Search result for

(49 entries)
(0.0545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -育-, *育*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
児手当[いくじてあて, ikujiteate] (n) เงินสงเคราะห์บุตร
児書[いくじしょ, ikujisho] (n ) คู่มือเลี้ยงลูก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare
[いくじ, ikuji] Thai: การรับดูแลเด็กอ่อน English: nursing
[いくじ, ikuji] Thai: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต English: upbringing
[そだつ, sodatsu] Thai: เติบโต English: to raise (child)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[育, yù, ㄩˋ] to produce, to give birth to; to educate
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  厶 (sī ) 
Etymology: [ideographic] A pregnant woman with a baby ⺼ in her womb

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そだち, sodachi] (n) breeding; growth; (P) [Add to Longdo]
ちがいい;ちが良い;ちがよい[そだちがいい(ちがいい;ちが良い);そだちがよい(ちが良い;ちがよい), sodachigaii ( sodachi gaii ; sodachi ga yoi ); sodachigayoi ( sodachi ga yoi ; soda] (adj-i) (See ちのいい) well-bred [Add to Longdo]
ちが悪い[そだちがわるい, sodachigawarui] (exp) (ant [Add to Longdo]
ちのいい;ちの良い;ちのよい[そだちのいい(ちのいい;ちの良い);そだちのよい(ちの良い;ちのよい), sodachinoii ( sodachi noii ; sodachi no yoi ); sodachinoyoi ( sodachi no yoi ; soda] (adj-i) (See ちがいい) well bred [Add to Longdo]
ち過ぎる[そだちすぎる, sodachisugiru] (v1) to be overgrown [Add to Longdo]
ち行く;ちゆく[そだちゆく, sodachiyuku] (v5k-s) to grow up [Add to Longdo]
ち盛り[そだちざかり, sodachizakari] (adj-no) growing (child, etc.) [Add to Longdo]
[そだつ, sodatsu] (v5t,vi) to be raised (e.g. child); to be brought up; to grow (up); (P) [Add to Longdo]
[そだて, sodate] (n) bringing up; raising [Add to Longdo]
ての親[そだてのおや, sodatenooya] (n) foster parents [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] nourish; to rear [Add to Longdo]
[Yù shuǐ, ㄩˋ ㄕㄨㄟˇ, ] name of river; old name of Baihe 白河 in Henan [Add to Longdo]
[Yù kōng, ㄩˋ ㄎㄨㄥ, ] Yukon (Canadian territory adjacent to Alaska) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Was there a girl in the gym?" "Yes, there is."「体館に女の子がいませんか」「はい、います」
An orphan at three, he was brought up by a distant relative.3歳のとき孤児になったので、彼は遠い親戚にてられた。
You have the advantage of a good education.あなたには立派な教を受けたという利点がある。
No pets are allowed in that apartment house.あのアパートではペットの飼が許されていない。
The agent built up the young singer.あの若い歌手は、プロダクションがて上げた。
The girl had grown up without any money and when she married she became a spendthrift.あの女の子はお金に縁がなくったが、結婚してからは浪費家になった。
American children grow up hearing those words.アメリカの子供たちはそれらの言葉を聞きながらつ。
While American methods are often successful, the Japanese educational system that produces the most literate people in the world surely has some lessons to teach the U.S.アメリカの方法はしばしばうまくいっていますが、識字率の世界一高い人々をてている日本の教制度は、紛れもなくアメリカに教えてくれる面があります。
It is essential that every child have the same educational opportunities.あらゆる子供が同じ教の機会を持つことが絶対に必要だ。
Where in Australia did you grow up?オーストラリアのどこでったのですか。
Where in Austria did you grow up?オーストリアのどこであなたはちましたか。
The poor educational policy is a detriment to Japan.お寒い教政策は日本のガンだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see, in America, we are taught to check a fact before it becomes a fact.[CN] 你看,在美国, 我们总是被教要防患于未然. The Talented Mr. Ripley (1999)
Halloween thing in the gym?[CN] 万圣节前夕在体体的呢, Idle Hands (1999)
It's the privilege of a first-class education.[CN] 这就是一流教赋予的特权. The Talented Mr. Ripley (1999)
It's called "Tantric Sexuality for Couples."[CN] 名字叫做"夫妇密宗性教" Go (1999)
I was a street kid, beating niggas up, robbing people, stabbing people.[JA] 俺はストリートでった 盗みや暴力にまみれ 銃も持ってたよ CounterPunch (2017)
This earth gave birth to you, fed you. Your roots are here.[JA] 命を授けてむ いわば人間の原点だ Barbecue (2017)
Good morning, Creighton Miles here, looking forward to seeing you tonight at Bud Kilmer stadium as the Coyotes take on the Bingville Bulls...[CN] 早,我是格雷顿盖尔斯 今晚在毕基墨体馆 有丛林狼对宾维尔公牛 希望见到大家 Varsity Blues (1999)
I grew up playing Mike Tyson's Punch-Out! A game inspired by the baddest man on the planet.[JA] 私はマイク・タイソンが モデルのゲームでった CounterPunch (2017)
I mean you brought me into this world you put a roof over my head, you fed me until I killed you.[CN] ...你带我来到这个世界... ...我们很疼爱我 你养我直至我杀了你们 Idle Hands (1999)
Within six years, we built eight national champions, eight New York Golden Glove champions, and now we've got a couple of pros, you know.[JA] 6年で 国内と ゴールデン・グローブの― チャンピオンを8人ずつ プロも何人かてた CounterPunch (2017)
You've always been an inspiration to Beau and I on raising her.[CN] 我和标在培西西儿时 你一直都是我们的目标 Cruel Intentions (1999)
- I thank the Academy.[CN] -我真要好好感谢大学教 Fight Club (1999)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そだつ, sodatsu] aufwachsen, wachsen [Add to Longdo]
ての親[そだてのおや, sodatenooya] Pflegeeltern [Add to Longdo]
てる[そだてる, sodateru] aufziehen [Add to Longdo]
児園[いくじえん, ikujien] Saeuglingsheim [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top