Search result for

(57 entries)
(0.0526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舞-, *舞*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぶたい, ] (n ) สเทจฺ) n. เวที,เวทีละคร,ศิลปะละคร,ร้าน,แท่น,รถม้าโดยสาร,ระยะการเจริญเติบโต,ตอน,ระยะ,สมัย,ช่วง,โป๊ะ,ท่าเรือพื้นราบ,ชั้น,ขั้น,ขั้นบันได vt. แสดงละคร,นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
[まいこ, ] (n ) เกอิชาฝึกหัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[まう, mau] Thai: ร่ายรำ English: to dance (vi)
[まう, mau] Thai: กระพือ English: to flutter about

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[舞, wǔ, ˇ] to dance; to brandish
Radical: Decomposition: 無 (wú ˊ)  舛 (chuǎn ㄔㄨㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A hand 舛 holding a fan

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まい, mai] (n) dancing; dance; (P) [Add to Longdo]
い降りる[まいおりる, maioriru] (v1,vi) to swoop down upon; to fly down; to alight [Add to Longdo]
い込む[まいこむ, maikomu] (v5m,vi) to drop in; to happen to [Add to Longdo]
い上がる;上がる;い上る;上る[まいあがる, maiagaru] (v5r,vi) to soar; to fly high; to be whirled up [Add to Longdo]
い納める[まいおさめる, maiosameru] (v1,vt) to conclude a dance; to dance the last dance [Add to Longdo]
い戻る;戻る[まいもどる, maimodoru] (v5r,vi) to come back [Add to Longdo]
い躍る;い踊る[まいおどる, maiodoru] (v5r) to dance [Add to Longdo]
い立つ;立つ[まいたつ, maitatsu] (v5t,vi) to fly up (as if dancing); to soar; to rise [Add to Longdo]
[まう, mau] (v5u,vi) (1) (See 踊る) to dance (orig. a whirling dance); (2) to flutter about; to revolve; (P) [Add to Longdo]
[まいをまう, maiwomau] (exp,v5u) to dance; to perform a dance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ˇ, ] to dance; to wield; to brandish [Add to Longdo]
[wǔ jù, ˇ ㄐㄩˋ, / ] dance drama; ballet [Add to Longdo]
[wǔ tái, ˇ ㄊㄞˊ, ] (theatrical or political) stage; arena [Add to Longdo]
[wǔ jì, ˇ ㄐㄧˋ, ] dancer; female dancer; showgirl [Add to Longdo]
姿[wǔ zī, ˇ ㄗ, 姿] dancer's posture and movement [Add to Longdo]
[wǔ tīng, ˇ ㄊㄧㄥ, / ] dance hall; ballroom [Add to Longdo]
[wǔ tīng wǔ, ˇ ㄊㄧㄥ ˇ, / ] ballroom dancing [Add to Longdo]
[wǔ nòng, ˇ ㄋㄨㄥˋ, ] to wave; to brandish [Add to Longdo]
[wǔ bì, ˇ ㄅㄧˋ, ] fraud [Add to Longdo]
[wǔ qǔ, ˇ ㄑㄩˇ, ] dance music [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の台は長崎に置かれている。
He's a goner.あいつは、お仕いだ。
If you act like a fool, you must be treated as such.あなたが馬鹿者のように振るえば、馬鹿者として扱われる。
If I had known about your illness, I would have visited you in the hospital.あなたが病気だと知っていたら、病院へ見いに行っただろう。
If it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.あなたのばかげた振るいがなかったら、私たちはあんな面倒にあわなかったろうに。
If I had known about your illness, I could have visited you in the hospital.あなたの病気について知らなかったので、病気へ見いにいけなかった。
Have you ever heard her sing on the stage?あなたは、これまでに彼女が台で歌うのを見たことがありますか。
You should apologize to Mrs. Smith for your rude behavior the other night.あなたはこの前の夜の失礼な振るいをスミス夫人に謝罪すべきです。
You must put an end to your foolish behavior.あなたは愚かな振るいをやめなければならない。
That Kabuki actor is very popular with young people.あの歌伎役者は若い人達に非常に人気がある。
He must be crazy to behave like that.あんな風に振るうなんて彼は気が狂ってるに違いない。
My aunt had been in the hospital for a week when I visited her.叔母が入院してから1週間して見いにいった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's the man.[JA] 最高の台を 用意してくれる CounterPunch (2017)
Like Quillin did, you live and die with those decisions.[JA] クイリンは大台を 台なしにした CounterPunch (2017)
Lead me to Romeo.[CN] 现在你应该进军世界台了 我们去电视台 Episode #1.2 (2004)
Well, Maude Adams?[CN] 慕德 亞當? (美國著名臺劇女演員) Applause (1929)
Will she be able to go on again tonight, doc?[CN] -她今晚還能接著跳嗎,醫生? Applause (1929)
Dancing with those girls. Horrible men staring at you.[CN] 和那樣的女孩們一起跳 噁心的男人們都盯著你 Applause (1929)
Everybody in the whole damn house clapping and yelling.[CN] 整個場裡的人都為你鼓掌歡呼 Applause (1929)
He doesn't do interviews. He's just lurking behind the scenes.[JA] 表台には顔を出さない CounterPunch (2017)
All of you on the other side of the stage.[CN] 你們都去臺的另一邊 Applause (1929)
There's the ones you pity, the sad, boring type of wanker who life always seems to enjoy torturing.[JA] 人生に呪われ 不運に見われる退屈なバカ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Look, I wanted to visit you in the hospital. I...[JA] - お見い行こうと... Stalker's Prey (2017)
This tournament, it's a big deal.[JA] 大台だね CounterPunch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まい, mai] -Tanz [Add to Longdo]
[まう, mau] tanzen, flattern [Add to Longdo]
[ぶたい, butai] Buehne [Add to Longdo]
[まいひめ, maihime] Tempeltaenzerin, Taenzerin [Add to Longdo]
[まいおうぎ, maiougi] Tanzfaecher [Add to Longdo]
[ぶがく, bugaku] altjapanische_Hofmusik_mit_Tanz [Add to Longdo]
[ぶよう, buyou] das_Tanzen, -Tanz [Add to Longdo]
踏会[ぶとうかい, butoukai] -Ball, Tanzveranstaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top