Search result for

(73 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -試-, *試*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しあい, shiai] (n) การแข่งขัน, เกม
[しけん, shiken] (n) การสอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
行錯誤[しこうさくご, shikousakugo] (n) การลองผิดลองถูก
[ししゃ, shisha] (n ) [N] การชมก่อน, Syn. preliminary viewing, presurvey

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ためす, tamesu] Thai: ทดลอง English: to attempt
[ためす, tamesu] Thai: ทดสอบ English: to test
[ししょく, shishoku] Thai: การชิมอาหารที่จัดให้ชิม English: sampling food
みる[こころみる, kokoromiru] Thai: ทดลอง English: to try
みる[こころみる, kokoromiru] Thai: ทดสอบ English: to test

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[試, shì, ㄕˋ] to try, to experiment; exam, test
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 6,385

Japanese-English: EDICT Dictionary
し(P);験し;験[ためし, tameshi] (n) trial; test; (P) [Add to Longdo]
し割り[ためしわり, tameshiwari] (n) breaking bricks, etc. (martial arts) [Add to Longdo]
し刷り[ためしずり, tameshizuri] (n) test sheet; trial print run [Add to Longdo]
し算[ためしざん, tameshizan] (n) checking [Add to Longdo]
し斬り;し切り[ためしぎり, tameshigiri] (n) trying out a new sword or blade (originally on someone, but now on soaked straw targets) [Add to Longdo]
す(P);験す[ためす, tamesu] (v5s,vt) to attempt; to test; to try out; (P) [Add to Longdo]
[こころみ, kokoromi] (n) trial; experiment; (P) [Add to Longdo]
みる[こころみる, kokoromiru] (v1,vt) to try; to test; (P) [Add to Longdo]
[こころむ, kokoromu] (v5m,vt) (arch) (See みる・こころみる) to attempt; to try [Add to Longdo]
[しあん, shian] (n,adj-no) tentative plan; draft plan; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] to test; to try; experiment; examination; test, #1,421 [Add to Longdo]
试验[shì yàn, ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] experiment; test; experimental, #1,585 [Add to Longdo]
试图[shì tú, ㄕˋ ㄊㄨˊ, / ] to attempt; to try, #3,949 [Add to Longdo]
试用[shì yòng, ㄕˋ ㄩㄥˋ, / ] to try something out; on probation, #7,643 [Add to Longdo]
试行[shì xíng, ㄕˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to try out; to test, #8,996 [Add to Longdo]
试卷[shì juàn, ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] examination paper; test paper, #9,637 [Add to Longdo]
试剂[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] reagent, #9,690 [Add to Longdo]
试探[shì tàn, ㄕˋ ㄊㄢˋ, / ] to sound out; to probe; to feel out; to try out, #13,401 [Add to Longdo]
试车[shì chē, ㄕˋ ㄔㄜ, / ] to test drive; a trial run, #14,468 [Add to Longdo]
试试看[shì shì kàn, ㄕˋ ㄕˋ ㄎㄢˋ, / ] to give it a try, #15,065 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She tried.彼女は、した。
The examination will be held this day week, said the teacher.験は来週の今日行います」と先生は言った。
"Will he pass the examination?" "I am afraid not."「彼は験に合格するでしょうか」「だめだと思います」
As many as ten students failed the exam.10人もの学生が験に落ちた。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の合を見に行った。
No wonder he failed the exam, after wasting so much time like that.ああ遊んでいては彼が験に落ちるのも当たり前だ。
I'll put his courage to the test.あいつの度胸をしてみよう。
To my dismay, he was caught cheating in the examination.あきれたことに、彼は験中に不正行為をしていて見つけられた。
I have to take an examination in history tomorrow.あすは歴史の験を受けなくてはならない。
Final exams are two weeks from now.あと2週間で期末験だ。
I am pleased that you have passed the exam.あなたが験に合格したことを喜んでいます。
That you will pass the exam is certain.あなたが験に受かることは確かです。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's up, rock stars?[CN] (鏡室) Do Some Shots, Save the World (2017)
Twenty seconds.[CN] 再考慮,差不多20秒 Louis C.K. 2017 (2017)
The only thing I could do is go back to the gym, reassess myself with my team and try our best in the next go round.[JA] これからジムに戻って チームと話し合い 次の合へ向けて準備する CounterPunch (2017)
If I just use Chris for traditional six or eight straight rounds, he probably right now wouldn't get it.[JA] 6ラウンドの合に出ても CounterPunch (2017)
Can you imagine half a million dollars to not fight my guy? To not fight![JA] 合を避けるために 50万ドルだ CounterPunch (2017)
One time I was making dinner for my kids, and I gave my daughter a bowl of soup.[CN] 我著在他們身邊改變行為 Louis C.K. 2017 (2017)
Now hold it over the same flame and I will block it in the same fashion.[CN] 你想看還是由我來? Malarkey! (2017)
I don't know who Achilles' mother." Don't yell out if you know.[CN] "好吧,我要25年" Louis C.K. 2017 (2017)
At his new 201-pound weight class, Cam F. Awesome, he looks awesome.[JA] ヘビー級で合に臨む オーサムは好調のようだ CounterPunch (2017)
This cognac was 500 years old 300 years ago."[CN] 只要是最頂級的,我就 Louis C.K. 2017 (2017)
I'm sorry, Miss Achilles, I lost your baby.[CN] 抓著嬰兒的腳踝,再浸到河中 Louis C.K. 2017 (2017)
-Let's go.[CN] 我們要過去那裡,著從上頭走過去 Malarkey! (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しけん, shiken] test, trial [Add to Longdo]
験データ[しけんデータ, shiken de-ta] test data [Add to Longdo]
験パターン[しけんパターン, shiken pata-n] test pattern [Add to Longdo]
験管理プロトコル[しけんかんりぷろとこる, shikenkanripurotokoru] test management protocol [Add to Longdo]
験機関[しけんきかん, shikenkikan] test laboratory [Add to Longdo]
験協調手続[しけんきょうちょうてつづき, shikenkyouchoutetsuduki] test coordination procedures [Add to Longdo]
験群[しけんぐん, shikengun] test group [Add to Longdo]
験群目標[しけんぐんもくひょう, shikengunmokuhyou] test group objective [Add to Longdo]
験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
験結果[しけんけっか, shikenkekka] test outcome, test result [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ためす, tamesu] versuchen, probieren [Add to Longdo]
みる[こころみる, kokoromiru] versuchen, probieren [Add to Longdo]
[しさく, shisaku] probeweise_Herstellung, probeweise_Zuechtung [Add to Longdo]
[しあい, shiai] Wettkampf, Spiel [Add to Longdo]
[しれん, shiren] Probe, Pruefung [Add to Longdo]
運転[しうんてん, shiunten] Probefahrt, Probelauf [Add to Longdo]
金石[しきんせき, shikinseki] Pruefstein [Add to Longdo]
[ししょく, shishoku] kosten, probieren, abschmecken [Add to Longdo]
[しけん, shiken] Pruefung, Examen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top