Search result for

(65 entries)
(10.5696 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -落-, *落*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[らっか, rakka] (n vt) ตกลงข้างล่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[らくさつ, ] (n vt) ประสมความสำเร็จในการประมูล
ち込む[おちこむ, ] (vt) ตกลงไป บุ๋ม ยุบเป็นแอ่ง ตกอยู่ใน(สภาพเลวร้าย) ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจ
[らくらい, ] (n) ฟ้าผ่า
ち着き払う[おちつきはらう, ] สงบนิ่ง แน่นิ่ง นิ่งไม่ตื่นตระหนก เฉยไม่มีความสะทกสะท้านอะไร
ち着く[おちつく, ] (vt ) ใจเย็นๆ
ち武者[おちむしゃ, ] (n ) ผีซามูไรที่เสียชิวิตแล้ว (ผีซามูไรที่โดนฆ่าตาย)
Image:

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ちる[おちる, ochiru] Thai: สอบตก English: to fail (e.g. exam)
ちる[おちる, ochiru] Thai: หล่น
ちる[おちる, ochiru] Thai: หลุดออก
ちる[おちる, ochiru] Thai: ด้อยกว่า

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[落, luò, ㄌㄨㄛˋ] to fall, to drop; surplus, net income
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  洛 (luò ㄌㄨㄛˋ) 
Etymology: [pictophonetic] plant

Japanese-English: EDICT Dictionary
し胤[おとしだね, otoshidane] (n) nobleman's illegitimate child [Add to Longdo]
し子[おとしご, otoshigo] (n) nobleman's illegitimate child; evil consequence [Add to Longdo]
し紙[おとしがみ, otoshigami] (n) toilet paper [Add to Longdo]
し前;とし前[おとしまえ, otoshimae] (n) money paid to settle a fight [Add to Longdo]
し文[おとしぶみ, otoshibumi] (n) letter dropped in the road; Japanese insect [Add to Longdo]
し卵;とし卵[おとしたまご, otoshitamago] (n) poached egg [Add to Longdo]
ち(P);[おち, ochi] (n) (1) slip; omission; (2) outcome; final result; the end; (3) (uk) punch line (of a joke); (P) [Add to Longdo]
ちこぼれ(P);ち零れ[おちこぼれ, ochikobore] (n) (1) (sens) leftovers; odds and ends; pickings; (2) (sens) student who can't keep up in school; dunce; (P) [Add to Longdo]
ちぶれる[おちぶれる, ochibureru] (v1) to be ruined; to fall low; to go under; to come to ruin [Add to Longdo]
ちる(P);堕ちる;墜ちる;る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐がちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋にちる・こいにおちる,眠りにちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑にちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[là, ㄌㄚˋ, ] leave behind [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] alight; to fall; to drop (behind) [Add to Longdo]
[luò xià, ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ, ] fall [Add to Longdo]
井下石[luò jǐng xià shí, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄚˋ ㄕˊ, ] to throw stones at sb who fell down a well (成语 saw); to hit a person who is down [Add to Longdo]
[luò rù, ㄌㄨㄛˋ ㄖㄨˋ, ] to fall into [Add to Longdo]
[luò dì, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˋ, ] sth that sits on the floor; to fall to the ground; to drop; the ground; to have one's head cut off; to be born [Add to Longdo]
地灯[luò dì dēng, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˋ ㄉㄥ, / ] floor lamp [Add to Longdo]
基山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, ] Rocky mountains in west US and Canada [Add to Longdo]
[luò mò, ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˋ, ] lonely; desolate [Add to Longdo]
[luò shí, ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ, / ] to implement; to carry out; fulfill; realize; ensure; make sure; practical; workable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I can't stand it any more!" "Calm down. I'll come over as soon as possible."「もう我慢できないっ!」「ち着けよ。すぐそこに行くから。」
One million people lost their lives in the war.100万人の人々がその戦争で命をとした。
As many as ten students failed the exam.10人もの学生が試験にちた。
Compared with the level of a year ago, the price is sharply lower.1年前に比べれば価格は大きくち込んでいる。
A dry leaf fell to the ground.1枚の枯れ葉が地面にちた。
A fallen leaf floated on the surface of the water.1枚のち葉が水面に浮かんでいた。
No less than twenty houses were burnt down.20軒もの家が焼けちた。
Two tears fell down her cheeks.2粒の涙が彼女のほおを流れちた。
Her brother nearly died in a traffic accident nine years ago.9年前、彼女のお兄さんは交通事故で危うく命をとすところでした。
The company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.SEがやめ続けると会社の競争力がちる。
No wonder he failed the exam, after wasting so much time like that.ああ遊んでいては彼が試験にちるのも当たり前だ。
He lives a freewheeling life. I think he ought to settle down a little.あいつって自由気ままに暮らしてるよな。ちょっとはち着いた方がいいんじゃないかな。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Peter Quillin will have two hours to lose 1.4 pounds.[JA] クイリンは2時間で 1. 4ポンドとします CounterPunch (2017)
Vakulinchuk's overboard![CN] 瓦库林楚克海了! Battleship Potemkin (1925)
The hunt in the Odenwald forest lasted from morning until sundown.[CN] 在森林的狩獵從清晨一直持續到日 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I've got my mind right, I've got my body right. I'm emotionally there. I'm a lot more secure now than I used to be.[JA] 今までより気持ちがち着き 自信を持ててる CounterPunch (2017)
I've just looked everywhere![CN] 没有用嘛 每个角 Episode #1.8 (2004)
Shin Michima, after things settle down, come back again and have a good time with me.[JA] 道間 慎さん ち着いたらでいいから また息抜きに来てください Disbanded (2017)
I don't know how to get my mind off that.[JA] 気持ちを どこにち着けたらいいのか Choices (2017)
I always get depressed after seeing him.[JA] 面会後に必ずち込むってこと Choices (2017)
I haven't lost a single round this tournament. I'm going for the Golden Boy.[JA] 1ラウンドもとしてない 賞も頂きだ CounterPunch (2017)
Anyway, until I settle down somewhere, I'll keep writing here.[JA] (慎) とりあえず ち着くまでは ここで小説を書きます Disbanded (2017)
I've often wondered what would happen to that porter... if somebody jumped on him from here.[CN] 我想知道, 如果有人從這兒到那個搬運工身上 ... 那個搬運工會怎麼樣? Grand Hotel (1932)
My life has become more settled. I've started cleaning up my home.[JA] (佑希) だいぶち着いてきたので 家の片づけを始めたんです Confrontation (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ちる[おちる, ochiru] fallen [Add to Longdo]
ち着いた[おちついた, ochitsuita] ruhig, gelassen [Add to Longdo]
とし穴[おとしあな, otoshiana] Falle, Fallgrube [Add to Longdo]
とす[おとす, otosu] fallen_lassen, verlieren [Add to Longdo]
[らっかん, rakkan] Unterschrift_und_Siegel [Add to Longdo]
[らくだい, rakudai] durch_eine_Pruefung_fallen [Add to Longdo]
[らくたん, rakutan] Entmutigung, Mutlosigkeit, Enttaeuschung [Add to Longdo]
[らくご, rakugo] (jap.) komische Geschichtenerzaehlung [Add to Longdo]
[らくらい, rakurai] Blitzschlag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top