Search result for

(78 entries)
(0.2926 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -記-, *記*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きにゅう, kinyuu] (n) สิ่งที่จะกรอก (ในฟอร์ม)
[きにゅう, kinyuu] (n) การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
[きしゃ, kisha] (n) ผู้สื่อข่าว
者会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (vt) แถลงข่าว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きおく, kioku] (n) ความทรงจำ
[きろく, kiroku] (n vt) การบันทึก,สถิติที่บันทึกเอาไว้,บันทึก , See also: R. きちょう
[きちょう, kichou] (n) การจดลงสมุดบันทึก,การลงบันทึกเอาไว้ , See also: R. きろく
[きさい, kisai] การจดบันทึก
[きにゅう, kinyuu] การกรอกข้อความ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きじ, kiji] Thai: ข่าว English: news story
[きじ, kiji] Thai: บทความ
[きじ, kiji] Thai: รายงาน English: report
[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[記, jì, ㄐㄧˋ] mark, sign; to note, to record
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A private 己 note 言; 己 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n,n-suf) (1) (also written 紀) account; history; chronicle; annals; record; (n) (2) (abbr) (See 古事) Records of Ancient Matters [Add to Longdo]
す(P);誌す;識す[しるす(P);きす(す), shirusu (P); kisu ( shirusu )] (v5s) (1) (See する・1) to write down; to note; to jot down; (2) (usu. as 心にす, etc.) to remember; (P) [Add to Longdo]
する[きする, kisuru] (vs-s,vt) (1) (See す・1) to write down; to note; (2) to remember [Add to Longdo]
[きおく, kioku] (n,vs) (1) memory; recollection; remembrance; (2) storage; (P) [Add to Longdo]
憶にとどめる;憶に留める[きおくにとどめる, kiokunitodomeru] (exp,v1) to remember; to keep in mind [Add to Longdo]
憶をたどる[きおくをたどる, kiokuwotadoru] (exp,v5r) reaching back into one's memory; to search one's mind; to recall [Add to Longdo]
憶イメージ[きおくイメージ, kioku ime-ji] (n) {comp} storage image; core image [Add to Longdo]
憶セル[きおくセル, kioku seru] (n) {comp} storage cell; storage element [Add to Longdo]
憶管理[きおくかんり, kiokukanri] (n) {comp} memory management [Add to Longdo]
憶機構[きおくきこう, kiokukikou] (n) {comp} storage (device) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] to remember; to note; mark; sign; to record [Add to Longdo]
记不住[jì bu zhù, ㄐㄧˋ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, / ] can't remember [Add to Longdo]
记事[jì shì, ㄐㄧˋ ㄕˋ, / ] to keep a record of events; a record [Add to Longdo]
记事册[jì shì cè, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄘㄜˋ, / ] notebook containing a record [Add to Longdo]
记事本[jì shì běn, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄣˇ, / ] notebook; paper notepad; laptop computer [Add to Longdo]
记事簿[jì shì bù, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] a memo book (recording events) [Add to Longdo]
记仇[jì chóu, ㄐㄧˋ ㄔㄡˊ, / ] to hold a grudge [Add to Longdo]
记住[jì zhu, ㄐㄧˋ ㄓㄨ˙, / ] to remember [Add to Longdo]
记作[jì zuò, ㄐㄧˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] to denote; denoted by; written [Add to Longdo]
记传[jì zhuàn, ㄐㄧˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] history and biography [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The sign '&' stands for 'and'.&という号は、andを指す。
Have you ever read Gulliver's Travels?「ガリバー旅行」を読んだことがありますか。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と者は言った。
Debit Mr Hill with $100.100ドルをヒル氏の借り方に載しなさい。
Celebrate the twelfth anniversary.12周年念を祝う。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その念碑は広島平和公園に建てられた。
The price in January advanced 20% on the year.1月の価格は1年前に比べ20%の上昇を録した。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.1月の輸出は100億ドルと、同月としては最高録になった。
A toast to your 20th Anniversary!20周年念に乾杯。
I would like to confirm the following for our meeting at our office on February 27.2月27日の弊社でのミーティングについて下のご確認させて下さい。
July 4th is a red-letter day in America.7月4日はアメリカでは念すべき日だ。
The symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.号は数学ではたいてい未知数を表す。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Congratulations on getting over 20 percent viewership.[JA] (者) 視聴率20%超え おめでとうございます Emotions (2017)
The German intertitles were taken from extant prints and flash-titles restored digitally from the negatives.[CN] 以及負片上的錄樣本進行了數碼修復 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
How could we forget, my lord, that we come to visit our sister Kriemhild?[CN] 大人,我們怎麼會忘是來拜訪我們的姐姐克裏米爾特的呢? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I shall mark the spot with a little cross myself![CN] 我會為你在那個位置做上十字號的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Keep in mind how Siegfried died![CN] 大家要得齊格弗裏德是什麼死的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Some people believe that awarding him this prize hurts the families of the victims.[JA] (者) 賞を贈ることで 被害者遺族の方の心情を 傷つけるのではないかとの 声がありますが Affection (2017)
So...[JA] (者)あの... Reason (2017)
If that's the case, then why don't you just write a diary.[JA] そういうことなら 勝手に 日帳にでも書いてくださいよ Disbanded (2017)
Don't remember Emile?[CN] 不得埃米爾了嗎? À Nous la Liberté (1931)
-Excuse me. -Please answer my question![JA] (慎)ちょっと失礼します (者)答えてくださいよ Reason (2017)
Once more, Nibelungen, before Lord Attila comes to greet you:[CN] 再說一次,尼伯龍根,在匈奴王埃策爾來祝賀你們之前 別忘是誰讓你們能在埃策爾國王面前擁有舉足輕重的地位! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Missing titles that have been reconstructed are designated by the Murnau-Stiftung logo.[CN] 在那些被重建的缺失字幕畫面左下角 添加了「茂瑙基金會」的標: FWMS Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きおく, kioku] storing (vs), storage [Add to Longdo]
憶イメージ[きおくイメージ, kioku ime-ji] storage image, core image [Add to Longdo]
憶セル[きおくせる, kiokuseru] storage cell, storage element [Add to Longdo]
憶管理[きおくかんり, kiokukanri] memory management [Add to Longdo]
憶機構[きおくきこう, kiokukikou] storage (device) [Add to Longdo]
憶場所[きおくばしょ, kiokubasho] location [Add to Longdo]
憶素子[きおくそし, kiokusoshi] storage cell, storage element [Add to Longdo]
憶装置[きおくそうち, kiokusouchi] storage (device), memory [Add to Longdo]
憶装置の保護[きおくそうちのほご, kiokusouchinohogo] storage protection [Add to Longdo]
憶装置の保護キー[きおくそうちのほごキー, kiokusouchinohogo ki-] storage protection key [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しるす, shirusu] aufschreiben, notieren [Add to Longdo]
[きじ, kiji] Artikel, Bericht [Add to Longdo]
[きごう, kigou] Zeichen, Symbol [Add to Longdo]
念切手[きねんきって, kinenkitte] Sondermarke, Sonderbriefmarke [Add to Longdo]
念日[きねんび, kinenbi] Gedenktag [Add to Longdo]
念碑[きねんひ, kinenhi] Denkmal, Gedenkstein [Add to Longdo]
[きおく, kioku] Gedaechtnis, Erinnerung [Add to Longdo]
[きしょう, kishou] Medaille [Add to Longdo]
[きしゃ, kisha] Journalist [Add to Longdo]
[きさい, kisai] Eintragung, Angabe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top