虐) plotting to damage the imperial palace or an imperial tomb [Add to Longdo]
[むへん;ぼうへん, muhen ; bouhen] (n) (arch) (sometimes むほん) (See 八虐) plotting to overthrow the government (by assassinating the emperor) [Add to Longdo]
反;[むほん;ぼうはん(叛), muhon ; bouhan ( muhon )] (n,vs) (1) rebellion; uprising; insurrection; (2) (arch) (usu. 叛) treason [Add to Longdo]
反人[むほんにん, muhonnin] (n) rebel; traitor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[móu, ㄇㄡˊ, / ] to plan; seek; scheme [Add to Longdo]
谋事[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] to plan matters; to look for a job [Add to Longdo]
谋事在人,成事在天[móu shì zài rén, ㄇㄡˊ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ, cheng2 shi4 zai4 tian1, / ] planning is with man, accomplishing with heaven (成语 saw); Man proposes but God disposes. [Add to Longdo]
谋划[móu huà, ㄇㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to scheme; to plot [Add to Longdo]
谋反[móu fǎn, ㄇㄡˊ ㄈㄢˇ, / ] to plot a rebellion; to conspire against the state [Add to Longdo]
谋取[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, / ] try to gain; to seek; to strive for; to obtain [Add to Longdo]
谋取暴利[móu qǔ bào lì, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, / ] to gain enormous profit; a windfall profit [Add to Longdo]
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser [Add to Longdo]
谋害[móu hài, ㄇㄡˊ ㄏㄞˋ, / ] to conspire to murder; to plot against sb's life [Add to Longdo]
谋虑[móu lǜ, ㄇㄡˊ ㄌㄩˋ, / ] to plan and consider; to reflect on one's best strategy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.このまえの講和会議で、完全に失敗してから、かれはざん新な権術策で、十分に武装すべきことを学んだ。
It is very imprudent to swim in the rapids.この急流で泳ぐのはとても無なことだ。
Jim drove too fast, which was reckless.ジムは猛スピードで運転したが、それは無だった。
There is a rumor that the radicals are plotting against the government.その過激派が政府打倒の陰を企てているという噂が立ってる。
The Congressman broke the news of conspiracy and made no bones about taking drastic action against it.その国会議員は陰のニュースを発表した。そして、ためらうことなく、その陰にたいする徹底した対抗処置をとった。
Without a moment's hesitation, they took drastic action against the conspiracy.ためらうことなく、その陰にたいする徹底した対抗処置をとった。
No scam too outrageous.何物も無ではない。
Their plot to start a fire was discovered by the police.火事を起こすという彼らの陰は警察に発見された。
The police ascribed the automobile accident to reckless driving.警察は自動車事故を無運転によるものだと考えた。
I saw through their plot at once.私は彼らの陰をすぐに見抜いた。
We found out their plot before they took their actions.実行する前に彼らの陰を見破った。
The general participated in the plot with his men.将軍は部下とともにその陰に加わった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Enough with the clever plans.[JA] 権術数はもう終わりだ The Queen's Justice (2017)
We're not oathbreakers. We're not schemers.[JA] 裏切り者でも 略家でもない Stormborn (2017)
Oh,no.No. I killed him.[CN] 不不 是我害了他 I Saw What I Saw (2009)
The Lannisters executed his father and conspired to murder his brother.[JA] ラニスターは彼の父親の処刑し― 兄弟を殺した Stormborn (2017)
- A girl has to earn a living.[CN] - 女孩得學會自己出路 - 是的,當然 - A girl has to earn a living. My Queen Karo (2009)
Mr. Monk we've never met.[CN] Monk先生我們素未面 你對待壞消息的抵抗力如何 Mr. Monk and the End: Part 1 (2009)
You're both shrewd and cunning, it's rare.[CN] 你小子 有勇有的 難得 The Warrior and the Wolf (2009)
Listen to me. I would like to protect you from whatever the hell it is he's planning to do.[CN] 我願意保護你免受他策劃的任何陰 MacPherson (2009)
Attempted murder, conspiracy, and, well, just a whole bunch of stuff.[CN] 殺人未遂 主殺人... . 以及 這個...  ()
He started talking crazy about this conspiracy and that conspiracy...[JA] 彼は狂った話を始めた この陰について そしてその陰 私はちょうど... 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
An astronaut behaved irresponsibly and NASA will make a decision what to do as soon as the baby's born.[JA] 宇宙飛行士は無なことをした NASAは生まれたら すぐに決めるぞ The Space Between Us (2017)
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.[JA] クーデターの首者は 民主運動党と民主社会党よ 高々と福音主義を掲げてね  ()

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はかる, hakaru] -planen, ersinnen, betruegen [Add to Longdo]
[ぼうりゃく, bouryaku] -List, Kunstgriff, -Trick [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top