Search result for

(59 entries)
(0.0604 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脱-, *脱*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だっせん, dassen] (n) (รถไฟ) ตกราง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[だつらく, ] การหลุดหาย การตกหาย
[だっしゅつ, ] (n vi vt ) อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., S. . escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, S. flee
脂綿[だっしめん, ] (n ) สำลีซับแผล, absorbent cotton, sanitary cotton, cotton wool

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぬぐ, nugu] Thai: ถอดเสื้อผ้า English: to take off clothes

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[脱, tuō, ㄊㄨㄛ] to take off, to shed; to escape from
Radical: Decomposition: 兑 (duì ㄉㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だつ, datsu] (pref) de- (indicating reversal, removal, etc.) [Add to Longdo]
がす[ぬがす, nugasu] (v5s) to strip someone; to help someone remove (clothes) [Add to Longdo]
がせ屋[ぬがせや, nugaseya] (n) persons who convince female celebrities to pose nude for photoshoots [Add to Longdo]
ぎ捨てる[ぬぎすてる, nugisuteru] (v1,vt) to fling; to throw off (clothes); to kick off (boots) [Add to Longdo]
ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side [Add to Longdo]
[ぬぎぬぎ, nuginugi] (n,vs) (chn) undressing [Add to Longdo]
[ぬぐ, nugu] (v5g,vt) to take off (clothes, shoes, etc.); to undress; (P) [Add to Longdo]
げる[ぬげる, nugeru] (v1,vi) to come off; to slip down; to slip off [Add to Longdo]
する[だっする, dassuru] (vs-s) to escape from; to get out; (P) [Add to Longdo]
オタク[だつオタク, datsu otaku] (n) (See オタク) ex-nerd; one who has given up geeky or nerdy hobbies; one who has given up stereotypically geeky dress, mannerisms, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuō, ㄊㄨㄛ, / ] to shed; to take off; to escape; to get away from [Add to Longdo]
[tuō xià, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄚˋ, / ] to take off (clothing) [Add to Longdo]
[tuō guāng, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄤ, / ] strip naked; strip nude [Add to Longdo]
[tuō qù, ㄊㄨㄛ ㄑㄩˋ, / ] throw off [Add to Longdo]
[tuō kǒu, ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ, / ] to blurt out [Add to Longdo]
口而出[tuō kǒu ér chū, ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ ㄦˊ ㄔㄨ, / ] to blurt out; to let slip (an indiscreet remark) [Add to Longdo]
[tuō shǒu, ㄊㄨㄛ ㄕㄡˇ, / ] (not of regular commerce) to sell or dispose of (goods etc) [Add to Longdo]
[tuō diào, ㄊㄨㄛ ㄉㄧㄠˋ, / ] strip off [Add to Longdo]
[tuō máo, ㄊㄨㄛ ㄇㄠˊ, / ] to lose hair or feathers; molt; depilation; to shave [Add to Longdo]
毛剂[tuō máo jì, ㄊㄨㄛ ㄇㄠˊ ㄐㄧˋ, / ] depilatory medicine [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten prisoners broke out of jail.10人の囚人たちが獄した。
The prisoner who escaped two days ago is still at large.2日前に走した囚人はまだつかまっていない。
Three men broke out of prison yesterday.3人の男が昨日獄した。
I bow to your superior judgement.あなたの優れた御判断には帽です。
The company stopped losing money.あの会社は赤字をした。
Ann gave an account of how she had escaped.アンはどのように出したのかを説明してくれた。
While she was running after the naughty boy, one of her shoes came off.いたずらっ子を追いかけているうちに彼女の靴が片方げた。
Today is the fatal day that they will attempt their escape.きょうこそは彼らが走を企てる運命の日だ。
Why not take your coat off?コートをいだらどうですか。
Take off your coat and make yourself at home.コートをいでお楽になさって下さい。
Take off your coat.コートをいでください。
Take off your coat.コートをぎなさい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The first outfit that I wore was something I actually got rid of.[JA] まず最初は― "着る"じゃなくて "ぐ"から始めたわ  ()
Yes, there is Sophie, a girl and she is a regular guest.[CN] 开玩笑吧 但你怎么身的? The Party (1980)
The Iron Bank appreciates how you cast off the yoke of superstition, freeing the crown from elements who sought to subvert the rule of law.[JA] 鉄の銀行としては 迷妄の支配からし 法の支配を損わんとする要素を 排除したことに感謝します The Queen's Justice (2017)
Escape![CN] 逃 Ninja bugeicho momochi sandayu (1980)
It was the fact that I removed my body hair.[JA] 毛の施術を受けたの  ()
They're a free trial, although you should know that there might be some withdrawal symptoms.[JA] 離症状が 出るかもしれないけど Smell the Weakness (2017)
Trixie's flat felt like purgatory. I had to get out.[JA] この生き地獄から出せねば Smell the Weakness (2017)
- You were dropped in it there.[CN] 您被套进去了 我觉得我逃了 You were dropped in it there. The Compassionate Society (1981)
The Three Idiots... uh, from Latvia.[CN] 三个白痴... 来自拉维亚 Time Bandits (1981)
If we push right, then they won't escape.[CN] 如果我们把正确的,\ Nthen他们绝不能逃 Ninja bugeicho momochi sandayu (1980)
Pull down your trousers, boy.[CN] 下你的裤子 孩子 The Unseen (1980)
Then take them off[CN] 那就下来吧 Xu Mao and his Daughters (1981)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だつ, datsu] WEGLASSEN, AUSLASSEN, ENTFERNEN, SICH ENTFERNEN [Add to Longdo]
[ぬぐ, nugu] ausziehen, ablegen [Add to Longdo]
げる[ぬげる, nugeru] fallen, abgehen (Kleidungsstuecke) [Add to Longdo]
[だつろう, datsurou] Auslassung, Luecke [Add to Longdo]
[だつぜい, datsuzei] Steuerhinterziehung [Add to Longdo]
穀機[だっこくき, dakkokuki] Dreschmaschine, Maehdrescher [Add to Longdo]
[だっせん, dassen] Entgleisung, Abweichung [Add to Longdo]
衣所[だついじょ, datsuijo] Umkleideraum [Add to Longdo]
衣所[だついじょ, datsuijo] Umkleideraum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top