Search result for

(57 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舞-, *舞*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぶたい, butai] (n ) สเทจฺ) n. เวที,เวทีละคร,ศิลปะละคร,ร้าน,แท่น,รถม้าโดยสาร,ระยะการเจริญเติบโต,ตอน,ระยะ,สมัย,ช่วง,โป๊ะ,ท่าเรือพื้นราบ,ชั้น,ขั้น,ขั้นบันได vt. แสดงละคร,นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
[まいこ, maiko] (n ) เกอิชาฝึกหัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[まう, mau] Thai: ร่ายรำ English: to dance (vi)
[まう, mau] Thai: กระพือ English: to flutter about

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[舞, wǔ, ˇ] to dance; to brandish
Radical: Decomposition: 無 (wú ˊ)  舛 (chuǎn ㄔㄨㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A hand 舛 holding a fan,  Rank: 1,144

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まい, mai] (n) dancing; dance; (P) [Add to Longdo]
い降りる[まいおりる, maioriru] (v1,vi) to swoop down upon; to fly down; to alight [Add to Longdo]
い込む[まいこむ, maikomu] (v5m,vi) to drop in; to happen to [Add to Longdo]
い上がる;上がる;い上る;上る[まいあがる, maiagaru] (v5r,vi) to soar; to fly high; to be whirled up [Add to Longdo]
い納める[まいおさめる, maiosameru] (v1,vt) to conclude a dance; to dance the last dance [Add to Longdo]
い戻る;戻る[まいもどる, maimodoru] (v5r,vi) to come back [Add to Longdo]
い躍る;い踊る[まいおどる, maiodoru] (v5r) to dance [Add to Longdo]
い立つ;立つ[まいたつ, maitatsu] (v5t,vi) to fly up (as if dancing); to soar; to rise [Add to Longdo]
[まう, mau] (v5u,vi) (1) (See 踊る) to dance (orig. a whirling dance); (2) to flutter about; to revolve; (P) [Add to Longdo]
[まいをまう, maiwomau] (exp,v5u) to dance; to perform a dance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ tái, ˇ ㄊㄞˊ, ] (theatrical or political) stage; arena, #2,590 [Add to Longdo]
[wǔ, ˇ, ] to dance; to wield; to brandish, #2,900 [Add to Longdo]
[wǔ dǎo, ˇ ㄉㄠˇ, ] dance, #4,306 [Add to Longdo]
[wǔ huì, ˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] dance; ball; party, #18,747 [Add to Longdo]
[wǔ jù, ˇ ㄐㄩˋ, / ] dance drama; ballet, #23,138 [Add to Longdo]
[wǔ qǔ, ˇ ㄑㄩˇ, ] dance music, #23,335 [Add to Longdo]
[wǔ bì, ˇ ㄅㄧˋ, ] fraud, #23,609 [Add to Longdo]
[wǔ tīng, ˇ ㄊㄧㄥ, / ] dance hall; ballroom, #24,483 [Add to Longdo]
姿[wǔ zī, ˇ ㄗ, 姿] dancer's posture and movement, #28,263 [Add to Longdo]
[wǔ bù, ˇ ㄅㄨˋ, ] dance steps, #29,129 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の台は長崎に置かれている。
He's a goner.あいつは、お仕いだ。
If you act like a fool, you must be treated as such.あなたが馬鹿者のように振るえば、馬鹿者として扱われる。
If I had known about your illness, I would have visited you in the hospital.あなたが病気だと知っていたら、病院へ見いに行っただろう。
If it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.あなたのばかげた振るいがなかったら、私たちはあんな面倒にあわなかったろうに。
If I had known about your illness, I could have visited you in the hospital.あなたの病気について知らなかったので、病気へ見いにいけなかった。
Have you ever heard her sing on the stage?あなたは、これまでに彼女が台で歌うのを見たことがありますか。
You should apologize to Mrs. Smith for your rude behavior the other night.あなたはこの前の夜の失礼な振るいをスミス夫人に謝罪すべきです。
You must put an end to your foolish behavior.あなたは愚かな振るいをやめなければならない。
That Kabuki actor is very popular with young people.あの歌伎役者は若い人達に非常に人気がある。
He must be crazy to behave like that.あんな風に振るうなんて彼は気が狂ってるに違いない。
My aunt had been in the hospital for a week when I visited her.叔母が入院してから1週間して見いにいった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's the man.[JA] 最高の台を 用意してくれる CounterPunch (2017)
Like Quillin did, you live and die with those decisions.[JA] クイリンは大台を 台なしにした CounterPunch (2017)
My husband also has a similar tie[CN] 站在台上 我觉得变成了另外一个人 The Villainess (2017)
I don't want to see the ending. I want to stay like this.[CN] 從未完整看完《棍俱樂部》 Louis C.K. 2017 (2017)
in case if that is the case[CN] 但是在台上 The Villainess (2017)
It's, like, perfect.[CN] 《棍俱樂部》有我最喜歡的橋段 我總是等到那時候 Louis C.K. 2017 (2017)
- I'm not retired.[CN] *退开点 我要跳* Divide and Conquer (2017)
I don't want to enter the gay community now.[CN] 我很篤定《棍俱樂部》的結局 就是我是同志 Louis C.K. 2017 (2017)
He doesn't do interviews. He's just lurking behind the scenes.[JA] 表台には顔を出さない CounterPunch (2017)
There's the ones you pity, the sad, boring type of wanker who life always seems to enjoy torturing.[JA] 人生に呪われ 不運に見われる退屈なバカ Salesmen Are Like Vampires (2017)
You know why?[CN] 因為我不想這樣做 我不想看《棍俱樂部》的結尾 Louis C.K. 2017 (2017)
Look, I wanted to visit you in the hospital. I...[JA] - お見い行こうと... Stalker's Prey (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まい, mai] -Tanz [Add to Longdo]
[まう, mau] tanzen, flattern [Add to Longdo]
[ぶたい, butai] Buehne [Add to Longdo]
[まいひめ, maihime] Tempeltaenzerin, Taenzerin [Add to Longdo]
[まいおうぎ, maiougi] Tanzfaecher [Add to Longdo]
[ぶがく, bugaku] altjapanische_Hofmusik_mit_Tanz [Add to Longdo]
[ぶよう, buyou] das_Tanzen, -Tanz [Add to Longdo]
踏会[ぶとうかい, butoukai] -Ball, Tanzveranstaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top