Search result for

(55 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -考-, *考*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
え物[かんがえもの, kangaemono] (n) แปลตรงๆ ว่า เป็นสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณา. แต่โดยมากใช้ในการแนะนำผู้อื่นไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
[こうりょ, kouryo] การพิจารณา,การไตร่ตรอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
え方[かんがえかた, kangaekata] Thai: ความคิด, วิธีการคิด English: way of thinking
える[かんがえる, kangaeru] Thai: คิด, ใช้สมองในการแก้ไขปัญหา English: to consider

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[考, kǎo, ㄎㄠˇ] to test, to investigate, to examine
Radical: Decomposition: 耂 (lǎo ㄌㄠˇ)  丂 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] old,  Rank: 495

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) (1) thought; (n-suf) (2) report on one's investigation into ...; (3) deceased father [Add to Longdo]
[かんがえ, kangae] (n) thinking; thought; ideas; intention; (P) [Add to Longdo]
えつく;え付く[かんがえつく, kangaetsuku] (v5k,vt) to think of; to come up with [Add to Longdo]
えてみれば[かんがえてみれば, kangaetemireba] (exp) if you think about it; come to think of it [Add to Longdo]
えにふける;えに耽る[かんがえにふける, kangaenifukeru] (exp,v1) (See え事に耽る) to be absorbed in thought; to muse; to muse about; to think things through [Add to Longdo]
えの浅い人[かんがえのあさいひと, kangaenoasaihito] (n) shallow-brained person [Add to Longdo]
えられない[かんがえられない, kangaerarenai] (adj-i) unimaginable [Add to Longdo]
える(P);勘える;稽える[かんがえる, kangaeru] (v1,vt) to consider; to think about; (P) [Add to Longdo]
えればえるほど[かんがえればかんがえるほど, kangaerebakangaeruhodo] (exp) the more I think about it [Add to Longdo]
えを伝える[かんがえをつたえる, kangaewotsutaeru] (exp,v1) to convey one's thoughts [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎo lǜ, ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ, / ] to think over; to consider; consideration, #678 [Add to Longdo]
[kǎo shì, ㄎㄠˇ ㄕˋ, / ] exam, #1,098 [Add to Longdo]
[kǎo, ㄎㄠˇ, ] to check; to verify; to test; to examine; to take an exam, #1,245 [Add to Longdo]
[kǎo shēng, ㄎㄠˇ ㄕㄥ, ] exam candidate; student whose name has been put forward for an exam, #2,207 [Add to Longdo]
[kǎo chá, ㄎㄠˇ ㄔㄚˊ, ] to inspect; on-the-spot investigation, #2,658 [Add to Longdo]
[kǎo hé, ㄎㄠˇ ㄏㄜˊ, / ] to examine; to check up on; to assess; to review; appraisal; review; evaluation, #3,225 [Add to Longdo]
[kǎo yàn, ㄎㄠˇ ㄧㄢˋ, / ] (put to the) test, #4,116 [Add to Longdo]
[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
[kǎo chǎng, ㄎㄠˇ ㄔㄤˇ, / ] exam room, #9,116 [Add to Longdo]
[kǎo shàng, ㄎㄠˇ ㄕㄤˋ, ] to pass a university entrance exam, #9,929 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何をえているの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音でえ事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地球の反対側だとえればそんなに高くはないわよ」と言う。 [F]
I said to myself, "That's a good idea."「それはいいえだ」と、私は心の中で思った。
Oh, "that's a good idea," she said.「それはいいえね」と彼女は言った。
"Oh, I'm just thinking," said the little white rabbit.「ちょうど今えていたの」小さい白いウサギがいいました。
We will begin by considering the concept of "quota".「割り当て」という概念を察することから始めよう。
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自分の教室に旨く行き着くことができる」と彼はえた。
"I'm just thinking about my wish," replied the little black rabbit.「僕は、僕の願い事についてえていたのだ」小さい黒いウサギがいいました。 [M]
We will have to consider each application on a case-by-case basis.1つ1つの出願を1件ずつ慮しなければならないだろう。
I have kept available the afternoon of the 20th and the 21st, and would like to know if Mr Grant will be available for a meeting on either of those two days.20日と21日の午後を空けてありますので、この2日間のいずれかにグラント様とお会いしたいとえています。
I had been thinking about our new project for two weeks. But I couldn't come up with a good idea.2週間新しいプロジェクトについてえていましたが、よいえが浮かびませんでした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Didn't you think the real culprit could have been inside the house?[JA] (佑希) 真犯人が家の中にいるとは えませんでしたか? Confrontation (2017)
Couldn't you consider the feelings of the people you killed?[JA] 殺された側の気持ち えらんなかった? Reason (2017)
I believe that ultimately, not a single person exists who hates their own self.[JA] 結局 最終的なところで 自分のことを嫌いな人間は 存在しないんじゃないかと えているんです Reason (2017)
No, of course not![CN] 我在虑差不多 要停止在贵出版社出小说了 Absolute (2017)
I don't like thinking about that.[JA] そういうえは好きじゃない Reason (2017)
If I'ma die, what I'm doing, it's gonna be me dying trying to win.[CN] 跟安迪李打那场是个巨大的 CounterPunch (2017)
A champion is someone who, despite tremendous odds, in a brutal, corrupt pursuit, proves that the impossible, what most of us might never dare, could actually happen.[CN] 但它验的是当拳击手戴上拳套后 谁能表现出最佳的自我 CounterPunch (2017)
122.6![CN] 职业拳击 验的是洞察力 CounterPunch (2017)
I have some ideas.[JA] 少しえていることがあるので Confrontation (2017)
Now, AIBA, the famously corrupt International Boxing Association, wanna make the sport more entertaining.[CN] 我们一直被告知 首先要虑拳击手的安全问题 CounterPunch (2017)
-This will get a ton of viewers.[CN] 我还要再虑一下 Confrontation (2017)
Your father is a scumbag.[CN] 你没有虑过被杀的人的心情吗? Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こうりょ, kouryo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
え方[かんがえかた, kangaekata] Denkweise [Add to Longdo]
[こうさつ, kousatsu] Betrachtung, Ueberlegung [Add to Longdo]
[こうりょ, kouryo] Ueberlegung, Erwaegung [Add to Longdo]
[こうあん, kouan] Entwurf, Idee, Erfindung [Add to Longdo]
[こうしょう, koushou] (historische) Erforschung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top