Search result for

(71 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -終-, *終*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうじつ, shuujitsu] (n) ตลอดทั้งวัน
[しゅうてん, shuuten] (n) สุดสาย, (สถานี)ปลายทาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅうぎょう, shuugyou] เลิก(งาน, เรียน)
わります[おわります, owarimasu, owarimasu , owarimasu] (vi ) เสร็จ(งาน), (โรงเรียน)เลิก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
わる[おわる, owaru] Thai: จบ
える[おえる, oeru] Thai: ทำให้เสร็จ English: to finish

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[終, zhōng, ㄓㄨㄥ] end; finally, in the end
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  冬 (dōng ㄉㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 6,877

Japanese-English: EDICT Dictionary
える(P);了える;卒える[おえる, oeru] (v1,vt) (1) (える, 了える only) to finish; (2) to graduate; (P) [Add to Longdo]
[ついぞ, tsuizo] (adv) (uk) never; not at all [Add to Longdo]
の棲家;の住処;の栖;のすみか;の住み処[ついのすみか, tsuinosumika] (n) one's final abode [Add to Longdo]
わり(P);り;(io)[おわり, owari] (n) the end; (P) [Add to Longdo]
わりまで[おわりまで, owarimade] (exp) (See 始めから) to the end [Add to Longdo]
わりを告げる[おわりをつげる, owariwotsugeru] (exp,v1) to mark the end; to spell the end [Add to Longdo]
わり頃[おわりごろ, owarigoro] (n) toward the end [Add to Longdo]
わり良ければ総て良し[おわりよければすべてよし, owariyokerebasubeteyoshi] (exp) (id) All is well that ends well [Add to Longdo]
わる(P);る;了わる;卒わる;畢わる;竟わる[おわる, owaru] (v5r,vi) (also written 了る, 卒る, etc.) to finish; to end; to close; (P) [Add to Longdo]
バス[しゅうバス, shuu basu] (n) last bus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, / ] at last; in the end; finally; eventually, #517 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, / ] end; finish, #3,462 [Add to Longdo]
终端[zhōng duān, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ, / ] end; terminal, #5,629 [Add to Longdo]
终身[zhōng shēn, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ, / ] lifelong, #6,741 [Add to Longdo]
终止[zhōng zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄓˇ, / ] to stop; to terminate (legal), #7,049 [Add to Longdo]
终究[zhōng jiū, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡ, / ] in the end; after all is said and done, #7,557 [Add to Longdo]
终点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] the end; end point; finishing line (in a race); destination; terminus, #8,551 [Add to Longdo]
终结[zhōng jié, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˊ, / ] end, #9,542 [Add to Longdo]
终极[zhōng jí, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˊ, / ] last rites (Christian ceremony), #10,934 [Add to Longdo]
终日[zhōng rì, ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] all day long, #21,951 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."「あなたはそれをえましたか」「それどころか、今始めたところです」
"Have you finished it?" "On the contrary, I'm just starting."「それもうわった」「それどころか、いまからだよ」
"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."「君はそれをえたか」「とんでもない、始めたばかりだ」 [M]
"Have you finished?" "On the contrary I have not even begun yet."わったの」「それどころかまだ始めてもいないよ」
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."「論文できましたか」「いや、残念ですが、まだ書きえていません」
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA日技術会議には、18社、32人が出席しました。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に最の議事事項を出しますので、早急にお返事を下さい。
I'll finish it in one hour.1時間でわります。
I must finish my homework in an hour.1時間で宿題をえなければならない。
At the end of every day his back was tired and his legs hurt.1日がわると背中が疲れ、足は痛みました。
I'll get it through in a couple of minutes.2、3分でそれをえるつもりだ。
There is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.20世紀のわりまでに科学がどこまで進歩しているか、見当もつかない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our bizarre lives together came to an end.[JA] 奇妙な共同生活は わりを迎えた Confrontation (2017)
The center of the maze?[CN] 我知道你迷宮的點 I know where your maze ends. The Bicameral Mind (2016)
But I don't think the real murderer has achieved his objective.[JA] でも 真犯人の目的は まだわってないと思う Reason (2017)
I believe that ultimately, not a single person exists who hates their own self.[JA] 結局 最的なところで 自分のことを嫌いな人間は 存在しないんじゃないかと 考えているんです Reason (2017)
Filming has finally ended.[JA] (プロデューサー) ドラマわったよ Emotions (2017)
The thing you've wanted since that very first day.[CN] 現在我于明白了 And now I finally understand... The Bicameral Mind (2016)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[JA] (千葉) 小説はそのまま 最ページを迎え 登場人物の名前すら 分からずにわります Appeal (2017)
The woman named Yuki Kobayashi said she was finished playing with me.[JA] (慎) 小林佑希と名乗っていた女は 僕で遊ぶのはわりだと言った Emotions (2017)
I said, "I don't fucking know. Don't ask me that shit.[CN] 沒人注意到,你會被炒魷魚 然後孤獨老" Louis C.K. 2017 (2017)
They don't censor that kind of thing?[CN] 真正漫長又艱辛的旅途點 希望你能好好享受 Tunnel (2016)
These nasty news reports would end her acting career.[JA] 変に報道されたら 女優生命 わっちゃうもの Affection (2017)
But I don't think the real murderer has achieved his objective.[JA] (美波) でも 真犯人の目的は わってないと思う Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅうたん, shuutan] end edge [Add to Longdo]
端せず[しゅうたんせず, shuutansezu] non-terminating, non-terminated [Add to Longdo]
端バイト[しゅうたんバイト, shuutan baito] final byte [Add to Longdo]
端間[しゅうたんかん, shuutankan] end-to-end [Add to Longdo]
端間暗号化[しゅうたんかんあんごうか, shuutankan'angouka] end-to-end encipherment [Add to Longdo]
端抵抗[しゅうたんていこう, shuutanteikou] terminator [Add to Longdo]
端文字[しゅうたんもじ, shuutanmoji] final character [Add to Longdo]
着局[しゅうちゃくきょく, shuuchakukyoku] end office, terminating office [Add to Longdo]
[しゅうりょう, shuuryou] termination (vs) [Add to Longdo]
了コード[しゅうりょうコード, shuuryou ko-do] exit code [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[おえる, oeru] beenden [Add to Longdo]
わる[おわる, owaru] -enden [Add to Longdo]
[しゅうりょう, shuuryou] Schluss, Abschluss [Add to Longdo]
[しゅうせん, shuusen] Kriegsende [Add to Longdo]
[しゅうじつ, shuujitsu] den_ganzen_Tag, von_morgens_bis_abends [Add to Longdo]
[しゅうし, shuushi] Schluss, -Ende [Add to Longdo]
[しゅうてん, shuuten] Endstation, Endbahnhof [Add to Longdo]
盤戦[しゅうばんせん, shuubansen] Endspiel (bei Brettspielen) [Add to Longdo]
[しゅうけつ, shuuketsu] Abschluss, Schluss, -Ende [Add to Longdo]
[しゅうしん, shuushin] lebenslang, auf_Lebenszeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top