Search result for

(65 entries)
(0.0758 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -誤-, *誤*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ごかい, gokai] (n) การเข้าใจผิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
組み[ごぐみ, ] (n) ประกอบผิดพลาด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ごほう, gohou] Thai: ข้อมูลผิดพลาด English: misinformation
[ごほう, gohou] Thai: รายงานข่าวผิดพลาด English: incorrect report
[あやまる, ayamaru] Thai: กระทำผิด English: to make a mistake

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[誤, wù, ˋ] error, fault, mistake; to delay
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  吴 (wú ˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Japanese-English: EDICT Dictionary
って(P);過って[あやまって, ayamatte] (exp) in error; by mistake; by accident; (P) [Add to Longdo]
り(P);謬り;謬(io)[あやまり, ayamari] (n) error; mistake; slip; bug; (P) [Add to Longdo]
りに陥る[あやまりにおちいる, ayamariniochiiru] (exp,v5r) to fall into error [Add to Longdo]
りを直す[あやまりをなおす, ayamariwonaosu] (exp,v5s) to correct an error [Add to Longdo]
りを認める[あやまりをみとめる, ayamariwomitomeru] (exp,v1) to admit to a mistake [Add to Longdo]
りバースト[あやまりバースト, ayamari ba-suto] (n) {comp} error burst [Add to Longdo]
り回復[あやまりかいふく, ayamarikaifuku] (n) {comp} error recovery [Add to Longdo]
り検出[あやまりけんしゅつ, ayamarikenshutsu] (n) {comp} error detection [Add to Longdo]
り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] (n) {comp} error-detecting code; self-checking code [Add to Longdo]
り検出符合[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] (n) {comp} Error-Detecting Code; EDC [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, / ] mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect [Add to Longdo]
误伤[wù shāng, ˋ ㄕㄤ, / ] to injure accidentally; accidental injury [Add to Longdo]
误入歧途效应[wù rù qí tú xiào yìng, ˋ ㄖㄨˋ ㄑㄧˊ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] garden path effect [Add to Longdo]
误区[wù qū, ˋ ㄑㄩ, / ] error; inconsistency [Add to Longdo]
误导[wù dǎo, ˋ ㄉㄠˇ, / ] to mislead; misleading [Add to Longdo]
误差[wù chā, ˋ ㄔㄚ, / ] difference; error; inaccuracy [Add to Longdo]
误会[wù huì, ˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to misunderstand; to mistake; misunderstanding [Add to Longdo]
误杀[wù shā, ˋ ㄕㄚ, / ] mistakenly kill; manslaughter [Add to Longdo]
误用[wù yòng, ˋ ㄩㄥˋ, / ] misuse [Add to Longdo]
误看[wù kàn, ˋ ㄎㄢˋ, / ] a mistake; an oversight; an error of judgement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済論の発展が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これはりである。
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3のりがあるのを除いては彼の作文は申し分ありません。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さなりを別にすれば、君の作文は優秀だった。 [M]
At the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.あえて言いますが、もし我々がそんなことをすれば大変なりを犯すことになると私は思います。
There are few, if any, errors in your composition.あなたの作文にはりが、もしあるにしてもほとんどない。
You've made a good many mistakes.あなたはかなり多くのりを犯した。
You keep on making the same mistake time after time.あなたは何度も同じりばかりしている。
I'm afraid you misunderstood me.あなたは私を解しているようです。
You should not laugh at his mistake.あなたは彼のりを笑ってはいけない。
I'm sorry I misunderstood you.あなたを解してしまってごめんなさい。
That is not altogether false.あれは全くりというわけではない。
The number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.アントレの書物の事実認の数は、アベルが示唆した数よりも相当に少ない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't climb the highest tower in vain.[CN] 我可不想瞎耽工夫 The Singing Ringing Tree (1957)
Mother Marcella means well... but she was very wrong to make that suggestion to you.[CN] 瑪思樂修女是出自善意 不過她給你那種建議是錯 The Nun's Story (1959)
His is pointed at your heart. So, please, no errors of judgment, I beg of you.[CN] 他正對準著你的心臟 所以請不要判斷錯,我懇求你 North by Northwest (1959)
Apparently, the poor sucker got mistaken for George Kaplan.[CN] 很顯然這可憐人被認成喬治卡普蘭 North by Northwest (1959)
How can he get mistaken for George Kaplan when he doesn't even exist?[CN] 喬治卡普蘭根本不存在 他怎麼會被認呢? North by Northwest (1959)
Could you hurry up because the police kind of think it's an IRA bomb and they want to conduct a controlled explosion?[JA] 警察は IRAの爆弾だと解して 制御爆発したがってる The Secret of Sales (2017)
That's where you went wrong[CN] {\fnSTKaiti\fs21\shad1\pos(192,285)\b0}這是你錯的地方 Le Trou (1960)
Okay. You better let him know now before he gets too attached. Yeah.[JA] じゃあ 変に解させないようにね Stalker's Prey (2017)
Today might be the day I kill you by accident.[JA] 今日こそって殺してしまうかもな Eastwatch (2017)
They are always such glaring faults.[CN] 絕是有那么多明顯的錯 The Nun's Story (1959)
I lost my way.[JA] 道をった The Secret of Sales (2017)
Look, I just came round to try and make things right between us.[JA] 俺たちの間の 解を解きたくて来た Smell the Weakness (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]
りバースト[あやまりバースト, ayamari ba-suto] error burst [Add to Longdo]
り回復[あやまりかいふく, ayamarikaifuku] error recovery [Add to Longdo]
り検出[あやまりけんしゅつ, ayamarikenshutsu] error detection [Add to Longdo]
り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
り状態[あやまりじょうたい, ayamarijoutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control [Add to Longdo]
り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software [Add to Longdo]
り通知[あやまりつうち, ayamaritsuuchi] error indication [Add to Longdo]
り訂正[あやまりていせい, ayamariteisei] error correction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あやまる, ayamaru] sich_irren, einen_Fehler_machen [Add to Longdo]
[ごほう, gohou] Falschmeldung, Zeitungsente [Add to Longdo]
[ごしょく, goshoku] Druckfehler [Add to Longdo]
[ごさん, gosan] Rechenfehler [Add to Longdo]
[ごかい, gokai] Missverstaendnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top