Search result for

(59 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脱-, *脱*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だっせん, dassen] (n) (รถไฟ) ตกราง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[だつらく, datsuraku] การหลุดหาย การตกหาย
[だっしゅつ, dasshutsu] (n vi vt ) อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., S. . escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, S. flee
脂綿[だっしめん, dasshimen] (n ) สำลีซับแผล, absorbent cotton, sanitary cotton, cotton wool

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぬぐ, nugu] Thai: ถอดเสื้อผ้า English: to take off clothes

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[脱, tuō, ㄊㄨㄛ] to take off, to shed; to escape from
Radical: Decomposition: 兑 (duì ㄉㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 943

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だつ, datsu] (pref) de- (indicating reversal, removal, etc.) [Add to Longdo]
がす[ぬがす, nugasu] (v5s) to strip someone; to help someone remove (clothes) [Add to Longdo]
がせ屋[ぬがせや, nugaseya] (n) persons who convince female celebrities to pose nude for photoshoots [Add to Longdo]
ぎ捨てる[ぬぎすてる, nugisuteru] (v1,vt) to fling; to throw off (clothes); to kick off (boots) [Add to Longdo]
ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side [Add to Longdo]
[ぬぎぬぎ, nuginugi] (n,vs) (chn) undressing [Add to Longdo]
[ぬぐ, nugu] (v5g,vt) to take off (clothes, shoes, etc.); to undress; (P) [Add to Longdo]
げる[ぬげる, nugeru] (v1,vi) to come off; to slip down; to slip off [Add to Longdo]
する[だっする, dassuru] (vs-s) to escape from; to get out; (P) [Add to Longdo]
オタク[だつオタク, datsu otaku] (n) (See オタク) ex-nerd; one who has given up geeky or nerdy hobbies; one who has given up stereotypically geeky dress, mannerisms, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuō, ㄊㄨㄛ, / ] to shed; to take off; to escape; to get away from, #3,620 [Add to Longdo]
[tuō lí, ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ, / ] separate; break away, #4,605 [Add to Longdo]
[tuō luò, ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˋ, / ] to omit; missing; to drop; to cut out; to shed, #9,715 [Add to Longdo]
颖而出[tuō yǐng ér chū, ㄊㄨㄛ ˇ ㄦˊ ㄔㄨ, / ] lit. a sharp point sticks out (成语 saw); fig. talent will reveal itself, #11,223 [Add to Longdo]
[tuō guāng, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄤ, / ] strip naked; strip nude, #11,695 [Add to Longdo]
[tuō shuǐ, ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ, / ] to dry out; to extract water; dehydration; dehydrated; desiccation, #14,328 [Add to Longdo]
[tuō xià, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄚˋ, / ] to take off (clothing), #15,489 [Add to Longdo]
[tuō jié, ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ, / ] to come apart, #19,121 [Add to Longdo]
[tuō diào, ㄊㄨㄛ ㄉㄧㄠˋ, / ] strip off, #19,290 [Add to Longdo]
[tuō kǒu, ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ, / ] to blurt out, #19,409 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten prisoners broke out of jail.10人の囚人たちが獄した。
The prisoner who escaped two days ago is still at large.2日前に走した囚人はまだつかまっていない。
Three men broke out of prison yesterday.3人の男が昨日獄した。
I bow to your superior judgement.あなたの優れた御判断には帽です。
The company stopped losing money.あの会社は赤字をした。
Ann gave an account of how she had escaped.アンはどのように出したのかを説明してくれた。
While she was running after the naughty boy, one of her shoes came off.いたずらっ子を追いかけているうちに彼女の靴が片方げた。
Today is the fatal day that they will attempt their escape.きょうこそは彼らが走を企てる運命の日だ。
Why not take your coat off?コートをいだらどうですか。
Take off your coat and make yourself at home.コートをいでお楽になさって下さい。
Take off your coat.コートをいでください。
Take off your coat.コートをぎなさい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The first outfit that I wore was something I actually got rid of.[JA] まず最初は― "着る"じゃなくて "ぐ"から始めたわ  ()
The Iron Bank appreciates how you cast off the yoke of superstition, freeing the crown from elements who sought to subvert the rule of law.[JA] 鉄の銀行としては 迷妄の支配からし 法の支配を損わんとする要素を 排除したことに感謝します The Queen's Justice (2017)
I'm ready.[CN] 我会成为世界冠军 带着家人离困境 让他们住进更好的地方 CounterPunch (2017)
It was the fact that I removed my body hair.[JA] 毛の施術を受けたの  ()
They're a free trial, although you should know that there might be some withdrawal symptoms.[JA] 離症状が 出るかもしれないけど Smell the Weakness (2017)
Trixie's flat felt like purgatory. I had to get out.[JA] この生き地獄から出せねば Smell the Weakness (2017)
This is me drunk yet how the[CN] 我来帮您 The Villainess (2017)
- Hey, Elf, ignore these prairie dogs, let's knock it up 10 for a one-to-one.[JA] ズボンをいだぜ The Widow Maker (2017)
When you go from dressed to undressed.[JA] 着てるとこからの いだとこ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Unfortunately, three months later, his now ex-band landed the biggest number one single of the year with Wherever I Lay My Hat.[JA] 退から3カ月後 年間1位のヒットが生まれた 〝愛の放浪者〞だ 第1位 ポール・ヤング Salesmen Are Like Vampires (2017)
If you think so.[CN] 先穿着 之后再 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Now, are you on the old diet pills because I've lost mine and I'm starting to shake like a fucking leaf right now.[JA] あのサプリを持ってないか? 離症状が出てるんだ Smell the Weakness (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だつ, datsu] WEGLASSEN, AUSLASSEN, ENTFERNEN, SICH ENTFERNEN [Add to Longdo]
[ぬぐ, nugu] ausziehen, ablegen [Add to Longdo]
げる[ぬげる, nugeru] fallen, abgehen (Kleidungsstuecke) [Add to Longdo]
[だつろう, datsurou] Auslassung, Luecke [Add to Longdo]
[だつぜい, datsuzei] Steuerhinterziehung [Add to Longdo]
穀機[だっこくき, dakkokuki] Dreschmaschine, Maehdrescher [Add to Longdo]
[だっせん, dassen] Entgleisung, Abweichung [Add to Longdo]
衣所[だついじょ, datsuijo] Umkleideraum [Add to Longdo]
衣所[だついじょ, datsuijo] Umkleideraum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top