Search result for

(91 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -見-, *見*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けんがく, kengaku] (n) ทัศนศึกษา
[けんぶつ, kenbutsu] (n) การทัศนาจร, เที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
習う[みならう, minarau] ฝึกหัดงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
積もり[みつもり, mitsumori] (n) การเสนอราคา
蕩れる[とれる, mito reru] (vi) ตะลึง,มองเพลิน
直し[みなおし, minaoshi] (n) ทบทวน
[みごと, migoto] ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์.,
受ける[みうける, miukeru] (vt ) สังเกตเห็น
落とす[みおとす, miotosu] (vi ) ดูตกหล่น,มองข้ามไป
ます[みます, mimasu, mimasu , mimasu] (vt ) ดู, มอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
つける[みつける, mitsukeru] Thai: หา(ของ)พบ English: to find out
つける[みつける, mitsukeru] Thai: ค้นพบ English: to discover
上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
上げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
上げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire
逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองพลาด English: to miss
逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook
送る[みおくる, miokuru] Thai: ไปส่ง(ที่สนามบิน) English: to see off
送る[みおくる, miokuru] Thai: อำลา English: to farewell
送る[みおくる, miokuru] Thai: ผัดผ่อนไปก่อน English: to let pass

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[視, shì, ㄕˋ] to look at, to inspect, to observe, to regard
Radical: Decomposition: 礻 (shì ㄕˋ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see,  Rank: 4,572
[見, jiàn, ㄐㄧㄢˋ] to see, to observe, to meet, to appear
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A man 儿 with the eye 目 emphasized,  Rank: 5,045
[覺, jué, ㄐㄩㄝˊ] conscious; to nap, to sleep; to wake up
Radical: Decomposition: 見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,831
[觀, guān, ㄍㄨㄢ] to observe, to spectate; appearance, view
Radical: Decomposition: 雚 (guàn ㄍㄨㄢˋ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see,  Rank: 5,840
[規, guī, ㄍㄨㄟ] rules, regulations, customs, law
Radical: Decomposition: 夫 (fū ㄈㄨ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] observe,  Rank: 6,331
[親, qīn, ㄑㄧㄣ] relatives, parents; intimate; the hazelnut tree
Radical: Decomposition: 亲 (qīn ㄑㄧㄣ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] see,  Rank: 7,510
[覓, mì, ㄇㄧˋ] to seek; to search
Radical: Decomposition: 爫 (zhǎo ㄓㄠˇ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To search for something with eyes 見 and hands 爫,  Rank: 8,568
[覘, chān, ㄔㄢ] to peek, to watch; to investigate, to spy on
Radical: Decomposition: 占 (zhàn ㄓㄢˋ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To watch 見 and observe 占; 占 also provides the pronunciation
[覡, xí, ㄒㄧˊ] wizard
Radical: Decomposition: 巫 (wū )  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] One who learns 見 magic 巫
[覦, yú, ㄩˊ] to covet, to desire, to long for
Radical: Decomposition: 俞 (yú ㄩˊ)  見 (jiàn ㄐㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] eye

Japanese-English: EDICT Dictionary
[み, mi] (n) view (of life, etc.); outlook [Add to Longdo]
[み, mi] (n-suf,n) looking; viewing [Add to Longdo]
えざる手[みえざるて, miezarute] (n) invisible hand [Add to Longdo]
えつ隠れつ[みえつかくれつ, mietsukakuretsu] (n,vs) (See え隠れ) coming into and out of sight [Add to Longdo]
える[みえる, mieru] (v1,vi) (1) (hum) to have an audience; to meet; to see; (2) to face (an enemy); to confront; (3) to serve (esp. as one's wife) [Add to Longdo]
える[みえる, mieru] (v1,vi) (1) to be seen; to be in sight; (2) to look; to seem; to appear; (3) (hon) to come; (P) [Add to Longdo]
える化[みえるか, mieruka] (n,vs) visualization; rendering visible (e.g. a problem); digitization [Add to Longdo]
え隠れ[みえがくれ, miegakure] (n,vs) appearing and disappearing; (P) [Add to Longdo]
[みえみえ, miemie] (n,adj-no) obvious; transparent [Add to Longdo]
え透く;えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] to see; to meet; to appear (to be sth); to interview, #211 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] appear, #211 [Add to Longdo]
见面[jiàn miàn, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] to meet; to see sb, #2,833 [Add to Longdo]
见证[jiàn zhèng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] witness; testimony, #6,673 [Add to Longdo]
见识[jiàn shi, ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] knowledge and experience; to increase one's knowledge, #7,493 [Add to Longdo]
见解[jiàn jiě, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] opinion; view; understanding, #10,752 [Add to Longdo]
见义勇为[jiàn yì yǒng wéi, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄨㄟˊ, / ] to see what is right and act courageously (成语 saw, from Analects); to stand up bravely for the truth; acting heroically in a just cause, #14,716 [Add to Longdo]
见效[jiàn xiào, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] to have the desired effect, #14,909 [Add to Longdo]
见报[jiàn bào, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄠˋ, / ] to appear in the news; in the papers, #16,895 [Add to Longdo]
见鬼[jiàn guǐ, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] curse it!; to hell with it!, #22,519 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."「あなたはいつテレビをますか」「夕食後です」
"Did you watch TV last week?" "No, I didn't."「あなたは先週テレビをましたか」「いいえ」
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考え事ができないわ」と、彼女はタイプライターをつめながら言った。 [F]
When I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.「お前みてえなおかちめんこは初めてた」と言ったら、「セクハラだ」と言われた。
"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."「どこへ行ってきましたか」「友人を送りに駅へ行ってきました」
One never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.「ロミオとジュリエット」をると必ず涙ぐむ。
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意味をつけることが出来るだろうか。
'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."「何をさしあげましょうか」「いや、けっこう。ただて回っているだけだから」
"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."「何を差し上げましょう?」「いや、結構です。ただているだけです」
"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.ろ、火事だ」とダンが叫んだ。
"In my opinion," said the younger brother, "you are wrong."「私の意では」弟が言った。「あなたは間違っている」。
"I've seen that play." "So have I."「私はその劇をたことがあります」「私もあります」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had found the perfect plaything. My heart danced with joy for the first time in a long time.[JA] 最高のオモチャをつけて 久しぶりに心が躍りました Confrontation (2017)
It is not.[CN] 如果要罕,那就是謀殺嬰兒 Louis C.K. 2017 (2017)
I came here today to show you something.[JA] 今日は せたいものがあって来たんです Emotions (2017)
No, sometimes if you go to a restaurant with your family, when it's time to pee, you go pee with your dad if you're a little boy.[CN] 小男孩難免會到自己爸爸的老二 Louis C.K. 2017 (2017)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.[JA] 自分の描(えが)きたいものよりも 観客がたいものを授受するのが 我々クリエーターの使命ですよね Confrontation (2017)
My kids are terrified of the dog.[CN] 所以你隨機挑了隻狗 養在家裡,跟你的家人一起生活 證牠揭露真面目 Louis C.K. 2017 (2017)
Every day, I acted like I was doing yoga so I could guard you.[JA] (ひとみ) 毎日 ヨガするフリして張ってた Emotions (2017)
I was wondering if I stared at you long enough, would I fall in love with you?[JA] ひとみちゃんのこと ずっとてたら 好きになったり すんのかなあと思って Emotions (2017)
I've flipped through the brochure a few times.[CN] 可我有多喜歡它 Louis C.K. 2017 (2017)
Two reasons I think women should be allowed to kill babies.[CN] 當人們說墮胎 應該要合法、安全並罕 Louis C.K. 2017 (2017)
I saw you on that program.[JA] 番組 拝しました Disbanded (2017)
I'm sorry you had to see me do such uncool things.[JA] いつも カッコ悪いところばっかり せちゃって ごめん Ready (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate [Add to Longdo]
掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable [Add to Longdo]
計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
出しレコード[みだしレコード, midashi reko-do] header record [Add to Longdo]
出し語[みだしご, midashigo] title word, keyword [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[みえる, mieru] sichtbar_sein [Add to Longdo]
せる[みせる, miseru] zeigen [Add to Longdo]
[みる, miru] sehen [Add to Longdo]
出し[みだし, midashi] Ueberschrift, Schlagzeile [Add to Longdo]
分ける[みわける, miwakeru] unterscheiden, erkennen [Add to Longdo]
合い[みあい, miai] formelles_Treffen_zweier_Heiratskand. [Add to Longdo]
合わせる[みあわせる, miawaseru] sich_ansehen, verschieben [Add to Longdo]
失う[みうしなう, miushinau] aus_den_Augen_verlieren [Add to Longdo]
守る[みまもる, mimamoru] bewachen, anstarren [Add to Longdo]
張る[みはる, miharu] wachen, bewachen, die_Augen_weit_aufreissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top