Search result for

(63 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花-, *花*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はな, hana] (n) ดอกไม้
[はながた, hanagata] (n) (บุคคลที่เป็น)แม่แบบ ต้นแบบ
[かじゅ, kaju] (n) ไม้ดอก
[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ
[かふん, kafun] (n) ละอองเกสรดอกไม้, See also: R. pollen
[はなみ, hanami] การชมดอกไม้ ในญี่ปุ่นจะมีช่วงเทศกาลชมดอกซากุระบาน ในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かびん, kabin] (n) แจกัน
[はなびら, hanabira] (n) กลีบดอกไม้

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[花, huā, ㄏㄨㄚ] flower, blossom; to spend (time or money)
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  化 (huà ㄏㄨㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A flower 艹 in bloom 化; 化 also provides the pronunciation,  Rank: 410

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け・1) ikebana; (4) (abbr) (See 札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が) (See 言わぬが) (the) best; (P) [Add to Longdo]
[はなばな, hanabana] (n) (1) flowers; (adv-to) (2) beautiful; spectacular [Add to Longdo]
かご;籠;華筥[はなかご(かご;籠);けこ(籠;華筥);はなこ(籠)(ok), hanakago ( hana kago ; hanakago ); keko ( hanakago ; hana kyo ); hanako ( hanakago ] (n) (1) (はなかご, はなこ only) {Buddh} flower basket; (2) (はなかご, けこ only) (usu. けこ) flower basket (or plate) used for flower-scattering rituals [Add to Longdo]
がるた;ガルタ[はながるた(がるた);はなガルタ(ガルタ), hanagaruta ( hana garuta ); hana garuta ( hana garuta )] (n) (See 札) floral playing cards; Japanese playing cards (12 suits of 4 cards, each suit repr. a month indic. by a flower) [Add to Longdo]
に浮かれる[はなにうかれる, hananiukareru] (exp,v1) to be intoxicated with the blossoms [Add to Longdo]
の顔;のかんばせ[はなのかんばせ;はなのかお(の顔), hananokanbase ; hananokao ( hana no kao )] (n) (arch) lovely face [Add to Longdo]
の顔ばせ[はなのかおばせ, hananokaobase] (n) (arch) (obsc) (See の顔) lovely face [Add to Longdo]
の香[はなのか, hananoka] (n) fragrance of flowers [Add to Longdo]
の精[はなのせい, hananosei] (n) spirit of a flower [Add to Longdo]
の木[はなのき, hananoki] (n) flowering tree [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, ] flower; blossom; to spend (money, time); fancy pattern; surname Hua, #487 [Add to Longdo]
[huā yuán, ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, / ] garden, #3,811 [Add to Longdo]
[huā qián, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄢˊ, / ] to spend money, #5,276 [Add to Longdo]
[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, / ] expense; cost; to spend (time or money); expenditure, #5,585 [Add to Longdo]
[huā shēng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ, ] peanut; groundnut, #7,813 [Add to Longdo]
[huā yàng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ, / ] pattern; type; trick, #8,618 [Add to Longdo]
[huā huì, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄟˋ, ] flowers and plants, #9,799 [Add to Longdo]
[huā duǒ, ㄏㄨㄚ ㄉㄨㄛˇ, ] flower, #9,816 [Add to Longdo]
[huā r, ㄏㄨㄚ ㄖ˙, / ] erhua variant of ; flower, #12,256 [Add to Longdo]
[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, ] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 旗銀行|旗银行, #12,278 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."子と太郎のどちらが若いですか」「太郎です」
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりのの部分をたべました。
The blossoms will be out in a few days.2、3日すれば開するでしょう。
In March many flowers come out.3月になると多くのが咲く。
March winds and April showers bring forth May flowers.3月の風と4月の雨が5月のをもたらす。
Many kinds of flowers come out in the middle of April.4月の中頃には、たくさんの種類のが咲く。
It's easy to see the fireworks from over there.あそこなら火が見やすい。
There were flowers all around.あたり1面だった。
You have two flowers.あなたは2本のを持っています。
Are you interested in flowers?あなたはに興味がありますか。
That flower smells sweet.あのはよい香りがします。
What's that flower?あのは何ですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (木) 僕にしか解明できない理屈を 生み出すためです Emotions (2017)
Sir, I'm looking forward to seeing how you visualize Mr. Hanaki's novel.[JA] (森口) 監督が木作品を どう映像化するのか 楽しみです Confrontation (2017)
With her, we would have a hit for sure.[CN]  Emotions (2017)
Yes.[JA] (木)はい Emotions (2017)
Regarding that,[CN] 木先生 如同之前所说的 我们决定邀请存村真纯来演女主角 Confrontation (2017)
Are you insulting me?[CN] -这一点费并不算什么 Ready (2017)
Why him?[CN] 因为是木柚的作品 所以电视台似乎也下了相当大的功夫 Disbanded (2017)
World Theory will now become a movie.[JA] (木)「セカイロン」 ついに映像化が決定しました Disbanded (2017)
Okay, now for an announcement from Mr. Hanaki.[CN] 我写的是木柚想也想不出来的小说 Disbanded (2017)
Cheers.[CN] 让木柚接近菜菜果 还有让森口龙市批评我 也都是你做的吗? Confrontation (2017)
What?[JA] (木)はい? Disbanded (2017)
Mr. Moriguchi,[JA] (木)森口さん Disbanded (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はな, hana] Blume, Bluete [Add to Longdo]
[かだん, kadan] Blumenbeet [Add to Longdo]
婿[はなむこ, hanamuko] Braeutigam [Add to Longdo]
[はなよめ, hanayome] -Braut [Add to Longdo]
[はなや, hanaya] Blumenladen [Add to Longdo]
[はなごよみ, hanagoyomi] Blumenkalender [Add to Longdo]
曇り[はなぐもり, hanagumori] leicht bewoelkter Himmel, waehrend der Kirschbluetenzeit, nebliger Himmel waehr. der Bluetezeit [Add to Longdo]
[はなたば, hanataba] Strauss, Blumestrauss [Add to Longdo]
柳界[かりゅうかい, karyuukai] Halbwelt, Freudenviertel [Add to Longdo]
[はなび, hanabi] Feuerwerk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top