Search result for

(61 entries)
(5.1346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -線-, *線*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
引小切手[せんびきこぎって] Crossed cheque

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
膨張係数[せんぼうちょうけいすう, ] (n) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น
[せんこう, ] (n) ธูป
引小切手[せんびきこぎって, ] เช็คขีดคร่อม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[線, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] line, thread, wire; clue, trail
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  泉 (quán ㄑㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See が太い,が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) [Add to Longdo]
が細い[せんがほそい, sengahosoi] (exp,adj-i) sensitive; fragile; feeble; indecisive [Add to Longdo]
が太い[せんがふとい, sengafutoi] (exp,adj-i) impressive; tough [Add to Longdo]
の太い人[せんのふといひと, sennofutoihito] (n) strong-nerved person [Add to Longdo]
を引く[せんをひく, senwohiku] (exp,v5k) to draw a line [Add to Longdo]
グラフ[せんグラフ, sen gurafu] (n) line graph; line chart [Add to Longdo]
スペクトル[せんスペクトル, sen supekutoru] (n) line spectrum [Add to Longdo]
維束;繊維束[せんいそく, sen'isoku] (n) (1) fascicle; (2) fiber bundle; fibre bundle [Add to Longdo]
引き[せんびき, senbiki] (n,vs) delineation; demarcation [Add to Longdo]
[せんが, senga] (n) line drawing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
线[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] thread; string; wire; line [Add to Longdo]
线上[xiàn shàng, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄤˋ, 线 / ] online [Add to Longdo]
线上查询[xiàn shàng chá xún, ㄒㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄔㄚˊ ㄒㄩㄣˊ, 线 / ] online search [Add to Longdo]
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil [Add to Longdo]
线圈般[xiàn quān bān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ ㄅㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil [Add to Longdo]
线图[xiàn tú, ㄒㄧㄢˋ ㄊㄨˊ, 线 / ] line drawing; diagram; line graph [Add to Longdo]
线团[xiàn tuán, ㄒㄧㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, 线 / ] ball of string [Add to Longdo]
线性[xiàn xìng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 线 / ] linear; linearity [Add to Longdo]
线性代数[xiàn xìng dài shù, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, 线 / ] linear algebra [Add to Longdo]
线性方程[xiàn xìng fāng chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 线 / ] linear equation (math.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm near the on ramp to 25 north.25号北方面の入り口付近にいます。
For 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.381日間、モントゴメリーのバスは、ほとんど空っぽの状態で路を往復した。
Take any train on track 5.5番のどの列車でもいいから乗りなさい。
Can we still catch the 6:00 Shinkansen?6時の新幹にまだ間に合うでしょうか。
Take the express on track 9.9番の急行に乗りなさい。
Draw a line from A to B.AからBまでをひきなさい。
You get on JR Chuo Line.JR中央に乗って下さい。
We have detected an abnormality on your x-ray.写真で異状が認められます。
Your train leaves from Platform 10.あなたの乗る電車は10番から出ます。
If you touch that wire, you'll get a shock.あの電に触れると感電するよ。
You have a nice line in doing your work.いいいっていますよ。
I think you're on the right track.いいいってるよ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The exposed wires, a piece of fabric showing, a piece of plaster.[JA] 配がむき出しで 骨組みや幅木が見えてるのよ  ()
I've already crossed enough lines tonight to lose my job several times over.[JA] 仕事をクビになる一を 十分に越えてしまった Close Encounters (2017)
Loose and make all plain sail.[CN] 放平穩航行 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Loose and make all plain sail![CN] 放平穩航行 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- She has a very nice line...[CN] - 身體曲優美 -- Grand Hotel (1932)
The closest thing he had to a social life was us and the complete tools he befriended on CB radio.[JA] ヤツにとっての社会生活は 俺たちとCB無だった The Widow Maker (2017)
I don't know what you're talking about at the moment, but it does seem like you're talking to yourself and going too far.[CN] 我不知道你說啥 你可能和自己說得太多,有點過 La Poison (1951)
A Spanish ship of the line in these waters? When does she arrive?[CN] 就在這片海域航上的西班牙船嗎 她什麼時候到達 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
We've been through this.[JA] 一を守ってくれ The Widow Maker (2017)
I submit most urgently that instead of standing out to sea we move north along the French coast.[CN] 我覺得更緊急的不是出海 而是在法國海岸邊航行 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- The line is busy.[CN] - 電話占. Grand Hotel (1932)
When I saw you offering incense there,[JA] そこで 香上げてる あなたのこと見てたら Choices (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフ[せんグラフ, sen gurafu] line graph, line chart [Add to Longdo]
引き[せんびき, senbiki] inking [Add to Longdo]
間隔[せんかんかく, senkankaku] line spacing [Add to Longdo]
形システム[せんけいシステム, senkei shisutemu] linear system [Add to Longdo]
形リスト[せんけいリスト, senkei risuto] linear list [Add to Longdo]
形計画法[せんけいけいかくほう, senkeikeikakuhou] linear programming [Add to Longdo]
形代数[せんけいだいすう, senkeidaisuu] linear algebra [Add to Longdo]
形探索[せんけいたんさく, senkeitansaku] linear search [Add to Longdo]
形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]
形表記法[せんけいひょうきほう, senkeihyoukihou] linear notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] LINIE [Add to Longdo]
[せんこう, senkou] Weihrauchstaebchen, Raeucherstaebchen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top