Search result for

(62 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -置-, *置*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[おきや, okiya] (n) สำนักเกอิชา
かない[Okanai, Okanai] อย่าวาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับเปลี่ยนแทนที่ English: to replace
き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: ย้าย English: to move
き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับตำแหน่ง English: to change the position of
[おく, oku] Thai: วาง English: to place

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[置, zhì, ㄓˋ] to lay out, to place, to set aside
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 677

Japanese-English: EDICT Dictionary
いてきぼり;いてけぼり[おいてきぼり(いてきぼり);おいてけぼり(いてけぼり), oitekibori ( oi tekibori ); oitekebori ( oi tekebori )] (exp) leaving somebody behind [Add to Longdo]
いてきぼりを食う[おいてきぼりをくう, oitekiboriwokuu] (exp,v5u) to be left behind [Add to Longdo]
いてきぼりを食らう[おいてきぼりをくらう, oitekiboriwokurau] (exp,v5u) (See いてきぼりを食う) to be left behind [Add to Longdo]
きっ放し;きっぱなし[おきっぱなし, okippanashi] (n) leaving something where it is; abandoning something [Add to Longdo]
きなさい[おきなさい, okinasai] (exp) (1) (uk) (See く) put (imperative form); place; (2) leave (imperative form); (3) do (in preparation) (imperative form, after -te form of verb) [Add to Longdo]
きに[おきに, okini] (exp,suf) (uk) repeated at intervals [Add to Longdo]
き違える[おきちがえる, okichigaeru] (v1) to put something in the wrong place; to misplace [Add to Longdo]
き引き;引き[おきびき, okibiki] (n,vs) walking away with another's bag; luggage theft; luggage thief [Add to Longdo]
き屋;[おきや, okiya] (n) geisha house [Add to Longdo]
き火燵;き炬燵;炬燵;火燵[おきごたつ, okigotatsu] (n) portable brazier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] to install; to place; to put, #1,369 [Add to Longdo]
[zhì huàn, ㄓˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to permute; permutation (math.), #8,767 [Add to Longdo]
[zhì shēn, ㄓˋ ㄕㄣ, ] to place oneself; to stay, #13,461 [Add to Longdo]
[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, ] doubt, #36,363 [Add to Longdo]
若罔闻[zhì ruò wǎng wén, ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄨㄣˊ, / ] to pretend not to hear; to turn a deaf ear to, #43,556 [Add to Longdo]
之度外[zhì zhī dù wài, ㄓˋ ㄓ ㄉㄨˋ ㄨㄞˋ, ] to give no thought to; to have no regard for; to disregard, #59,304 [Add to Longdo]
之脑后[zhì zhī nǎo hòu, ㄓˋ ㄓ ㄋㄠˇ ㄏㄡˋ, / ] to banish from one's thoughts; to ignore; to take no notice, #129,856 [Add to Longdo]
换群[zhì huàn qún, ㄓˋ ㄏㄨㄢˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] permutation group (math.), #431,726 [Add to Longdo]
[zhì yú, ㄓˋ ㄩˊ, ] place; put (at or in a position) [Add to Longdo]
换突变[zhì huàn tū biàn, ㄓˋ ㄏㄨㄢˋ ㄊㄨ ㄅㄧㄢˋ, / ] missense mutation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you have rice?ご飯はいてますか。
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の舞台は長崎にかれている。
Where did you put our key to the house?あなたは家の鍵をどこにきましたか。
Does that store keep dry goods?あの店には織物類がいてありますか。
Keep the dictionary ready at hand.いつも使えるようにその辞書を手元にいておきなさい。
The waitress set a glass of juice in front of me.ウェートレスはジュースを私の前にいた。
Edison invented a device for duplication.エジソンは複写の装を発明した。
Would you put the dishes in the sink?お皿を流しにいてもらえますか。
Keep these seats for the elderly.お年寄りのためにこの席は空けていてください。
Leave your umbrella in the hall.かさは玄関にいて下さい。
I am in doubt what to do with him.かれをどう処しようかとわたしは迷っているのです。
Please lay down your coat.コートをどうぞ下へいて下さい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They probably never even carried it.[JA] 最初から いてなかったんじゃないの? Appeal (2017)
I can't cross that line.[CN] 这难以信 你找到了集体诉讼 Divide and Conquer (2017)
I left it over in that elevator, and I'm having a whale of a time with the stairs.[JA] エレベーターの中よ 階段だったからいてきた Find This Thing We Need To (2017)
And Stephanie might not talk to you, but I know she won't talk to me.[CN] 他冒了天下之大不韪 现在我被提拔到了一个别人认为 我还没准备好的位 Divide and Conquer (2017)
MURDERER! GO TO HELL![CN] 直到现在也让人难以 The Mysterious Million Yen Women (2017)
How would I have responded... to such big tests?[CN] 因为那是令人难以信的暴力  ()
The committee head, Mr. Chiba, spoke very highly of your work.[CN] ...我感到难以 Appeal (2017)
And I'm not being biased, but I thought he won that fight.[CN] 肯定值得 但今天的一切 只是我回到了曾经离开的位 CounterPunch (2017)
Don't! Put it down, put it down, put it down.[JA] ダメだ いったんこう The Secret of Sales (2017)
I even got a headhunter and everything.[CN] 只要我在那儿 就永远到不了 我想要的位 Divide and Conquer (2017)
The documents you came for are over there.[JA] (森口) あの 君の資料 向こう いてあるから Ready (2017)
This process. This last day.[CN] 但如果能让胸部保持位的话 那我可能会穿无肩带礼服  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
き換え[おきかえ, okikae] replacement [Add to Longdo]
き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of [Add to Longdo]
[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]
換リスト[ちかんリスト, chikan risuto] substitution list [Add to Longdo]
換可能引数データ[ちかんかのうひきすうデータ, chikankanouhikisuu de-ta] replaceable parameter data [Add to Longdo]
換可能文字データ[ちかんかのうもじデータ, chikankanoumoji de-ta] replaceable character data [Add to Longdo]
換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text [Add to Longdo]
換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character [Add to Longdo]
数消去機能[ちすうしょうきょきのう, chisuushoukyokinou] clear entry function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おく, oku] setzen, legen, dalassen, lassen, errichten [Add to Longdo]
[おきもの, okimono] Schmuckgegenstand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top