Search result for

(84 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -結-, *結*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むすぶ, musubu] (vt) เชื่อมต่อ, เชื่อมความสัมพันธ์
[けっしょう, kesshou] (vt) ตกผลึก
[けっか, kekka] (n) ผลลัพธ์
[けつろん, ketsuron] (n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ
[けつろ, ketsuro] (n) ไอนำเกาะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[けっきょく, kekkyoku] ในที่สุด ท้ายที่สุด ผลสุดท้าย(เป็นอันว่า)
[けっかい, kekkai] (n) สิ่งกีดขวาง, สิ่งยับยั้ง (มักใช้กับเวทมนตร์หรือจิตวิญญาณ)
[けっこう, kekkou] (adj ) ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์
[けっせい, kessei] (vi ) สร้างเป็นรูปเป็นร่าง , สร้างขึ้น
[kekkou] พอแล้ว, ค่อนข้าง
婚生活[けっこんせいかつ, kekkonseikatsu] (n ) ชีวิตแต่งงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
[けっこん, kekkon] Thai: การแต่งงาน English: marriage (vs)
[けっか, kekka] Thai: ผล English: result
[むすぶ, musubu] Thai: ผูก English: to tie
[むすぶ, musubu] Thai: ทำสัญญา English: to bind
[むすぶ, musubu] Thai: เชื่อมโยง English: to link
[むすぶ, musubu] Thai: ออกผล
び付く[むすびつく, musubitsuku] Thai: การกระทำที่นำสองสิ่งมาสัมพันธ์กัน English: to be connected or related

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[結, jié, ㄐㄧㄝˊ] knot, tie; to connect, to join
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  吉 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 4,979

Japanese-English: EDICT Dictionary
い上げる;上げる[ゆいあげる, yuiageru] (v1,vt) to wear one's hair up; to arrange one's hair [Add to Longdo]
い方[ゆいかた, yuikata] (n) hair style; way of dressing hair [Add to Longdo]
い綿[ゆいわた, yuiwata] (n) traditional hairstyle worn by unmarried women [Add to Longdo]
[ゆう(P);いう, yuu (P); iu] (v5u,vt) to do up (hair); to braid; to fasten; to fix; (P) [Add to Longdo]
[むすび, musubi] (n) ending; conclusion; union; (P) [Add to Longdo]
びつき(P);び付き(P)[むすびつき, musubitsuki] (n) connection; relation; (P) [Add to Longdo]
びつく(P);び付く[むすびつく, musubitsuku] (v5k) to be connected or related; to join together; (P) [Add to Longdo]
びの一番[むすびのいちばん, musubinoichiban] (n) final bout of the tournament day (sumo) [Add to Longdo]
びの三番[むすびのさんばん, musubinosanban] (n) final three bouts of the tournament day (sumo) [Add to Longdo]
びの神[むすびのかみ, musubinokami] (n) Cupid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结果[jiē guǒ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄛˇ, / ] to bear fruit, #257 [Add to Longdo]
结果[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch, #257 [Add to Longdo]
结束[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] termination; to finish; to end; to conclude; to close, #643 [Add to Longdo]
结构[jié gòu, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] structure; composition; makeup; architecture, #658 [Add to Longdo]
结合[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] to combine; to link; to integrate; binding, #787 [Add to Longdo]
结婚[jié hūn, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ, / ] to marry; to get married, #1,453 [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, / ] to bear fruit; to produce; firm; solid, #2,442 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] knot; sturdy; bond; to tie; to bind; to check out (of a hotel), #2,442 [Add to Longdo]
结论[jié lùn, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] (reach a) conclusion; verdict, #3,107 [Add to Longdo]
结局[jié jú, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄩˊ, / ] conclusion; ending, #4,150 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."「その話の末はハッピー・エンドですか」「まあ、とにかく、心温まる末ではありました」
"Do you mind if I smoke?" "Not in the least."「タバコを吸ってもよろしいですか」「ええ、構ですとも」
"Do you mind if I smoke?" "Not at all. Go ahead."「たばこを吸ってもよろしいですか」「構ですよ。どうぞ、どうぞ」
"Anything else?" "No, that's all."「ほかに何か要りますか」「それだけで構です」
"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."「もっとコーヒーはいかがですか」「もう構です?十分頂きました」
"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."「何を差し上げましょう?」「いや、構です。ただ見ているだけです」
"I don't mind if I keep working even after we're married," she said.婚してからも私働いて構わないわよ」と彼女は言った。 [F]
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.論」の目的は論文の主要な論点を要約することだ。
"Shall I take a message?" "No, thank you."「伝言を承りましょうか」「いえ、構です」
A thousand yen will do.1、000円で構です。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に平和条約がばれた。
The results will be back in a week.1週間以内に検査の果が出ます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your husband is an influence peddler.[JA] あなたの婚相手は フィクサーってやつらしいですね Emotions (2017)
I believe that ultimately, not a single person exists who hates their own self.[JA] 局 最終的なところで 自分のことを嫌いな人間は 存在しないんじゃないかと 考えているんです Reason (2017)
We thought it would never end.[CN] 我們本覺得這永遠不會 Hugo (2011)
You can talk to him upon completion of your mission.[CN] - 等到任務束你就可以跟他交談 Source Code (2011)
Like, a you who didn't get married and get divorced. Or just married someone else.[CN] 比如,你沒婚或沒離婚,再或者是嫁了別人 Source Code (2011)
Most importantly, we must unite.[CN] 最重要大家團 Dragon Boat (2011)
This will stop at some point, Captain.[CN] 很快就要束了,上尉 Source Code (2011)
Yesterday, for the first time,[JA] 昨日初めて みんなに 景介さんと婚してること Absolute (2017)
All things must have a resolution, like Yuzu Hanaki's works.[JA] (森口) 物事には論が必要なんだよ 花木ゆず作品のようにね Absolute (2017)
Derek, it's over.[CN] 德裏克 束了 Source Code (2011)
She ended up dying without ever finding out.[JA] (佑希) 局 分かることなく 死んじゃいましたけど Confrontation (2017)
We cannot understand how the author's work and his personal life are connected.[JA] 作品と作家の個人的な話を びつける意味が分かりません Affection (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
び付ける[むすびつける, musubitsukeru] to bind (e.g. an address) [Add to Longdo]
[けっか, kekka] result [Add to Longdo]
果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] resultant identifier [Add to Longdo]
果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function [Add to Longdo]
果文書型[けっかぶんしょがた, kekkabunshogata] result document type (of a link) [Add to Longdo]
果要素型[けっかようそがた, kekkayousogata] result element type (of a link) [Add to Longdo]
[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] coupled system [Add to Longdo]
合記法名[けつごうきほうめい, ketsugoukihoumei] associated notation name [Add to Longdo]
合子[けつごうし, ketsugoushi] association, connector [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆう, yuu] sich_frisieren [Add to Longdo]
[むすぶ, musubu] binden, verknuepfen, (Vertrag) abschliessen, (Fruechte) tragen [Add to Longdo]
わえる[ゆわえる, yuwaeru] binden [Add to Longdo]
[けつごう, ketsugou] Verbindung, Vereinigung, Kombination [Add to Longdo]
[けっこん, kekkon] Eheschliessung, Hochzeit [Add to Longdo]
婚式[けっこんしき, kekkonshiki] Hochzeitsfeier [Add to Longdo]
婚披露宴[けっこんひろうえん, kekkonhirouen] Hochzeitsempfang, Hochzeitsessen [Add to Longdo]
[けっせい, kessei] Bildung, Gruendung [Add to Longdo]
[けっしょう, kesshou] Kristallisation, Kristall [Add to Longdo]
[けっそく, kessoku] Vereinigung, Verbindung, Zusammenhalt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top