Search result for

(56 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -訪-, *訪*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほうもん, houmon] (vt) เดินทางไปเยือน
[ほうにち, hounichi] (vt) มาเยือนญี่ปุ่น
[ほうちょう, houchou] (vt) เดินทางเยือนเกาหลีเหนือ
[ほうえい, houei] (vt) เดินทางเยือนอังกฤษ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
れる[おとずれる, otozureru] Thai: เยี่ยม English: to visit
ねる[たずねる, tazuneru] Thai: เยี่ยม English: to visit

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[訪, fǎng, ㄈㄤˇ] to visit; to inquire, to ask
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 7,848

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とぶらい, toburai] (n) (arch) visit; visiting [Add to Longdo]
[おとなう, otonau] (v5u,vi) (1) (uk) to visit; (2) (arch) (original meaning) to make a noise [Add to Longdo]
ねる[たずねる, tazuneru] (v1,vt) to visit; (P) [Add to Longdo]
[おとずれ, otozure] (n) (1) visit; call; (2) arrival (e.g. of spring); advent; coming; appearance; (3) news; tidings; word; (P) [Add to Longdo]
れる[おとずれる(P);おとづれる, otozureru (P); otodureru] (v1,vt) (1) to visit; to call on; (v1,vi) (2) to arrive; to come; to appear; (P) [Add to Longdo]
[ほうおう, houou] (n,vs) visit to Europe; (P) [Add to Longdo]
[ほうかん, houkan] (n) visit to Korea [Add to Longdo]
[ほうきゃく, houkyaku] (n) visitor; guest [Add to Longdo]
[ほうちゅう, houchuu] (n,vs) visit to China; (P) [Add to Longdo]
[ほうにち, hounichi] (n,vs) visit to Japan; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
访问[fǎng wèn, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访 / ] pay a visit (to); to access; to interview, #2,178 [Add to Longdo]
访[fǎng, ㄈㄤˇ, 访 / ] inquire; seek; visit, #3,146 [Add to Longdo]
访客[fǎng kè, ㄈㄤˇ ㄎㄜˋ, 访 / ] visit, #34,474 [Add to Longdo]
访问量[fǎng wèn liàng, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 访 / ] (web counter) hits, #37,026 [Add to Longdo]
访问者[fǎng wèn zhě, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, 访 / ] interviewer, #56,787 [Add to Longdo]
访俄[fǎng é, ㄈㄤˇ ㄜˊ, 访 / ] visit Russia [Add to Longdo]
访问方式[fǎng wèn fāng shì, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 访 / ] access method [Add to Longdo]
访问美国[fǎng wèn Měi guó, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ, 访 / ] to visit the United States; a trip to the US [Add to Longdo]
访师求学[fǎng shī qiú xué, ㄈㄤˇ ㄕ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, 访 / ] to seek a teacher desiring to study [Add to Longdo]
访港[fǎng gǎng, ㄈㄤˇ ㄍㄤˇ, 访 / ] visitor to Hong Kong [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two weeks ago I visited Disneyland for the first time.2週間前に初めてディズニーランドをれた。
I went to his house at 3 o'clock but he was out.3時に彼の家をねたが、彼は留守だった。
No less than fifty thousand people visited there.5万人もの人々がそこをれた。
I picked a most unfortunate time to visit him.あいにくの時にねてしまった。
I'll call on you at your office tomorrow.あす事務所にあなたをおねしましょう。
Thank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.アトランタ問の際には、お時間をさいていただき、ありがとうございました。
You will find a hearty welcome here whenever you call.あなたがいつねてもここでは心から歓迎されるでしょう。
Either you or I should visit her.あなたか私のどちらかが彼女を問するべきだ。
There was the woman who was visited while you are sleeping.あなたが寝ている間に問された女性がいました。
Please visit as soon as you get into town.あなたが町に来たらすぐにねてください。
I am looking forward to visiting your school.あなたの学校を問するのを楽しみにしています。
Your visit has cheered him.あなたの問で彼は元気になりました。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The visitor from Braavos has arrived.[JA] ブラヴォスから問者です The Queen's Justice (2017)
"Upon the request of some of them are character name."[CN] 「本片根據真實談個案改編」 Lazy Hazy Crazy (2015)
I know someone who does.[CN] 這是阿諾德的問代碼 This is an access code for an Arnold. The Bicameral Mind (2016)
The National Golden Gloves Championships.[JA] その一方で私は街の 反対側をれていた ナショナル・ ゴールデン・グローブ・ トーナメント ナショナル・ ゴールデン・グローブ・ トーナメント CounterPunch (2017)
Dar adal paid me a surprise visit[JA] ダール・アダールが 突然ねてきたの The Flag House (2017)
They will realize it. I am afraid...[JA] 家にねてこられたら 気づかれちゃうでしょ  ()
A little early for Scotch, isn't it?[CN] 那跟你的客是不是有關係呢 Kenny嗎 沒有 他只是一個老朋友 Ex Communication (2015)
When that hard work, that difficult work is done, the seas are calmed, meaning that the workers can now begin to relax.[JA] 大変な作業が終わったあとは 海が静まり ようやく ひと休みする時間がれる Barbecue (2017)
But I'm across town at a place I always dreamed of reaching.[JA] その一方で私は街の 反対側をれていた CounterPunch (2017)
I was taught it was impolite to visit a friend empty-handed.[CN] 有人教導我空手拜客人是很無禮的 She Wants Revenge (2015)
This place is dead to you.[CN] 不許再有什么特別談了 書 推特也不許再有 和雪莉·麥克雷恩 在雞尾酒會上隨意聊聊這旅館 Be Our Guest (2016)
No, come in. Don't be shy.[CN] 或許我該另找時間拜 Gods of Egypt (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ねる[たずねる, tazuneru] besuchen [Add to Longdo]
れる[おとずれる, otozureru] besuchen [Add to Longdo]
[ほうもん, houmon] Besuch [Add to Longdo]
[ほうきゃく, houkyaku] Besucher, -Gast [Add to Longdo]
[ほうにち, hounichi] Besuch_in_Japan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top