Search result for

(59 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -視-, *視*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しにん, shinin] (n) ดูตรวจสอบ,มองเช็คดูให้แน่ใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しかく, shikaku] (vt) การมองเห็น,สายตา,ภาพ
[しさつ, shisatsu] (n) การดูงาน,การสังเกตการณ์,การตรวจดู(ที่เกิดเหตุ) 察員 (ผู้สังเกตการณ์)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[してん, shiten] Thai: มุมมองหรือทัศนคติ English: point of view
[してん, shiten] Thai: วิสัยทัศน์ English: visual point

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[視, shì, ㄕˋ] to look at, to inspect, to observe, to regard
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (pref,suf) (See 疑問,問題) visual; vision [Add to Longdo]
する[しする, shisuru] (suf,vs-i) to take a view or perspective; to regard as; to consider to be [Add to Longdo]
[しかい, shikai] (n) field of vision; (P) [Add to Longdo]
[しかく, shikaku] (n,adj-no) sense of sight; vision; (P) [Add to Longdo]
覚化[しかくか, shikakuka] (n,vs) visualization; visualisation [Add to Longdo]
覚系[しかくけい, shikakukei] (n) visual system; ophthalmencephalon [Add to Longdo]
覚言語[しかくげんご, shikakugengo] (n) visual language [Add to Longdo]
覚効果[しかくこうか, shikakukouka] (n) visual effect(s) (e.g. in a film) [Add to Longdo]
覚障害者[しかくしょうがいしゃ, shikakushougaisha] (n) visually impaired person [Add to Longdo]
覚障害者誘導用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] to look at; to regard; to inspect [Add to Longdo]
视力[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] vision; eyesight [Add to Longdo]
视力测定法[shì lì cè dìng fǎ, ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄘㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄈㄚˇ, / ] optometry; eyesight testing [Add to Longdo]
视力表[shì lì biǎo, ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] eye chart (used by optician) [Add to Longdo]
视区[shì qū, ㄕˋ ㄑㄩ, / ] field of view [Add to Longdo]
视同[shì tóng, ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] to regard the same as; to regard as being the same as [Add to Longdo]
视图[shì tú, ㄕˋ ㄊㄨˊ, / ] view [Add to Longdo]
视如土芥[shì rú tǔ jiè, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄝˋ, / ] to regard as useless; to view as no better than weeds [Add to Longdo]
视如寇仇[shì rú kòu chóu, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄎㄡˋ ㄔㄡˊ, / ] to regard as an enemy [Add to Longdo]
视如敝屣[shì rú bì xǐ, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ, / ] to regard like a pair of worn-out shoes; to look on sth as worthless [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must not make little of your illness.あなたは自分の病気を軽してはなりません。
You ought to face the stark reality.あなたは赤裸々な現実を直すべきだ。
That country is where individuality counts.あの国では個性が重される。
Don't think little of the ants' lives.アリの命を軽するな。
If you turn a blind eye to something, you ignore it.あるものを見て見ぬふりをすればそれを無しているのである。
As compared with the English, we are too near-sighted.イギリス人と比べてみると、我々は近眼的すぎる。
My regular waitress wouldn't have anything to do with me.いつものウェイトレスは私をまったく無していた。
You should always keep a broad perspective on the work you do.いつもワイドな野を持って、仕事をしなさい。
Whoo! I'm feeling that sake. I'm getting blurred vision and it's hard to walk.うっ!日本酒が効いてきた。点があわなくてまっすぐ歩けない。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの点からいうと、南極は観光や商業的な探索ではなく、研究のみに利用されるべきである。
Our new product development efforts must be done from the end user's viewpoint.エンドユーザーの野にたった商品開発が必須。
We should not make too much of money.お金を重するのは良くない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Congratulations on getting over 20 percent viewership.[JA] (記者) 聴率20%超え おめでとうございます Emotions (2017)
She pictures me at home having a beer watching TV.[CN] 只能想著我在家 邊喝啤酒邊看電的模樣 Apocalypse Now (1979)
I should put my arms around his neck and look into his eyes.[CN] 我要用手臂摟著他的脖子直他的眼睛 Tess (1979)
"Hey, don't do me any favors,[JA] 「私のお願いは無 Find This Thing We Need To (2017)
Why did you have me followed?[CN] 什麼監 Family Nest (1977)
In 1 664, he returned from a tour with Advisory Command in Vietnam... and things started to slip.[CN] 1964年 他陪顧問官巡越南後回國 似乎開始走下坡 Apocalypse Now (1979)
I'm arriving at base now, Gremlin, but if you could keep an eye on that traffic for me it'd be much appreciated.[JA] 道路の監を続けてくれたら 助かる どうぞ A13号線でパトカー巡回中 ありがとう グレムリン The Widow Maker (2017)
He'll just walk by you and he won't even notice you.[CN] 他會走過你身旁 卻對你若無睹 Apocalypse Now (1979)
Don't look at the camera. It's for television.Just go through.[CN] 別看鏡頭 在拍電 Apocalypse Now (1979)
I couldn't stay without despising myself.[CN] 我留下來一定會鄙自己 Tess (1979)
The police are investigating the motive for the murders.[JA] 警庁は 詳しい動機について 調べています Reason (2017)
Well, don't do me any favors.[JA] 私のお願いなんて無 Find This Thing We Need To (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
覚的[しかくてき, shikakuteki] visual [Add to Longdo]
覚的エディタ[しかくてきエディタ, shikakuteki edeita] visual editor, vi [Add to Longdo]
聴覚センタ[しちょうかくせんた, shichoukakusenta] media resource centre, resource centre [Add to Longdo]
[してん, shiten] eye point [Add to Longdo]
野移動[しやいどう, shiyaidou] scrolling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くび, kubi] SICHT, BETRACHTUNG [Add to Longdo]
[しりょく, shiryoku] Sehkraft, Sehvermoegen [Add to Longdo]
[しさつ, shisatsu] Besichtigung, Inspektion [Add to Longdo]
[しかい, shikai] Gesichtskreis, Sicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top