Search result for

自杀式汽车炸弹袭击事件

(1 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自杀式汽车炸弹袭击事件-, *自杀式汽车炸弹袭击事件*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自杀式汽车炸弹袭击事件[zì shā shì qì chē zhà dàn xí jī shì jiàn, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] suicide car bombing [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

自杀式 (zì shā shì)汽车 (qì chē)炸弹 (zhà dàn)袭击 (xí jī)事件 (shì jiàn)

 


  

 
自杀式
 • (zì shā shì, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ) suicide (attack); suicidal [CE-DICT-Simplified]
汽车
 • (qì chē, ㄑㄧˋ ㄔㄜ) car; automobile; bus [CE-DICT-Simplified]
炸弹
 • (zhà dàn, ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ) bomb [CE-DICT-Simplified]
袭击
 • (xí jī, ㄒㄧˊ ㄐㄧ) an attack (esp. surprise attack); raid; to attack [CE-DICT-Simplified]
事件
 • (じけん) คดี [LongdoJP]
 • (じけん) (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) [EDICT]
 • (shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) event; happening; incident [CE-DICT-Simplified]
 • (shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) event; happening; incident [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top