Search result for

(67 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -規-, *規*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きそく, kisoku] (n) กฎ,ข้อบังคับ
[きてい, kitei] (n) ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きぼ, kibo] โครงร่าง แผน รูปร่าง
制延期[きせいえんき, kiseienki] กฏระเบียบที่ถุกเลื่อนออกไป กฏระเบียบที่ถุกขยายเวลาออกไป
制延期[きせいえんき, kiseienki] กฏระเบียบที่ถุกเลื่อนออกไป กฏระเบียบที่ถุกขยายเวลาออกไป

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[規, guī, ㄍㄨㄟ] rules, regulations, customs, law
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] observe,  Rank: 6,331

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きかく, kikaku] (n) standard; norm; (P) [Add to Longdo]
格化[きかくか, kikakuka] (n,vs) standardization; standardisation; normalization (e.g. in maths) [Add to Longdo]
格外品[きかくがいひん, kikakugaihin] (n) non-standard product; non-standard goods [Add to Longdo]
格原案[きかくげんあん, kikakugen'an] (n) standards draft; standards draught; draft of a standard; draught of a standard [Add to Longdo]
格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] (n) {comp} reference delimiter set [Add to Longdo]
格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] (n) {comp} reference concrete syntax [Add to Longdo]
格参照予約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] (n) {comp} reference reserved name [Add to Longdo]
格参照容量集合[きかくさんしょうようりょうしゅうごう, kikakusanshouyouryoushuugou] (n) {comp} reference capacity set [Add to Longdo]
格参照量集合[きかくさんしょうりょうしゅうごう, kikakusanshouryoushuugou] (n) {comp} reference quantity set [Add to Longdo]
格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] (n) {comp} standards creation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规定[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule, #338 [Add to Longdo]
规划[guī huà, ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, / ] plan; program, #854 [Add to Longdo]
规模[guī mó, ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ, / ] scale; scope; extent, #970 [Add to Longdo]
规范[guī fàn, ㄍㄨㄟ ㄈㄢˋ, / ] norm; standard; specification; regulation; rule; within the rules; to fix rules; to regulate; to specify, #1,303 [Add to Longdo]
规则[guī zé, ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] rule; regulation; rules and regulations, #2,135 [Add to Longdo]
规律[guī lǜ, ㄍㄨㄟ ㄌㄩˋ, / ] rule (e.g. of science); law of behavior; regular pattern; rhythm; discipline, #2,488 [Add to Longdo]
[guī, ㄍㄨㄟ, / ] compass; a rule; regulation; to admonish; to plan; to scheme, #5,134 [Add to Longdo]
规格[guī gé, ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ, / ] standard; norm; specification, #5,467 [Add to Longdo]
规章[guī zhāng, ㄍㄨㄟ ㄓㄤ, / ] rule; regulation, #7,010 [Add to Longdo]
规范化[guī fàn huà, ㄍㄨㄟ ㄈㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to standardize; standardization, #7,836 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大模に太陽電力を利用するのは困難である。
Acting on your advice, I've decided to exercise more regularly.あなたの忠告に従い、私は運動をもっと則正しくすることに決めました。
You can't apply this rule to every case.あなたはこの制をすべての場合に適用するわけにはいかない。
You must keep to the regulations.あなたはその則を守らねばならない。
You should keep to the regulations.あなたはその則を守るべきだ。
That guard tends to do everything by the book.あの警備員は何でも則通りにする傾向がある。
In the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.アメリカでは、過去20年間で2000万の新雇用が創出されたが、そのほとんどはサービス部門におけるものである。
The most important feature of all games is that they are governed by rules.あらゆるゲームの最も重要な特徴は、それらが則によって制御されていることである。
You must observe the rules of the club.クラブの則を守らねばならない。
If you keep breaking the club rules, you'll get thrown out.クラブの則を破ってばかりいると除名されるぞ。 [M]
From this we can derive the argument that major population shifts are not the result of economic change.このことから、大模な人口移動は経済変化の結果ではないという議論を導くことができる。
Discipline is rather mild at this school.この学校は律がやや緩やかだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When they tell you "doctors don't want you to know about this,"[CN] 請弄清楚,舉香菸為例 我認為是明顯對人有害 所受的法律範遠高於這種營養品 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
You can see how that was a tough... situation.[CN] 這是定,有時會發生 Louis C.K. 2017 (2017)
So, I had to kind of word it really delicately and sort of opaquely.[CN] -應該有法律定嗎? Do Some Shots, Save the World (2017)
Channing Tatum comes out, fucking... [audience laughing][CN] 法律定你們不能摸" Louis C.K. 2017 (2017)
I know, I do make the rules.[JA] 俺が作った則だ Smell the Weakness (2017)
I must say, I don't think the Iron Bank has ever had a debt of this magnitude repaid in a single installment.[JA] 鉄の銀行に対して この模の借金が一度に返済された事はない The Spoils of War (2017)
According to any of the belt rules, you have to make weight in order to fight for the belt.[JA] タイトルマッチには 定の体重がある タイトルマッチには 定の体重がある ブラッド・ボース CounterPunch (2017)
No, it's not like that. I told you, I'm going to make sure you get your cut from this deal. Just has to go through the right channels first.[JA] ボーナスは渡すが まず正のルートを通せ Smell the Weakness (2017)
Matthew McConaughey and all these strippers.[CN] 我在屋子裡走來走去,念念有詞 "法律定你們不能摸 Louis C.K. 2017 (2017)
The Iron Fleet is the greatest armada Westeros has ever seen.[JA] 鉄の艦隊はウェストロスがいまだかつて 見たことのない模だ Stormborn (2017)
And look, mate, I'm sorry, I don't make the rules.[JA] 則だからな Smell the Weakness (2017)
[woman] "Indeed, my lady would enjoy...[CN] 有個潛則是男生問他的朋友 去問她的朋友再去問她 如果他想邀她出去 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きかく, kikaku] standard [Add to Longdo]
格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax [Add to Longdo]
格参照予約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name [Add to Longdo]
格参照容量集合[きかくさんしょうようりょうしゅうごう, kikakusanshouyouryoushuugou] reference capacity set [Add to Longdo]
格参照量集合[きかくさんしょうりょうしゅうごう, kikakusanshouryoushuugou] reference quantity set [Add to Longdo]
格制定[きかくせいてい, kikakuseitei] standards creation [Add to Longdo]
[きせい, kisei] (traffic) policing [Add to Longdo]
制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]
制機能[きせいきのう, kiseikinou] control function, regulatory function, policing function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] RICHTMASS, NORM [Add to Longdo]
[きそく, kisoku] Regel, Vorschrift [Add to Longdo]
[きてい, kitei] Bestimmung, Vorschrift, Verordnung [Add to Longdo]
[きりつ, kiritsu] Regel, Vorschrift [Add to Longdo]
[きぼ, kibo] Massstab, Umfang [Add to Longdo]
[きじゅん, kijun] Kriterium, Richtmass, Norm [Add to Longdo]
[きはん, kihan] -Norm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top