Search result for

(74 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -親-, *親*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おや, oya] (n) พ่อแม่
[おやぶん, oyabun] (n) หัวหน้าแก๊ง(ยากูซ่า) หัวหน้ากลุ่ม
分株[おやぶんかぶ, oyabunkabu] (n) ตำแหน่งหัวหน้า
[しんせつ, shinsetsu] (adj) ใจดี, สุภาพอ่อนโยน
[おやゆび, oyayubi] (n) นิ้วหัวแม่มือ, นิ้วโป้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しんゆう, shinyuu] (n) เพื่อนสนิท
近感[しんきんかん, shinkinkan] ความรู้สึกชอบพอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しむ[したしむ, shitashimu] Thai: คุ้นเคย English: to be intimate with
しむ[したしむ, shitashimu] Thai: สนิทสนม English: to befriend

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[親, qīn, ㄑㄧㄣ] relatives, parents; intimate; the hazelnut tree
Radical: Decomposition: 亲 (qīn ㄑㄧㄣ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see,  Rank: 7,510

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 米,アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) [Add to Longdo]
(P);祖(iK)[おや, oya] (n) (1) parent; parents; (2) dealer (in cards); (3) founder; (4) (pet) owner; (P) [Add to Longdo]
しい[したしい, shitashii] (adj-i) intimate; close (e.g. friend); (P) [Add to Longdo]
しい友達[したしいともだち, shitashiitomodachi] (n) close (intimate) friend [Add to Longdo]
しき中にも礼儀有り[したしきなかにもれいぎあり, shitashikinakanimoreigiari] (exp) (id) A hedge between keeps friendships [Add to Longdo]
しき仲にも礼儀あり;しき中にも礼儀あり[したしきなかにもれいぎあり, shitashikinakanimoreigiari] (exp) good manners even between friends [Add to Longdo]
しく[したしく, shitashiku] (adv,n) intimately; personally; in person [Add to Longdo]
しさ[したしさ, shitashisa] (n) (See しみ) intimacy; affection; familiarity [Add to Longdo]
しみ[したしみ, shitashimi] (n) intimacy; affection; familiarity; (P) [Add to Longdo]
しみやすい;しみ易い[したしみやすい, shitashimiyasui] (adj-i) friendly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīn, ㄑㄧㄣ, / ] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss, #777 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, / ] parents-in-law of one's offspring, #777 [Add to Longdo]
亲爱[qīn ài, ㄑㄧㄣ ㄞˋ, / ] Dear or beloved (way of starting a letter), #2,123 [Add to Longdo]
亲自[qīn zì, ㄑㄧㄣ ㄗˋ, / ] personally, #2,861 [Add to Longdo]
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, / ] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar, #4,909 [Add to Longdo]
亲人[qīn rén, ㄑㄧㄣ ㄖㄣˊ, / ] one's close relatives, #5,421 [Add to Longdo]
亲戚[qīn qi, ㄑㄧㄣ ㄑㄧ˙, / ] a relative (i.e. family relation), #6,046 [Add to Longdo]
亲密[qīn mì, ㄑㄧㄣ ㄇㄧˋ, / ] intimate; close, #6,260 [Add to Longdo]
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, / ] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children, #7,666 [Add to Longdo]
亲属[qīn shǔ, ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] kin; kindred, #8,578 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだなら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.「君の友達は馬鹿か何かか」と父はたずねた。 [M]
During my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.10代の初めの頃、私は両と必ずしも最善の関係にあったわけではなかった。
I shall never forget your kindness no matter where I may go.12時前にはめに行こうとも君の切を決して忘れないでしょう。 [M]
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男の子は、父と同じくらいの背のあるものが多い。
The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.2人の子供の足すと父の年に等しかった。
The two boys became intimate friends at the camp.2人の少年はキャンプでしい友達になった。
An orphan at three, he was brought up by a distant relative.3歳のとき孤児になったので、彼は遠い戚に育てられた。
Oh, thank you, kind sir.あぁ、ありがとう、切なあなた。
Oh, how kind you are!ああ、なんとあなたは切なのでしょう。
That guy is always asking his parents for money.あいつはいつもに金を無心している。
He was a kind man, as I later discovered.あとでわかったことだが、彼は切な男だった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes. He's my father.[JA] そう 僕の父だよ Confrontation (2017)
Today, two men that were close to her will speak with us.[JA] 彼女と交の深かった2人に 語っていただきます Disbanded (2017)
To my own darling mama.[CN] "給我愛的媽媽" Applause (1929)
No, mother.[CN] 不了,母 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
It's because my father is a murderer.[JA] 理由は 父が人殺しだからだ Emotions (2017)
After all, she did kill her own parents.[JA] 実の両を殺すような人間ですから Confrontation (2017)
that my novels were unsuccessful, details about my family, that my father was on death row.[JA] 出版した小説が売れていないこと 僕の家族のこと 父が死刑囚であること Disbanded (2017)
It's because my father is a murderer.[JA] 理由は 父が人殺しだからだ Confrontation (2017)
- Father.[CN] - 父 What Is Dead May Never Die (2012)
What deal, honey, what are you talking about?[CN] 什麼樣的事情,愛的 你到底在說什麼? Applause (1929)
512, sweetheart.[CN] 接512房間,愛的 Applause (1929)
Honey?[CN] 愛的 Memento (2000)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[おや, oya] parent [Add to Longdo]
のないプロセスグループ[おやのないプロセスグループ, oyanonai purosesuguru-pu] orphaned process group [Add to Longdo]
エントリ[おやエントリ, oya entori] parent-entry [Add to Longdo]
ディレクトリ[おやディレクトリ, oya deirekutori] parent directory [Add to Longdo]
プログラム[おやプログラム, oya puroguramu] host [Add to Longdo]
プロセス[おやプロセス, oya purosesu] parent process [Add to Longdo]
プロセスID[おやプロセスID, oya purosesu ID] parent process ID [Add to Longdo]
[おやきょく, oyakyoku] master station [Add to Longdo]
構造体[おやこうぞうたい, oyakouzoutai] parent structure [Add to Longdo]
子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しん, shin] Eltern [Add to Longdo]
[しん, shin] INTIMITAET, ELTERN [Add to Longdo]
[しん, shin] Intimitaet, Eltern [Add to Longdo]
しい[したしい, shitashii] intim, -eng, vertraut [Add to Longdo]
しむ[したしむ, shitashimu] befreundet_sein (mit) [Add to Longdo]
不孝[おやふこう, oyafukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[しんせつ, shinsetsu] freundlich [Add to Longdo]
[しんぜん, shinzen] Freundschaft [Add to Longdo]
[おやこ, oyako] Eltern_und_Kinder [Add to Longdo]
孝行[おやこうこう, oyakoukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top