Search result for

(57 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -義-, *義*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぎむ, gimu] (n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ
務教育[ぎむきょういく, gimukyouiku] (n) การศึกษาภาคบังคับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎり, giri] (n) ความมีมารยาท、 ตามมารยาท

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[義, yì, ㄧˋ] right conduct, propriety; justice
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep,  Rank: 6,089

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [Add to Longdo]
を見てせざるは勇なきなり[ぎをみてせざるはゆうなきなり, giwomitesezaruhayuunakinari] (exp) (id) Knowing what is right and not doing it is a want of courage [Add to Longdo]
を破る[ぎをやぶる, giwoyaburu] (exp,v5r) to break faith with [Add to Longdo]
援金(P);捐金[ぎえんきん, gienkin] (n) donation money; contribution; (P) [Add to Longdo]
[ぎがん, gigan] (n) artificial eye [Add to Longdo]
[ぎき, giki] (n) flag of righteousness [Add to Longdo]
[ぎき, giki] (n) chivalry; heroism [Add to Longdo]
[ぎぎ;ギギ, gigi ; gigi] (n) (uk) forktail bullhead (species of catfish, Pelteobagrus nudiceps) [Add to Longdo]
[ぎきょ, gikyo] (n) noble undertaking; heroic deed [Add to Longdo]
[ぎきょう, gikyou] (n) chivalry; generosity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义务[yì wù, ㄧˋ ˋ, / ] volunteer; voluntary; duty; obligation, #3,088 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] justice; righteousness; meaning, #3,295 [Add to Longdo]
义务教育[yì wù jiào yù, ㄧˋ ˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] compulsory education, #7,494 [Add to Longdo]
义乌[Yì wū, ㄧˋ , / ] Yiwu county level city in Jinhua 金华, Zhejiang, #16,441 [Add to Longdo]
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, / ] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts, #20,340 [Add to Longdo]
义气[yì qì, ㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] (also yi4 qi5); spirit of loyalty and self-sacrifice; code of brotherhood, #22,534 [Add to Longdo]
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] jumble sale (for good cause); charity bazaar, #23,838 [Add to Longdo]
义军[yì jūn, ㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] volunteer army, #29,077 [Add to Longdo]
义演[yì yǎn, ㄧˋ ㄧㄢˇ, / ] benefit performance; charity show, #34,435 [Add to Longdo]
义父[yì fù, ㄧˋ ㄈㄨˋ, / ] foster-father, #37,994 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同音異語である。
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講を聞いていましたか」と学生がたずねた。
It is hard to define "triangle."「三角形」を定するのは難しいです。
What do you mean by cultural relativism?「文化相対主」とはどういう意味ですか。
As many as fifty students gathered to hear his lecture.50人もの学生が彼の講を聞きに集まった。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会主共和国連邦を表しています。
If you don't do your duty, people will look down on you.あなたが務を果たさなければ、人々はあなたを軽蔑するだろう。
I feel indebted to you for your help during my illness.あなたには病気の時助けてもらった恩がある。
Your duty is to support your family.あなたの務は家族を養うことです。
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正直に答えるかどうかは、彼の主の問題だ。
How would you define "happiness"?あなたは「幸福」をどのように定しますか。
You were nodding off at times during my lecture.あなたは私の講の間、ときおりうとうとと居眠りをしていた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[priest speaking in English] ...use this place either as buyers or sellers that are respecting justice and trying to consider themselves as working for the common good.[JA] この地で商売をする 全ての者に祝福を この者たちは正を尊重し 善き行いのために働き Barbecue (2017)
-It's Catholic. There you go.[CN] 還有一個問題,我知道是大利文 但摩西是什麼意思? Earth Is a Hot Mess (2017)
A human life is more valuable than anything...[CN] 歷經35天受困在隧道內 李正秀平安歸來了 因創下世界紀錄而更具有意 Tunnel (2016)
I mean, understand, cigarettes, which I think are demonstrably bad for you, are far more regulated than a great many of these dietary supplements and "alternative medicines."[CN] 思考一下這件事的意 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
All right, mate, you know that commie ponce Ben Billings?[JA] 共産主のベンだけど Smell the Weakness (2017)
It was her biggest accomplishment, existentially.[JA] 自分の存在意を 最も感じられたのね  ()
And now tell me we haven't missed that commie cunt Billings.[JA] ベンはどこだ? あの共産主者め Smell the Weakness (2017)
If she's going to immortalise her bangers on celluloid, she might as well get some mullah doing it, her words not mine, before you start labelling me "sexist."[JA] 彼女の胸の写真で 僧侶もヌくかも 彼女の意思だ 俺は性差別主者じゃない Close Encounters (2017)
[Karlie] After three decades of planning, the construction of MOSE is now in its final stages.[CN] 此系統的設計... (全為大利製造) 可以防範三公尺高的浪潮 Earth Is a Hot Mess (2017)
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.[JA] クーデターの首謀者は 民主運動党と民主社会党よ 高々と福音主を掲げてね  ()
It is trans corporatism.[JA] 一種の協調組合主  ()
And when I realized that that's what they had, and I knew that there was a fairly recent vaccine for rotavirus,[CN] 所以我覺得我有務 為孩子做出最佳的決定 Do Some Shots, Save the World (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎ, gi] GERECHTIGKEIT, EHRE, -SINN, SCHWIEGER-, KUENSTLICH [Add to Longdo]
[ぎけい, gikei] Schwager [Add to Longdo]
[ぎむ, gimu] Pflicht, Verpflichtung [Add to Longdo]
[ぎまい, gimai] Schwaegerin [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] Schwaegerin [Add to Longdo]
[ぎてい, gitei] Schwager [Add to Longdo]
[ぎふん, gifun] gerechter_Zorn [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] kuenstlicher_Zahn, Zahnprothese [Add to Longdo]
[ぎり, giri] Verpflichtung, Pflicht, Pflichtgefuehl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top