Search result for

(56 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肺-, *肺*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はいえん, haien] (n) โรคปอดอักเสบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
気腫[はいきしゅ, haikishu] (n ) อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น, ภาวะพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม, , See also: S. emphysema, R. emphysema
Image:
[はいえん, haien] โรคปอดบวม , See also: R. pneumonia

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[肺, fèi, ㄈㄟˋ] lungs
Radical: Decomposition: 巿 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はい, hai] (n) lung; (P) [Add to Longdo]
がん;癌;ガン[はいがん(がん;癌);はいガン(ガン), haigan ( hai gan ; haigan ); hai gan ( haigan )] (n) lung cancer [Add to Longdo]
が弱い[はいがよわい, haigayowai] (exp) having a weak chest [Add to Longdo]
を病む[はいをやむ, haiwoyamu] (exp,v5m) to suffer from tuberculosis [Add to Longdo]
[はいえん, haien] (n,adj-no) pneumonia; (P) [Add to Longdo]
活量[はいかつりょう, haikatsuryou] (n) lung capacity [Add to Longdo]
[はいかん, haikan] (n) (See 病) lung disease; pulmonary illness [Add to Longdo]
[はいかん, haikan] (n) lungs and livers; depths of one's heart; innermost heart [Add to Longdo]
気腫[はいきしゅ, haikishu] (n) pulmonary emphysema [Add to Longdo]
吸虫[はいきゅうちゅう, haikyuuchuu] (n) lung fluke (Paragonimus westermani) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, ] lung [Add to Longdo]
刺激性毒剂[fèi cì jī xìng dú jì, ㄈㄟˋ ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] lung irritant [Add to Longdo]
气肿[fèi qì zhǒng, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] emphysema [Add to Longdo]
水肿[fèi shuǐ zhǒng, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] pulmonary edema [Add to Longdo]
[fèi pào, ㄈㄟˋ ㄆㄠˋ, ] pulmonary alveolus [Add to Longdo]
[fèi yán, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] pneumonia; inflammation of the lungs [Add to Longdo]
炎克雷伯氏菌[fèi yán kè léi bó shì jūn, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] Klebsiella pnenmoniae [Add to Longdo]
炎双球菌[fèi yán shuāng qiú jūn, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, / ] Diplococcus pneumoniae [Add to Longdo]
炎黴浆菌[fèi yán méi jiāng jūn, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, / 漿] Mycoplasma pneumoniae [Add to Longdo]
[fèi bìng, ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, ] lung disease [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'あの先生タバコでがんになったんだって。医者の不養生、そのものだね。
That man died of lung cancer a week ago.あの男は一週間前にガンで死んだ。
A study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.ある研究によれば、ガンによる女性の死亡数の中ではがんが17%を占めている。
While visiting Switzerland, he became ill with pneumonia.スイスを訪れている間、彼は炎にかかってしまった。
Smog is the enemy of healthy lungs.スモッグは健全なを冒すもとである。
If George doesn't stop smoking, he will run the risk of developing lung cancer.たばこをやめないとジョージはガンにかかる危険を冒すことになる。
An operation on his throat helped him recover from the pneumonia, but it left him without his voice.のどの手術は彼の炎の回復には役だったが、手術の結果、彼の声は出なくなってしまった。
The surgeon operated on her for lung cancer.医者は彼女のがんの手術をした。
Smoking is responsible for many cases of lung cancer.喫煙ががんの原因になっている場合が多い。
Smoking has affected his lungs.喫煙が彼のを冒した。
Is there a link between smoking and lung cancer?喫煙とガンには関連がありますか。
Smoking does damage your lungs.喫煙はあなたのをボロボロにする。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was going to catch pneumonia, Toby.[JA] [ウィル] このままじゃ 彼女は炎になってしまうよ トビー The Discovery (2017)
The gunshot wound was obviously the cause of death, but there are clear indicators of consumption.[JA] 死因は銃創で間違いない しかし 結核による 衰弱が見られる The Abominable Bride (2016)
I thought I'd lost her.[CN] 你的部有碎片 By Dawn's Early Light (2016)
- Roger, stop it. - It's okay! It's good for her lungs.[JA] 泣くとが強くなるんだぞ Pilot (2016)
Well, we've got that in common.[CN] 芥子气可把我的整惨了 Detonation (2016)
- Nothing.[CN] 顶你个 The Impossible Murder (2017)
Joining us on the phone right now is the director of S.H.I.E.L.D. himself, Jeffrey Mace.[CN] 说到这个 你们可能得把剩下的从他里切出来 Ghost Rider: The Laws of Inferno Dynamics (2016)
And I went over there.[CN] 不知道为什么 我觉得看着有点像 同志版的心复苏 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Let his lungs fill with seawater.[JA] を海水で満たす The Door (2016)
There were clear signs of consumption...[JA] 結核の症状が出てた The Abominable Bride (2016)
it appears to be serpentine with auxiliary ambulation, and even though it possesses gills, it also has legs just like a lungfish does.[JA] 補助として歩行も 交じっていますね エラらしき形状から 水棲生物と仮定しても 魚のような 脚の存在が推測できます Shin Godzilla (2016)
♪ Sucking splash into her lungs ♪ ♪ Though I cannot see, I can hear ♪[JA] ♪まで波飛沫で満たされた♪ ♪私は見ることが出来ないけれど♪ The Discovery (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はい, hai] LUNGE [Add to Longdo]
がん[はいがん, haigan] Lungenkrebs [Add to Longdo]
活量[はいかつりょう, haikatsuryou] Lungenkapazitaet [Add to Longdo]
[はいえん, haien] Lungenentzuendung [Add to Longdo]
[はいびょう, haibyou] Lungenkrankheit, Schwindsucht [Add to Longdo]
結核[はいけっかく, haikekkaku] Tuberkulose [Add to Longdo]
[はいかん, haikan] Lunge_und_Leber, Herzensgrund [Add to Longdo]
[はいぞう, haizou] -Lunge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top