Search result for

(61 entries)
(0.0356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苦-, *苦*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[にがい, nigai] (adj) ขม (รสชาติ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[くじょう, kujou] (n ) เรื่องร้องเรียน, คำบ่น, คำร้อง
[くじょう, kujou] เรื่องร้องเรียน , คำบ่น, คำร้อง , See also: S. 悩み、文句,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: ทุกข์ทรมาน English: to suffer
しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: โอดครวญ English: to groan
しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: กังวล English: to be worried

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[苦, kǔ, ㄎㄨˇ] bitter; hardship, suffering
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grass

Japanese-English: EDICT Dictionary
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
々しい;しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous [Add to Longdo]
[にがい, nigai] (adj-i) bitter; (P) [Add to Longdo]
い経験[にがいけいけん, nigaikeiken] (n) bitter experience [Add to Longdo]
い薬[にがいくすり, nigaikusuri] (n) bitter medicine [Add to Longdo]
[にがさ, nigasa] (n) bitterness; bitter taste [Add to Longdo]
しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝しい・ねぐるしい,聞きしい・ききぐるしい,見しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
しい懐[くるしいふところ, kurushiifutokoro] (n) tight budget [Add to Longdo]
しい言い訳[くるしいいいわけ, kurushiiiiwake] (n) lame (poor) excuse [Add to Longdo]
しい時の神頼み[くるしいときのかみだのみ, kurushiitokinokamidanomi] (exp) danger past, God forgotten [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǔ, ㄎㄨˇ, ] bitter; intensely; miserable; painful [Add to Longdo]
[kǔ wèi, ㄎㄨˇ ㄨㄟˋ, ] bitter taste; bitterness [Add to Longdo]
[kǔ jìng, ㄎㄨˇ ㄐㄧㄥˋ, ] grievance; dire straits [Add to Longdo]
[kǔ gān, ㄎㄨˇ ㄍㄢ, / ] to work hard; to make a laborious effort; to toil; to labor away; to beaver away despite difficulties [Add to Longdo]
[kǔ dài, ㄎㄨˇ ㄉㄞˋ, ] treat harshly [Add to Longdo]
[kǔ xīn, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ, ] painstaking effort; to take a lot of trouble; laborious at pains [Add to Longdo]
心孤诣[kǔ xīn gū yì, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄨ ㄧˋ, / ] to make painstaking efforts (成语 saw); after much trouble; to work hard at sth [Add to Longdo]
心经营[kǔ xīn jīng yíng, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥ ˊ, / ] to build up an enterprise through painstaking efforts [Add to Longdo]
[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, / ] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery [Add to Longdo]
杏仁苷[kǔ xìng rén gān, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄢ, ] amygdalin [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの労をした。」
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く難に満ちている。
It's been a week, but I'm still suffering from jet lag.1週間経ったけど、ぼくはまだ時差ぼけにしんでいる。 [M]
He is a tough customer.あいつは手だ。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが手だから永久プレス加工の服を買う。
You'll find some difficulty carrying out the plan.あなたはその案を実行するのに少々労するでしょう。
Your lies pain me.あなたは虚言で私はしめる。
Those who are suffering from hunger in Africa need urgent help.アフリカで飢えにしんでいる人々に、早急な援助が必要である。
My heart aches for the starving children in Africa.アフリカの飢えにしむ子供たちの事を思うと胸がいたむ。
Many American students work their way through the university.アメリカの学生の中には労して働きながら大学を出る者が多い。
His patience was worn out by all these troubles and anxieties.あれやこれや労や心配して、彼の忍耐力は尽きてしまった。
When I was in England, I had great difficulty trouble in speaking English.イギリスにいる時、英語を話すのにとても労した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You said it was difficult with her, but the way you tell it, it doesn't sound like it.[JA] お母様が労された印象は 受けないわ  ()
So that just adds another dimension to it.[JA] 余計な労が増えた CounterPunch (2017)
We can't.[CN] 这样啊 辛你了 Affection (2017)
Anxiety or distress, a free superego, a sexless entity who attacks when cornered.[JA] 不安や悩― 超自我や性別のない存在が 襲ってくる  ()
Congratulations on getting over 20 percent viewership.[CN] 辛 Emotions (2017)
Okay.[CN] 行程那么满 一定很辛吧? Affection (2017)
I mean, he knew I was out here, freezing my upper body off, and he just let me suffer.[JA] 僕がいるのを知っているのに 体を凍らせて 僕をしめた Find This Thing We Need To (2017)
Thank you for going to the trouble of picking up his lousy, unsuccessful novel.[JA] 売れないクソ小説を取りに わざわざご労さま The Mysterious Million Yen Women (2017)
We cannot understand how the author's work and his personal life are connected.[CN] -您辛 Affection (2017)
I don't like them. They get in the way.[JA] 手なんです 邪魔くさくて Absolute (2017)
My neighbours have been complaining about the cries of passion and ecstasy coming from my bedroom, so I was hoping you could pop over and soundproof my windows.[JA] あえぎ声がうるさいと 情が来てるから 防音の窓にしてくれない? Smell the Weakness (2017)
Yes.[CN] 辛 Ready (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にがい, nigai] bitter [Add to Longdo]
しい[くるしい, kurushii] schmerzhaft [Add to Longdo]
しむ[くるしむ, kurushimu] leiden [Add to Longdo]
しめる[くるしめる, kurushimeru] quaelen [Add to Longdo]
[にがる, nigaru] ein_muerrisches_Gesicht_machen [Add to Longdo]
[くろう, kurou] Muehe, Anstrengung, Leiden [Add to Longdo]
[くきょう, kukyou] Notlage, -Not, Klemme [Add to Longdo]
[くしん, kushin] Muehe, Anstrengung [Add to Longdo]
[くのう, kunou] Qual, Schmerzen, Leiden [Add to Longdo]
[くつう, kutsuu] -Schmerz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top