Search result for

(49 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謀-, *謀*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[謀, móu, ㄇㄡˊ] to plan, to scheme; strategem
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  某 (mǒu ㄇㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 9,552

Japanese-English: EDICT Dictionary
;籌[はかりごと, hakarigoto] (n) plan; strategy [Add to Longdo]
[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult [Add to Longdo]
[ぼうぎ, bougi] (n,vs) plot; conspiracy; conference [Add to Longdo]
[ぼうけい, boukei] (n) conspiracy; plot [Add to Longdo]
[ぼうさつ, bousatsu] (n,vs) deliberate (premeditated, wilful, willful) murder [Add to Longdo]
[ぼうしん, boushin] (n) strategist; tactician; schemer [Add to Longdo]
大逆[ぼうたいぎゃく, boutaigyaku] (n) (arch) (See 八虐) plotting to damage the imperial palace or an imperial tomb [Add to Longdo]
[むへん;ぼうへん, muhen ; bouhen] (n) (arch) (sometimes むほん) (See 八虐) plotting to overthrow the government (by assassinating the emperor) [Add to Longdo]
反;[むほん;ぼうはん(叛), muhon ; bouhan ( muhon )] (n,vs) (1) rebellion; uprising; insurrection; (2) (arch) (usu. 叛) treason [Add to Longdo]
反人[むほんにん, muhonnin] (n) rebel; traitor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[móu, ㄇㄡˊ, / ] to plan; seek; scheme, #5,533 [Add to Longdo]
谋求[móu qiú, ㄇㄡˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] to seek; to strive for, #10,885 [Add to Longdo]
谋杀[móu shā, ㄇㄡˊ ㄕㄚ, / ] murder; premeditated murder, #15,067 [Add to Longdo]
谋取[móu qǔ, ㄇㄡˊ ㄑㄩˇ, / ] try to gain; to seek; to strive for; to obtain, #15,275 [Add to Longdo]
谋划[móu huà, ㄇㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to scheme; to plot, #17,452 [Add to Longdo]
谋生[móu shēng, ㄇㄡˊ ㄕㄥ, / ] to seek one's livelihood; to work to support oneself; to earn a living, #19,156 [Add to Longdo]
谋略[móu, ㄇㄡˊlu:e4, / ] stratagem; to plot, #27,300 [Add to Longdo]
谋反[móu fǎn, ㄇㄡˊ ㄈㄢˇ, / ] to plot a rebellion; to conspire against the state, #39,519 [Add to Longdo]
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, / ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser, #44,037 [Add to Longdo]
谋害[móu hài, ㄇㄡˊ ㄏㄞˋ, / ] to conspire to murder; to plot against sb's life, #45,035 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His utter failure at the last peace conference has taught him to arm himself to the teeth with new tricks and tactics.このまえの講和会議で、完全に失敗してから、かれはざん新な権術策で、十分に武装すべきことを学んだ。
It is very imprudent to swim in the rapids.この急流で泳ぐのはとても無なことだ。
Jim drove too fast, which was reckless.ジムは猛スピードで運転したが、それは無だった。
There is a rumor that the radicals are plotting against the government.その過激派が政府打倒の陰を企てているという噂が立ってる。
The Congressman broke the news of conspiracy and made no bones about taking drastic action against it.その国会議員は陰のニュースを発表した。そして、ためらうことなく、その陰にたいする徹底した対抗処置をとった。
Without a moment's hesitation, they took drastic action against the conspiracy.ためらうことなく、その陰にたいする徹底した対抗処置をとった。
No scam too outrageous.何物も無ではない。
Their plot to start a fire was discovered by the police.火事を起こすという彼らの陰は警察に発見された。
The police ascribed the automobile accident to reckless driving.警察は自動車事故を無運転によるものだと考えた。
I saw through their plot at once.私は彼らの陰をすぐに見抜いた。
We found out their plot before they took their actions.実行する前に彼らの陰を見破った。
The general participated in the plot with his men.将軍は部下とともにその陰に加わった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She wants to be reborn.[CN] 這不是 Be Our Guest (2016)
It is not.[CN] 如果要罕見,那就是殺嬰兒 Louis C.K. 2017 (2017)
Enough with the clever plans.[JA] 権術数はもう終わりだ The Queen's Justice (2017)
We're not oathbreakers. We're not schemers.[JA] 裏切り者でも 略家でもない Stormborn (2017)
But I think that women should be allowed to kill babies.[CN] 我不想在他們殺好幾個嬰兒的同時 破壞他們的好心情" Louis C.K. 2017 (2017)
I felt like I was actually flying.[CN] 調查這件事之前我並不知道 這種瘋狂的陰論說法 但我發現這些陰論 很容易就形成了 Malarkey! (2017)
The Lannisters executed his father and conspired to murder his brother.[JA] ラニスターは彼の父親の処刑し― 兄弟を殺した Stormborn (2017)
So these were sent over in the robbery-homicide file.[CN] 五年前因殺未遂被捕過 Start Digging (2016)
Aren't you proud of our boy, Sally?[CN] 要是我自己去劃這事 都不會比這更好 Battle Royale (2016)
He started talking crazy about this conspiracy and that conspiracy...[JA] 彼は狂った話を始めた この陰について そしてその陰 私はちょうど... 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
An astronaut behaved irresponsibly and NASA will make a decision what to do as soon as the baby's born.[JA] 宇宙飛行士は無なことをした NASAは生まれたら すぐに決めるぞ The Space Between Us (2017)
They got on the radio because... they're dedicated.[CN] 我說"這是一群人認為 911恐攻是陰論" Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はかる, hakaru] -planen, ersinnen, betruegen [Add to Longdo]
[ぼうりゃく, bouryaku] -List, Kunstgriff, -Trick [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top