Search result for

(71 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -表-, *表*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
面処理[ひょうめん処理, hyoumen shori] (n) งานชุบผิวโลหะ ( งาน surface treatment )

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひょうじ, hyouji] การแสดงให้เข้าใจ การแสดงด้วยตาราง
[ひょうげん, hyougen] (n vt) การแสดงออก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
わす[あらわす, arawasu] Thai: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง) English: to express
[ひょう, hyou] Thai: ตาราง English: table (e.g. Tab 1)
[あらわす, arawasu] Thai: แสดงถึง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[表, biǎo, ㄅㄧㄠˇ] to show, to express, to display; outside, appearance; a watch
Radical: Decomposition: 毛 (máo ㄇㄠˊ)  衣 (yī ) 
Etymology: [ideographic] Fur 毛 clothing 衣; a shawl or wrap,  Rank: 177

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひょう, hyou] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] (n,n-suf) table (e.g. Tab 1); chart; list; (P) [Add to Longdo]
々紙;[おもてびょうし, omotebyoushi] (n) front cover [Add to Longdo]
[ひょうす, hyousu] (v5s,vt) (See する) to express; to show [Add to Longdo]
する[ひょうする, hyousuru] (vs-s,vt) to express; to show; (P) [Add to Longdo]
で遊ぶ[おもてであそぶ, omotedeasobu] (exp,v5b) to play outside (out of doors) [Add to Longdo]
の戸[おもてのと, omotenoto] (n) street (front) door [Add to Longdo]
プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] (n) {comp} foreground process [Add to Longdo]
プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] (n) {comp} foreground process group [Add to Longdo]
プロセスグループID[おもてプロセスグループアイディー, omote purosesuguru-puaidei-] (n) {comp} foreground process group ID [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biǎo shì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to express; to show; to say; to state; to indicate; to mean, #157 [Add to Longdo]
[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc), #434 [Add to Longdo]
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, ] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth), #927 [Add to Longdo]
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, / ] a wrist watch or pocket watch, #927 [Add to Longdo]
[biǎo míng, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄥˊ, ] make known; make clear; state clearly; indicate; known; to make clear, #1,150 [Add to Longdo]
[biǎo dá, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ, / ] to voice (an opinion); to express; to convey, #1,402 [Add to Longdo]
[biǎo yǎn, ㄅㄧㄠˇ ㄧㄢˇ, ] play; show; performance; exhibition; to perform; to act; to demonstrate, #1,755 [Add to Longdo]
[biǎo miàn, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ, ] surface; face; outside; appearance, #2,223 [Add to Longdo]
[biǎo qíng, ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, ] (facial) expression; to express one's feelings; expression, #2,225 [Add to Longdo]
[biǎo jué, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] decide by vote; vote, #4,365 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The mark "&" stands for "and".&のマークはandの文字をす。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何をしているの」「未確認飛行物体のことだと思う」
What is the English for "buta"?「ブタ」をす英語は何ですか。
"There is a tide" is, in fact, from a passage in Shakespeare's Julius Caesar.「潮時というものがある」という現は実はシェイクスピアの「ジュリアス・シーザー」にある現である。
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼女の魅力は言葉では現できない」、とその芸術家は叫んだ。
They have announced their engagement.2人は婚約を発した。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に一回、新商品が発されるのできりがない。
It has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.3月1日から鉄道運賃が1割あがると発された。
The letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.ASEANという文字は東南アジア諸国連合をします。
What does EC stand for?ECは何をしますか。
GE announced the acquisition of the company Laku for $30 million.GEはレイク(株)を3000万ドルで買収したと発した。
What does G.N.P. stand for?GNPは何をすのですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you for coming.[CN] 发掘出用世上的道理无法达的原石 Emotions (2017)
He controlled this country behind the scenes.[CN] 你现在的情还真悲惨呢 Emotions (2017)
Please keep working with me.[CN] 这示道间慎是有真材实料的 Confrontation (2017)
Everyone in this world has a different set of values.[CN] 道间先生 可别小看讲究达能力的职业 Disbanded (2017)
Anyway, let's enjoy waiting for the announcement.[JA] フフッ まっ 発を楽しみに待とう Appeal (2017)
If I'm with him, he's sure to remember all kinds of bad things.[CN] 否则他就不会露出那种情了 Emotions (2017)
That's a brilliant idea.[CN] 再加上《世界论》电影化的正式发 来进行现场直播 一定会引发话题的 Disbanded (2017)
Though I myself am an author, I can't explain it well.[CN] 得奖作品《飘忽不定的情感》 书名中虽有"情感"二字 内容却完全没有使用 情感描写的现方式 Appeal (2017)
Don't underestimate the power of expression.[JA] 現の商売 なめんなよ Affection (2017)
Mr. Michima, don't underestimate the power of expression.[JA] 道間さん 現の商売 なめるなよ Disbanded (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世の中の理屈では 言いせないような原石を掘り出し Emotions (2017)
What do you think about her death?[CN] 在诚心达哀悼之意的同时 Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ひょう, hyou] table [Add to Longdo]
プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] foreground process [Add to Longdo]
プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] foreground process group [Add to Longdo]
プロセスグループID[おもてプロセスグループID, omote purosesuguru-pu ID] foreground process group ID [Add to Longdo]
意定数[ひょういていすう, hyouiteisuu] figurative constant [Add to Longdo]
意文字[ひょういもじ, hyouimoji] ideogram, ideographic character [Add to Longdo]
記体系[ひょうきたいけい, hyoukitaikei] notation, system of notation [Add to Longdo]
記方向[ひょうきほうこう, hyoukihoukou] writing mode [Add to Longdo]
記法[ひょうきほう, hyoukihou] notation, system of notation [Add to Longdo]
記法の許容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひょう, hyou] Oberflaeche, Vorderseite [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] TAFEL, KARTE, OBERFLAECHE, AUSDRUCK [Add to Longdo]
[あらわす, arawasu] (sich) ausdruecken [Add to Longdo]
れる[あらわれる, arawareru] (sich) ausdruecken [Add to Longdo]
[ひょうしょう, hyoushou] oeffentliche_Anerkennung, oeffentliche_Auszeichnung [Add to Longdo]
彰状[ひょうしょうじょう, hyoushoujou] Belobigungsschreiben [Add to Longdo]
[ひょうじょう, hyoujou] Gesichtsausdruck [Add to Longdo]
[ひょうさつ, hyousatsu] Tuerschild [Add to Longdo]
[ひょうげん, hyougen] Ausdruck [Add to Longdo]
示板[ひょうじばん, hyoujiban] Anzeigetafel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top