Search result for

(57 entries)
(0.3651 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -臨-, *臨*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りんじ, rinji] (adj adv) เฉพาะกิจ, ชั่วคราว
時国会[りんじこっかい, rinjikokkai] (n) การประชุมสภาสมัยวิสามัญ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[のぞむ, nozomu] Thai: บ่ายหน้าสู่ English: to look out on
[のぞむ, nozomu] Thai: เผชิญหน้ากับ English: to face
[のぞむ, nozomu] Thai: จัดการ English: to deal with
[のぞむ, nozomu] Thai: เข้าร่วม English: to attend (function)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[臨, lín, ㄌㄧㄣˊ] to draw near, to approach; to descend
Radical: Decomposition: 臣 (chén ㄔㄣˊ)  品 (pǐn ㄆㄧㄣˇ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のぞみ, nozomi] (n) challenge; confrontation [Add to Longdo]
[のぞむ, nozomu] (v5m,vi) (1) to look out on; (2) to face; (3) to deal with; (4) to attend (e.g. function); to appear (e.g. in court); (P) [Add to Longdo]
[りんかい, rinkai] (n,adj-no) coastal; seaside; oceanfront; maritime; (P) [Add to Longdo]
海学校[りんかいがっこう, rinkaigakkou] (n) seaside school [Add to Longdo]
[りんかい, rinkai] (n) critical (pressure, temperature, state, point); (P) [Add to Longdo]
界圧力[りんかいあつりょく, rinkaiatsuryoku] (n) critical pressure [Add to Longdo]
界温度[りんかいおんど, rinkaiondo] (n) critical temperature [Add to Longdo]
界角[りんかいかく, rinkaikaku] (n) critical angle [Add to Longdo]
界事故[りんかいじこ, rinkaijiko] (n) criticality accident (in the nuclear industry) [Add to Longdo]
界実験[りんかいじっけん, rinkaijikken] (n) critical experiment (in nucleonics) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] to face; to overlook; to arrive; to be (just) about to; just before [Add to Longdo]
临刑[lín xíng, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] facing execution [Add to Longdo]
临别[lín bié, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] on parting; facing separation [Add to Longdo]
临别赠言[lín bié zèng yán, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄧㄝˊ ㄗㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] words of advice on parting [Add to Longdo]
临到[lín dào, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄠˋ, / ] to befall [Add to Longdo]
临危[lín wēi, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ, / ] dying (from illness); facing death; on one's deathbed [Add to Longdo]
临危授命[lín wēi shòu mìng, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄟ ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, / ] to sacrifice one's life in a crisis [Add to Longdo]
临问[lín wèn, ㄌㄧㄣˊ ㄨㄣˋ, / ] to go personally to consult subordinates (of a high official) [Add to Longdo]
临城[Lín chéng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄥˊ, / ] (N) Lincheng (place in Hebei) [Add to Longdo]
临场[lín chǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄤˇ, / ] to take an exam; to take part in a race; to go personally to the place [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The King reigned over his people for forty years.その王は40年間にわたって人民の上に君した。
He handled things wonderfully playing it by ear the whole way. I have to say he did an excellent job.まさに機応変の対応。見事というべきだね。
In Great Britain the king reigns but does not govern.英国では王国は君するが、統治はしない。
In Great Britain the king reigns but does not govern.英国では国王は君するが政治は行わない。
The Queen reigns but does not rule in England.英国では女王は君するが、支配はしない。
The English sovereign is generally said to reign but not rule.英国の君主は君するが統治しないと一般に言われる。
There was a time when kings and queens reigned over the world.王や女王が世界に君した時代があった。
If something does happen, I'll just play it by ear.何か実際に起これば、私は機応変にやるだけだ。
Were you just pulling my leg when you said we were all going to get extra bonuses?我々みんなに時ボーナスが出るって君は言ったけど、一杯くわせたのかい。 [M]
I got an invitation to a party tonight that I know would be a lot of fun but I have to be in my best form for tomorrow's meeting so I had to turn it down.今晩の楽しい飲み会のお誘いをいただいたが、明日の会議はベストな状態でみたいので、泣く泣く断った。
The manager put up a notice about the extra holiday.支配人は時休業の掲示を貼り出した。
My total income is far short of 300,000 yen a month, inclusive of extra earnings.私の総収入は時収入を入れても月30万円にはるか及ばない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Time was, mother, but you didn't hear[CN] 媽媽,時刻來了 不過你沒聽到而已 The Cloud-Capped Star (1960)
If he be strong enough and favored by the gods, the flames will consume themselves and die.[CN] 當強者來,火焰是擋不住他們的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
We would like to hear a r¨¦sum¨¦ of the special clinical types of pernicious... as differentiated from chronic or latent malaria.[CN] 請你扼要說明惡性瘧疾 與潛伏或慢性瘧疾 不同的特殊床症狀 The Nun's Story (1959)
I'm not used to unhappiness and now Gilles is in prison, threatened by the executioner,[CN] 我還不習慣不幸的降 吉勒還被關著 劊子手虎視眈眈... Les Visiteurs du Soir (1942)
...and so, in the lovely month of May, 1485, the Devil sent two of his envoys to this world to drive humans to despair...[CN] 1485年5月明媚的日子 魔鬼派遣他創造的兩個邪靈 光塵世 將絕望撒至人間... (15世紀法國傳說) Les Visiteurs du Soir (1942)
Brian, you're temporary showroom manager.[JA] ブライアン 時の営業部長だ Sexy Rollercoasters (2017)
I got certified to sub at the school, it's just there've been no openings.[JA] 時教員の資格があるんですが 空きがなくて Stalker's Prey (2017)
Alas, even the best of us rejoice in the troubles of others![CN] 即使是面他人的不幸 也無損於我們之間的歡悅 Les Visiteurs du Soir (1942)
At his new 201-pound weight class, Cam F. Awesome, he looks awesome.[JA] ヘビー級で試合にむ オーサムは好調のようだ CounterPunch (2017)
If one common wall supports two buildings, the demolition permit should not have been granted without ordering precautionary measures necessary to stabilize the adjacent building... which was occupied, let's not forget.[CN] 假如兩幢樓房共用一堵牆, 又沒有必要的預防措施 來支持牆的穩固, Hands Over the City (1963)
Appeared to me one night after an endless day[CN] 漫長一天過後 終於某晚降 Les Visiteurs du Soir (1942)
When fighters like Dempsey, Louis, Marciano, Ali and Tyson were kings of the world.[JA] デンプシーやルイス アリやタイソンが 世界に君していた CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
時従業員[りんじじゅうぎょういん, rinjijuugyouin] temporary employee, temp [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のぞむ, nozomu] entgegentreten, entgegensehen, beiwohnen, teilnehmen [Add to Longdo]
[りんせき, rinseki] Anwesenheit, Besuch, Nachbarsitz, Nachbarplatz [Add to Longdo]
[りんしょう, rinshou] klinisch [Add to Longdo]
[りんじ, rinji] ausserordentlich, Sonder- [Add to Longdo]
[りんじゅう, rinjuu] Todesstunde [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top