Search result for

(61 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -線-, *線*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
引小切手[せんびきこぎって] Crossed cheque

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
膨張係数[せんぼうちょうけいすう, senbouchoukeisuu] (n) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น
[せんこう, senkou] (n) ธูป
引小切手[せんびきこぎって, senbikikogitte] เช็คขีดคร่อม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[線, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] line, thread, wire; clue, trail
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  泉 (quán ㄑㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 6,033

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See が太い,が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) [Add to Longdo]
が細い[せんがほそい, sengahosoi] (exp,adj-i) sensitive; fragile; feeble; indecisive [Add to Longdo]
が太い[せんがふとい, sengafutoi] (exp,adj-i) impressive; tough [Add to Longdo]
の太い人[せんのふといひと, sennofutoihito] (n) strong-nerved person [Add to Longdo]
を引く[せんをひく, senwohiku] (exp,v5k) to draw a line [Add to Longdo]
グラフ[せんグラフ, sen gurafu] (n) line graph; line chart [Add to Longdo]
スペクトル[せんスペクトル, sen supekutoru] (n) line spectrum [Add to Longdo]
維束;繊維束[せんいそく, sen'isoku] (n) (1) fascicle; (2) fiber bundle; fibre bundle [Add to Longdo]
引き[せんびき, senbiki] (n,vs) delineation; demarcation [Add to Longdo]
[せんが, senga] (n) line drawing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
线[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] thread; string; wire; line, #535 [Add to Longdo]
线路[xiàn lù, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 线 / ] line; circuit; wire; railway track, #3,407 [Add to Longdo]
线索[xiàn suǒ, ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 线 / ] trail; clues; thread (of a story), #4,836 [Add to Longdo]
线条[xiàn tiáo, ㄒㄧㄢˋ ㄊㄧㄠˊ, 线 / ] streak, #7,859 [Add to Longdo]
线性[xiàn xìng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 线 / ] linear; linearity, #12,886 [Add to Longdo]
线粒体[xiàn lì tǐ, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ, 线 / ] mitochondrion, #18,755 [Add to Longdo]
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil, #26,126 [Add to Longdo]
线段[xiàn duàn, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 线 / ] line segment, #44,014 [Add to Longdo]
线速度[xiàn sù dù, ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, 线 / ] linear velocity, #88,255 [Add to Longdo]
线性规划[xiàn xìng guī huà, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, 线 / ] linear programming, #90,181 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm near the on ramp to 25 north.25号北方面の入り口付近にいます。
For 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.381日間、モントゴメリーのバスは、ほとんど空っぽの状態で路を往復した。
Take any train on track 5.5番のどの列車でもいいから乗りなさい。
Can we still catch the 6:00 Shinkansen?6時の新幹にまだ間に合うでしょうか。
Take the express on track 9.9番の急行に乗りなさい。
Draw a line from A to B.AからBまでをひきなさい。
You get on JR Chuo Line.JR中央に乗って下さい。
We have detected an abnormality on your x-ray.写真で異状が認められます。
Your train leaves from Platform 10.あなたの乗る電車は10番から出ます。
If you touch that wire, you'll get a shock.あの電に触れると感電するよ。
You have a nice line in doing your work.いいいっていますよ。
I think you're on the right track.いいいってるよ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The exposed wires, a piece of fabric showing, a piece of plaster.[JA] 配がむき出しで 骨組みや幅木が見えてるのよ  ()
I know, I know. Okay.[CN] 其實玻璃會阻擋紅外 Earth Is a Hot Mess (2017)
-They are very much conspiracy theories.[CN] 托瑞,噴射機飛過天空後 留下一長串的白色條 有人說那是政府所噴灑的化學製品 Malarkey! (2017)
The closest thing he had to a social life was us and the complete tools he befriended on CB radio.[JA] ヤツにとっての社会生活は 俺たちとCB無だった The Widow Maker (2017)
This is no small feat.[CN] -灌入這些紅色管 Earth Is a Hot Mess (2017)
We've been through this.[JA] 一を守ってくれ The Widow Maker (2017)
When I saw you offering incense there,[JA] そこで 香上げてる あなたのこと見てたら Choices (2017)
Because it's a very long commitment, and I'll be straight with you, last couple of gigs we've had some unwelcome attention from National Front thugs.[JA] 本当にいいのか? 長期間だし 正直に言うと最近のライブは 国民戦からにらまれてる Smell the Weakness (2017)
So does a fission nuclear power plant--[CN] 基本上就是聚光太陽能 在鏡子上集中光 Earth Is a Hot Mess (2017)
A big gas dome, get it?[CN] 溫室玻璃讓光穿透過去 但阻隔了許多熱和紅外 Earth Is a Hot Mess (2017)
So, what I felt was happiness at being able to exercise this freedom, and being able to take this journey and broaden my borders, to the point that I don't need it anymore.[JA] だから 自由を手に入れて 思ったように生き始めて 幸せを感じたわ 境界がずっと広がったの  ()
He was right about one thing, we couldn't live without one of those babies.[JA] 安い無機を買い キャロルを引き入れた The Widow Maker (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフ[せんグラフ, sen gurafu] line graph, line chart [Add to Longdo]
引き[せんびき, senbiki] inking [Add to Longdo]
間隔[せんかんかく, senkankaku] line spacing [Add to Longdo]
形システム[せんけいシステム, senkei shisutemu] linear system [Add to Longdo]
形リスト[せんけいリスト, senkei risuto] linear list [Add to Longdo]
形計画法[せんけいけいかくほう, senkeikeikakuhou] linear programming [Add to Longdo]
形代数[せんけいだいすう, senkeidaisuu] linear algebra [Add to Longdo]
形探索[せんけいたんさく, senkeitansaku] linear search [Add to Longdo]
形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]
形表記法[せんけいひょうきほう, senkeihyoukihou] linear notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] LINIE [Add to Longdo]
[せんこう, senkou] Weihrauchstaebchen, Raeucherstaebchen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top