Search result for

(80 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -解-, *解*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいけつ, kaiketsu] (vt) การแก้ปัญหา / การจัดการกับ ปัญหาหรือความลำบากหรือความยุ่งยาก ให้ดีขึ้นหรือหมดไป / ทางออกของปัญหา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かいめい, ] (n vt) การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
[かいめい, ] (n vt) การพิสูจน์, การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
[かいやく, ] (n) ยกเลิกสัญญา
[かいほう, ] การปลดเปลืองจากภาระหน้าที่
[kaitai, ] (n vt) แยกชิ้นส่วน, ถอดออกมาเป็นชิ้นๆ
[かいさん, ] 1.ยุบ(สภา องค์กร กลุ่ม) 2.แยกพล 3.แยกวง
[かいとう, ] (adv) ทำให้ละลาย,ทำให้ใจอ่อน,ทำให้หายโกรธ,ทำให้บรรเทา
[かいせき, ] (n) การวิเคราะห์
析する[かいせきする, ] (vt) การวิเคราะห์
[かいこ, ] (n ) การเลิกจ้าง,การไล่ออกจากงาน,การปลดพนักงานออก , See also: R. 雇する

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ける[とける, tokeru] Thai: คลายออกได้ English: to loosen
[とく, toku] Thai: แก้ไขปัญหา English: to solve
[とく, toku] Thai: ตอบปัญหา English: to answer
[とく, toku] Thai: คลี่คลาย English: to untie

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[解, jiě, ㄐㄧㄝˇ] to explain; to loosen; to unfasten, to untie
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  刀 (dāo ㄉㄠ)  牛 (niú ㄋㄧㄡˊ) 
Etymology: [ideographic] To cut 刀 the horns 角 off of an ox 牛; 角 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) solution (of equation) [Add to Longdo]
かす(P);梳かす;融かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) (1) to comb out; (2) to melt; (P) [Add to Longdo]
きほぐす(P);す;[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P) [Add to Longdo]
き櫛[ときぐし, tokigushi] (n) wide-toothed comb [Add to Longdo]
き物;物;ほどき物[ほどきもの;ときもの(き物;物), hodokimono ; tokimono ( toki mono ; kai mono )] (n) unsewing; clothes to be unsewn [Add to Longdo]
き放す[ときはなす, tokihanasu] (v5s,vt) to liberate; to set free [Add to Longdo]
き放つ[ときはなつ, tokihanatsu] (v5t,vt) to release [Add to Longdo]
き方[ときかた, tokikata] (n) manner of solving [Add to Longdo]
き明かす[ときあかす, tokiakasu] (v5s,vt) to explain; to dispel doubts [Add to Longdo]
[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, ] to divide; to break up; to split; to separate; to dissolve; to solve; to melt; to remove; to untie; to loosen; to open; to emancipate; to explain; to understand; to know; a solution; a dissection [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] transport under guard [Add to Longdo]
[Xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] surname Xie [Add to Longdo]
[jiě fá, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄚˊ, ] to relieve tiredness; to freshen up [Add to Longdo]
[jiě gù, ㄐㄧㄝˇ ㄍㄨˋ, / ] to fire; to sack; to dismiss [Add to Longdo]
[jiě miǎn, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄧㄢˇ, ] to avoid (difficulties); to open up a siege [Add to Longdo]
[jiě dòng, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] thaw [Add to Longdo]
[jiě pōu, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ, ] to dissect (an animal); to analyze; anatomy [Add to Longdo]
剖学[jiě pǒu xué, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] anatomy [Add to Longdo]
剖室[jiě pōu shì, ㄐㄧㄝˇ ㄆㄡ ㄕˋ, ] a dissecting room [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two problems remained unsolved.2つの問題が未決のままであった。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理し合い、お互いの長所を尊重していた。
General Motors laid off 76,000 its workers.GMは7万6000人の従業員を雇した。
Time will do the rest.あとは時が決するでしょう。
I can't make out what you are trying to say.あなたが何を言おうとしているのか理できない。
You and I must understand one another, and that without delay.あなたと私は、お互いに理し合わねばならぬ。
Since it is you, I have confidence you can solve it.あなたなら決できるものと確信しています。
You have a sense of humor.あなたにはユーモアをする心がある。
I can't make heads or tails of what you said.あなたのおっしゃったことが、ちっとも理できません。
Your answer is anything but satisfactory to us.あなたの答には私たちとしてはまったく不満だ。
Your views are quite opposite to mine.あなたの見は私とは正反対です。
What you say does not make any sense to me.あなたの言うことは私には全く理できない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花木) 僕にしか明できない理屈を 生み出すためです Emotions (2017)
Okay – next 'simple explanation':[CN] Ok 下一个简单释: Zeitgeist: Moving Forward (2011)
a Resource-Based Economy recognizes the efficiency of mechanization and accepts it for what it offers.[CN] 因为它们都没用 资源型经济 了机械化的效率 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
He reminds me of Floyd.[JA] エリー・セックバック ボクシング説者 エリー・セックバック ボクシング説者 ヤングフロイドだね CounterPunch (2017)
If you think back to when you were a child- full of life, interested in new things to understand- likely creating and exploring... but as time went on, the system pushed you into the focus of figuring out how to make money.[CN] 也不能决懒惰本身 如果你回想你还是孩子的时候 对新事物充满了兴趣 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
It's gonna sound crazy, what I'm about to say, but he reminds me of Floyd Mayweather.[JA] どこかメイウェザーを 思い起こさせる どこかメイウェザーを 思い起こさせる エリー・セックバック ボクシング説者 CounterPunch (2017)
Okay.[JA] (慎)了 Choices (2017)
I made 20 defenses, so I don't believe in giving' up belts.[JA] 20回 防衛した私には 理できない CounterPunch (2017)
or what we might call today "ownership"[CN] 我们理为"外在的限制" Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Likewise, nature itself is the physical referent we use to prove our science and it is a set system- emerging only from our increased understanding of it.[CN] 同样大自然本身就是物理的 可用于证明我们的科学 它是一个成套的系统 新兴事物只能让我们增进了程度 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
After we've settled things at this house,[JA] この家の いろんなことが決したら Ready (2017)
I understand the author Yuzu Hanaki better than anyone, after all.[JA] 作家 花木ゆずの いちばんの理者は僕だからね Ready (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かい, kai] solution (of an equation) [Add to Longdo]
ける[とける, tokeru] to solve (an equation) [Add to Longdo]
[かいけつ, kaiketsu] resolution (vs), solution [Add to Longdo]
[かいしゃく, kaishaku] interpretation (vs) [Add to Longdo]
釈型言語[かいしゃくかたげんご, kaishakukatagengo] interpretive language [Add to Longdo]
釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal [Add to Longdo]
釈実行[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs) [Add to Longdo]
釈実行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
集合[かいしゅうごう, kaishuugou] set of solutions [Add to Longdo]
[かいしょう, kaishou] resolution (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[とかす, tokasu] kaemmen [Add to Longdo]
[とく, toku] aufloesen, loesen [Add to Longdo]
ける[とける, tokeru] sich_loesen [Add to Longdo]
[かいぼう, kaibou] Obduktion, Autopsie [Add to Longdo]
剖学[かいぼうがく, kaibougaku] Anatomie [Add to Longdo]
[かいほう, kaihou] Befreiung, Emanzipation [Add to Longdo]
[かいさん, kaisan] Aufloesung_einer_Versammlung, Aufloesung_einer_Firma [Add to Longdo]
[かいせき, kaiseki] Analyse [Add to Longdo]
毒剤[げどくざい, gedokuzai] Gegenmittel, Gegengift [Add to Longdo]
[かいけつ, kaiketsu] Loesung, Ausgleich, Schlichtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top