Search result for

(63 entries)
(2.3341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花-, *花*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はな, hana] (n) ดอกไม้
[はながた, hanagata] (n) (บุคคลที่เป็น)แม่แบบ ต้นแบบ
[かじゅ, kaju] (n) ไม้ดอก
[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ
[かふん, kafun] (n) ละอองเกสรดอกไม้, See also: R. pollen
[はなみ, hanami] การชมดอกไม้ ในญี่ปุ่นจะมีช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かびん, kabin] (n) แจกัน
[はなびら, hanabira] (n) กลีบดอกไม้

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[花, huā, ㄏㄨㄚ] flower, blossom; to spend (time or money)
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  化 (huà ㄏㄨㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A flower 艹 in bloom 化; 化 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け・1) ikebana; (4) (abbr) (See 札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が) (See 言わぬが) (the) best; (P) [Add to Longdo]
[はなばな, hanabana] (n) (1) flowers; (adv-to) (2) beautiful; spectacular [Add to Longdo]
かご;籠;華筥[はなかご(かご;籠);けこ(籠;華筥);はなこ(籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals [Add to Longdo]
がるた;ガルタ[はながるた(がるた);はなガルタ(ガルタ), hanagaruta ( hana garuta ); hana garuta ( hana garuta )] (n) (See 札) floral playing cards; Japanese playing cards (12 suits of 4 cards, each suit repr. a month indic. by a flower) [Add to Longdo]
に浮かれる[はなにうかれる, hananiukareru] (exp,v1) to be intoxicated with the blossoms [Add to Longdo]
の顔;のかんばせ[はなのかんばせ;はなのかお(の顔), hananokanbase ; hananokao ( hana no kao )] (n) (arch) lovely face [Add to Longdo]
の顔ばせ[はなのかおばせ, hananokaobase] (n) (arch) (obsc) (See の顔) lovely face [Add to Longdo]
の香[はなのか, hananoka] (n) fragrance of flowers [Add to Longdo]
の精[はなのせい, hananosei] (n) spirit of a flower [Add to Longdo]
の木[はなのき, hananoki] (n) flowering tree [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, ] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua [Add to Longdo]
不棱登[huā bù léng dēng, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄥˊ ㄉㄥ, / ] gaudy; repulsively colored [Add to Longdo]
[huā qiào, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄠˋ, ] fancy [Add to Longdo]
[huā r, ㄏㄨㄚ ㄖ˙, / ] erhua variant of ; flower [Add to Longdo]
[huā guàn, ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄢˋ, ] corolla [Add to Longdo]
[huā jiàn, ㄏㄨㄚ ㄐㄧㄢˋ, / ] foil (fencing) [Add to Longdo]
[huā huì, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄟˋ, ] flowers and plants [Add to Longdo]
[huā cóng, ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄥˊ, / ] cluster of flowers; inflorescence; flowering shrub [Add to Longdo]
[huā ní, ㄏㄨㄚ ㄋㄧˊ, ] tweed; checkered cloth [Add to Longdo]
[huā shao, ㄏㄨㄚ ㄕㄠ˙, ] garish; gaudy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."子と太郎のどちらが若いですか」「太郎です」
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりのの部分をたべました。
The blossoms will be out in a few days.2、3日すれば開するでしょう。
In March many flowers come out.3月になると多くのが咲く。
March winds and April showers bring forth May flowers.3月の風と4月の雨が5月のをもたらす。
Many kinds of flowers come out in the middle of April.4月の中頃には、たくさんの種類のが咲く。
It's easy to see the fireworks from over there.あそこなら火が見やすい。
There were flowers all around.あたり1面だった。
You have two flowers.あなたは2本のを持っています。
Are you interested in flowers?あなたはに興味がありますか。
That flower smells sweet.あのはよい香りがします。
What's that flower?あのは何ですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (木) 僕にしか解明できない理屈を 生み出すためです Emotions (2017)
Yes.[JA] (木)はい Emotions (2017)
As Kriemhild approached, springtime blossomed in the land of the Huns.[CN] 當克裏米爾特來到的時候,正值匈奴國春暖 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I think you're simply denying what the world thinks about your works.[JA] (木) それは世間の評価から 逃げているだけじゃないんですか? Disbanded (2017)
How about soju? Lay your sister down and come here.[CN] 我教你吃烤五肉跟喝烧酒 Episode #1.2 (2004)
...I knew you would.[CN] 都不完的美金 Episode #1.2 (2004)
World Theory will now become a movie.[JA] (木)「セカイロン」 ついに映像化が決定しました Disbanded (2017)
Whoever brings me the head of Tronje, I shall fill his shield with gold![CN] 誰要是帶給我特洛涅的人頭 我就給他不完的金子! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
How did you answer?[JA] (木)何て答えたんですか? Disbanded (2017)
What?[JA] (木)はい? Disbanded (2017)
Mr. Moriguchi,[JA] (木)森口さん Disbanded (2017)
-Oh hey.[CN] 晨间园那个叔叔 Episode #1.2 (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はな, hana] Blume, Bluete [Add to Longdo]
[かだん, kadan] Blumenbeet [Add to Longdo]
婿[はなむこ, hanamuko] Braeutigam [Add to Longdo]
[はなよめ, hanayome] -Braut [Add to Longdo]
[はなや, hanaya] Blumenladen [Add to Longdo]
[はなごよみ, hanagoyomi] Blumenkalender [Add to Longdo]
曇り[はなぐもり, hanagumori] leicht bewoelkter Himmel, waehrend der Kirschbluetenzeit, nebliger Himmel waehr. der Bluetezeit [Add to Longdo]
[はなたば, hanataba] Strauss, Blumestrauss [Add to Longdo]
柳界[かりゅうかい, karyuukai] Halbwelt, Freudenviertel [Add to Longdo]
[はなび, hanabi] Feuerwerk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top