Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ [...] ൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(3.3298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ [...] ൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠ [...] ൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 終わってみると アセテートは... 彼が死んだ時 何かを録音していたんだ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

終わっ(おわっ)みる アセテート... (かれ)死ん(しん)(とき) (なに)録音(ろくおん)

 


  

 
終わる
 • (おわる) (v5r,vi) (also written 了る, 卒る, etc.) to finish; to end; to close; (P) [EDICT]
 • () (conj) (col) (See と言うか) or rather (say); or better (say); or perhaps I should say; or, how should I put it,...; I mean [EDICT]
 • () (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun [EDICT]
 • () (prt) (1) (also でも, っても) even if; even though; (int) (2) (abbr) (See さても) wow [EDICT]
 • (手) (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one\'s hands; one\'s possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) [EDICT]
みる
 • (廻る) (v, ) (arch) to go around [EDICT]
 • (回る) (v, ) (arch) to go around [EDICT]
 • (看る) (v1,vt) to look after (often medically); to take care of; (P) [EDICT]
 • (見る) (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) [EDICT]
 • (観る) (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) [EDICT]
 • (視る) (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) [EDICT]
 • (診る) (v1,vt) to examine (medically); (P) [EDICT]
 • () (prt,conj) among other things; such things as; or something like that; (P) [EDICT]
 • () (n) regular (stops at every station) Jouetsu-line Shinkansen [EDICT]
 • () (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [EDICT]
 • () (prt) indicates word or phrase being defined; (P) [EDICT]
 • () (n) (sl) last (in a contest) [EDICT]
 • () (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [EDICT]
 • () (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [EDICT]
 • () (n) fatty, more expensive tuna meat; (P) [EDICT]
 • () (adv-to,adv) (on-mim) tap; knock; bonk [EDICT]
 • (戸) (n) (1) (戸 only) (See 扉) door (esp. Japanese-style); (2) (arch) entrance (to a home); (3) (arch) narrows; (P) [EDICT]
 • (門) (n) (1) (戸 only) (See 扉) door (esp. Japanese-style); (2) (arch) entrance (to a home); (3) (arch) narrows; (P) [EDICT]
 • (人) (suf) person [EDICT]
 • (徒) (n) party; set; gang [EDICT]
 • (斗) (n) (1) (obs) to (measure of volume, approx. 18 litres); (2) (See 枡形) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (See 二十八宿) Chinese "Dipper" constellation (one of the 28 mansions); (P) [EDICT]
 • (途) (n) way; (P) [EDICT]
 • (都) (n,adj-no) metropolitan; municipal [EDICT]
 • (葉) ใบไม้ [LongdoJP]
 • () (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [EDICT]
 • () (v5r,aux-v,suf) (hon) (ksb [EDICT]
 • () (suf) (ksb [EDICT]
 • (歯) (n) tooth; (P) [EDICT]
 • (刃) (n) edge (of a knife or sword); (P) [EDICT]
 • (派) (n,n-suf) clique; faction; school; (P) [EDICT]
 • (破) (n) (See 序破急) (in gagaku or noh) middle section of a song [EDICT]
 • (葉) (n) leaf; (P) [EDICT]
 • (かれ) สรรพนามบุรุษที่สามที่เป็นเพศชาย, เขา (ผู้ชาย) [LongdoJP]
 • (あれ(P);あ(ok)) (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one\'s equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one\'s genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) [EDICT]
 • (かれ) (pn) (1) he; him; (adj-no) (2) his; (3) boyfriend; (P) [EDICT]
 • (bǐ, ㄅㄧˇ) that; those; (one) another) [CE-DICT-Simplified]
 • (bǐ, ㄅㄧˇ) that; those; (one) another) [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [EDICT]
 • () (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party\'s apparent emotion); (2) to behave as if one were [EDICT]
 • () (n) scree [EDICT]
 • () (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [EDICT]
 • (我) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (画) (n) picture; drawing; painting; sketch [EDICT]
 • (蛾) (n) moth [EDICT]
 • (賀) (n) (See 賀の祝) congratulation [EDICT]
 • (雅) (n,adj-na) (1) (ant [EDICT]
死ぬ
 • (しぬ) (v5n,vn,vi) (sens) to die; (P) [EDICT]
 • () (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren\'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren\'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren\'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [EDICT]
 • () (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one\'s judgment or conclusion; (P) [EDICT]
 • () (exp) if it\'s the case; (P) [EDICT]
 • () (prt) even [EDICT]
 • () (suf,prt) and; or; and the like; and so forth; and what not; (P) [EDICT]
 • () (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don\'t you agree?; I thought you\'d say that!; (P) [EDICT]
 • () (n) (col) (abbr) (See 友達) friend [EDICT]
 • () (n) undercut (of a machined edge) [EDICT]
 • (駄) (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf,ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse [EDICT]
 • (兌) (n) dui (one of the trigrams of the I Ching [EDICT]
 • (じ) (suf) (1) hour; o\'clock; (suf,adj-no) (2) (See 緊急時) (specified) time; when ...; during ... [EDICT]
 • (とき) (n-adv,n) (1) time; hour; (2) occasion; moment; (P) [EDICT]
 • (どき) (n-suf) (See 食事時) time for -; time of -; - time; (suitable) time to - [EDICT]
 • (shí, ㄕˊ) o\'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [CE-DICT-Traditional]
 • (なに(P);なん(P)) (int,pn,adj-no) (1) what; (pref) (2) (なん only) (See 何か月) how many (some counter); (n) (3) (col) euph. for genitals or sex; (P) [EDICT]
 • (Hé, ㄏㄜˊ) surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) what; how; why; which; carry [CE-DICT-Simplified]
 • (Hé, ㄏㄜˊ) surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hé, ㄏㄜˊ) what; how; why; which; carry [CE-DICT-Traditional]
 • () (n) cawing (of a crow) [EDICT]
 • () (prt) (fam) marks yes-no question; (P) [EDICT]
 • () (prt) (1) (ksb [EDICT]
 • () (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [EDICT]
 • () (prt) (abbr) (See かもしれない) may; might; perhaps; may be; possibly [EDICT]
 • () (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [EDICT]
 • () (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [EDICT]
 • (下) (suf) under (being in said condition or environment) [EDICT]
 • (化) (suf) (See 化する) action of making something; -ification [EDICT]
 • (佳) (adj-na,n) beautiful; good; excellent [EDICT]
 • (加) (n) (1) addition; increase; (2) (abbr) (See 加奈陀) Canada; (P) [EDICT]
 • (可) (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P) [EDICT]
 • (夏) (n) Xia (dynasty of China; perhaps mythological) [EDICT]
 • (家) (suf) (See 政治家) -ist (used after a noun indicating someone\'s occupation, pursuits, disposition, etc.); -er [EDICT]
 • (科) (n,n-suf) (1) department; section; (2) (taxonomical) family; (P) [EDICT]
 • (果) (n) (1) {Buddh} (See 因・2) phala (attained state, result); (2) {Buddh} (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one\'s Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit [EDICT]
 • (架) (n) unit of equipment; rack [EDICT]
 • (火) (n) (1) (abbr) (See 火曜) Tuesday; (2) (See 五行・1) fire (second of the five elements) [EDICT]
 • (荷) (suf,ctr) counter for loads (that can be carried on one\'s shoulders) [EDICT]
 • (菓) (n) (1) (arch) fruit; (suf,ctr) (2) counter for fruit [EDICT]
 • (課) (n,n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) [EDICT]
 • (過) (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) [EDICT]
 • (蚊) (n) mosquito; (P) [EDICT]
 • (香) (n) smell (esp. a good smell); fragrance; scent; aroma; perfume [EDICT]
 • (日) (n-suf) (1) day of month; (ctr) (2) counter for days [EDICT]
 • (戈) (n) ge (ancient Chinese dagger-axe) [EDICT]
 • (顆) (n) (1) condyle; (ctr) (2) (arch) counter for grains and small spheres [EDICT]
 • () (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [EDICT]
録音
 • (ろくおん) (n,vs) (See 録画) (audio) recording; (P) [EDICT]
する
 • () (conj) thereupon; hereupon; (P) [EDICT]
 • () (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [EDICT]
 • (為る) (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [EDICT]
 • (刷る) (v5r,vt) (1) to print; (2) to color or pattern fabric using a wooden mold; (P) [EDICT]
 • (摺る) (v5r,vt) (1) to print; (2) to color or pattern fabric using a wooden mold; (P) [EDICT]
 • (擦る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one\'s money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (摩る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one\'s money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (磨る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one\'s money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (擂る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one\'s money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (掏る) (v5r,vt) (See 掏摸) to pick someone\'s pocket [EDICT]
いる
 • (居る) (v1,vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1,aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P) [EDICT]
 • (射る) (v1,vt) to shoot; (P) [EDICT]
 • (煎る) (v5r,vt) to parch; to fry; to fire; to broil; to roast; to boil down (in oil) [EDICT]
 • (炒る) (v5r,vt) to parch; to fry; to fire; to broil; to roast; to boil down (in oil) [EDICT]
 • (熬る) (v5r,vt) to parch; to fry; to fire; to broil; to roast; to boil down (in oil) [EDICT]
 • (鋳る) (v1,vt) to cast; to mint; to coin; (P) [EDICT]
 • (入る) (v5r,vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P) [EDICT]
 • (要る) (v5r,vi) to need; (P) [EDICT]
 • (沒る) (v5r) (poet) (See 入る・いる) to set beyond the Western horizon (i.e. the sun) [EDICT]
 • (没る) (v5r) (poet) (See 入る・いる) to set beyond the Western horizon (i.e. the sun) [EDICT]
 • () (aux-adj) (1) (after the -masu stem of a verb) want to ... do something; would like to ...; (prt) (2) (kyu [EDICT]
 • () (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [EDICT]
 • () (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [EDICT]
 • () (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person [EDICT]
 • (他) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (多) (n,pref) multi-; (P) [EDICT]
 • (田) (n) rice field; (P) [EDICT]
 • () (prt) that being the case; because of ...; the reason is ....; given that...; (P) [EDICT]
 • () (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top