Search result for

調

(78 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -調-, *調*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
調印式[ちょういんしき, chouinshiki] (n) พิธีลงนาม (ในสัญญา หรือข้อตกลง)
調[ちょうせい, chousei] (n) ปรับให้เหมาะสม ปรับให้เข้าเกณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
調達部[ちょうたつぶ, choutatsubu] (n) Procurement Department แผนกจัดซื้อจัดจ้าง , See also: S. 購買部,
調[ちょうせい, chousei] adjustment; coordination
調味料[chou-mi-ryou, chou-mi-ryou] (n ) เครื่องปรุงรส

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing
調[ちょうごう, chougou] Thai: การประสม English: compounding
調[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)
調[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment
調[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control
調[ちょうさ, chousa] Thai: การสำรวจ English: investigation (vs)
調[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
調[ちょうさ, chousa] Thai: การสอบสวน English: inquiry
調べる[しらべる, shiraberu] Thai: ค้น
調べる[しらべる, shiraberu] Thai: สำรวจ English: to investigate

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
調[調, diào, ㄉㄧㄠˋ] tune, melody, key; to transfer, to exchange
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  周 (zhōu ㄓㄡ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 5,431

Japanese-English: EDICT Dictionary
調[ちょう, chou] (n) (1) pitch; tone; key; (2) time; tempo; (3) mood; tendency; (4) (arch) tax on products [Add to Longdo]
調[しらべ, shirabe] (n,n-suf) (1) investigation; inspection; examination; (2) tune; note; melody; (P) [Add to Longdo]
調べて置く[しらべておく, shirabeteoku] (v5k) to examine beforehand [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] (v1,vt) to examine; to investigate; to check up; to sense; to study; to inquire; to search; (P) [Add to Longdo]
調べ革[しらべがわ, shirabegawa] (n) (machine) belt [Add to Longdo]
調べ合わす[しらべあわす, shirabeawasu] (v5s) to tune to; to check against [Add to Longdo]
調べ車[しらべぐるま, shirabeguruma] (n) belt pulley [Add to Longdo]
調べ出す[しらべだす, shirabedasu] (v5s) to hunt up; to locate; to inquire out [Add to Longdo]
調べ上げる[しらべあげる, shirabeageru] (v1) to check through; to thoroughly investigate [Add to Longdo]
調べ直す;調べなおす[しらべなおす, shirabenaosu] (v5s) to re-examine; to review; to recheck [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调查[diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, / 調] investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll, #496 [Add to Longdo]
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, / 調] adjustment; revision, #585 [Add to Longdo]
[diào, ㄉㄧㄠˋ, / 調] mode (music); to move (troops); tune; tone; melody; to transfer, #1,440 [Add to Longdo]
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite, #1,440 [Add to Longdo]
调节[tiáo jié, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, / 調] to adjust; to regulate; to harmonize; to reconcile (accounting, etc), #2,928 [Add to Longdo]
调控[tiáo kòng, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ, / 調] to regular; to control, #3,520 [Add to Longdo]
调动[diào dòng, ㄉㄧㄠˋ ㄉㄨㄥˋ, / 調] to transfer; to maneuver (troops etc), #4,834 [Add to Longdo]
调解[tiáo jiě, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˇ, / 調] to mediate; to bring parties to an agreement, #7,135 [Add to Longdo]
调度[diào dù, ㄉㄧㄠˋ ㄉㄨˋ, / 調] to dispatch (i.e. organize the distribution of vehicles); dispatcher, #9,807 [Add to Longdo]
调戏[tiáo xì, ㄊㄧㄠˊ ㄒㄧˋ, / 調] to take liberties with a woman; to dally; to assail a woman with obscenities, #12,604 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."「近頃どうも調子が悪くてね」「一度診てもらった方がいいよ」
"How are you feeling this morning?" "Pretty good, thanks."「今朝は調子かいかがですか」「かなりいいですよ、ありがとう」
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18世紀の流行は胸の部分を強調していた。
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男性が車の故障の原因を調べている。
Ike doesn't seem to be up to the mark today.アイクは今日は調子がよくないようだ。
We will check to see if what you have said is really the truth.あなたの言う事が果たして事実なのか調べてみよう。
Is your new car behaving well?あなたの新しい車は調子よく動いていますか。
I'll give you our answer after we go into your proposal in greater detail.あなたの申し出はよく調べた上でご返事しましょう。
You should go over a house before buying it.あなたは家を買う時は調査しなければならない。
You should go over a house before buying it.あなたは家を買う前に、それを調べるべきだ。
You should go over a house before buying it.あなたは家を買う前に良く調べるべきだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had the murderer investigated.[JA] (美波)犯人について調べてみたの Reason (2017)
I looked it up for myself.[JA] 勝手に調べさせてもらいました The Mysterious Million Yen Women (2017)
Right on schedule.[JA] (桜井)期日どおりで順調です The Mysterious Million Yen Women (2017)
It's not magic.[CN] 這些異國情調濃厚的城市 例如維吉尼亞州的諾福克 水將會淹這麼高 Earth Is a Hot Mess (2017)
I felt like I was actually flying.[CN] 調查這件事之前我並不知道 這種瘋狂的陰謀論說法 但我發現這些陰謀論 很容易就形成了 Malarkey! (2017)
I looked it up myself.[JA] 勝手に調べさせてもらいました Confrontation (2017)
Don't push your luck![JA] 調子に乗らないで Values (2017)
At his new 201-pound weight class, Cam F. Awesome, he looks awesome.[JA] ヘビー級で試合に臨む オーサムは好調のようだ CounterPunch (2017)
The police are investigating the motive for the murders.[JA] 警視庁は 詳しい動機について 調べています Reason (2017)
He'd get hurt or he'd just get demoralized.[JA] この調子じゃ ケガをするか 気力を失うだろう CounterPunch (2017)
You remember this expression acid and base?[CN] -我把我的調低了 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
I ain't think he had that much skills.[JA] 調子が悪かったんだ CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check [Add to Longdo]
調査期間[ちょうさきかん, chousakikan] study period [Add to Longdo]
調[ちょうせい, chousei] modification, alteration [Add to Longdo]
調整水準[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level [Add to Longdo]
調[ちょうてい, choutei] arbitration (vs) [Add to Longdo]
調歩式伝送[ちょうほしきでんそう, chouhoshikidensou] start-stop transmission [Add to Longdo]
調歩同期[ちょうほどうき, chouhodouki] start-stop synchronization [Add to Longdo]
調歩同期アダプタ[ちょうほどうきアダプタ, chouhodouki adaputa] Asynchronous Adapter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
調[ととのう, totonou] vorbereitet_sein, in_Ordnung_sein [Add to Longdo]
調える[ととのえる, totonoeru] vorbereiten, ordnen, arrangieren [Add to Longdo]
調べる[しらべる, shiraberu] untersuchen, pruefen [Add to Longdo]
調[ちょうてい, choutei] Vermittlung, Schlichtung [Add to Longdo]
調[ちょうざい, chouzai] Herstellung_von_Medizin, Mischung_von_Medizin [Add to Longdo]
調[ちょういん, chouin] Unterzeichnung, Signatur [Add to Longdo]
調[ちょうし, choushi] -Ton, Klang, Stimmung, Zustand [Add to Longdo]
調[ちょうせい, chousei] Regulierung, Ausgleich [Add to Longdo]
調[ちょうさ, chousa] Untersuchung, Nachforschung [Add to Longdo]
調[ちょうせつ, chousetsu] Regulierung, Anpassung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top