Search result for

(64 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -細-, *細*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほそい, hosoi] (adj) บาง, ผอม
かい[こまかい, komakai] (adj) เล็กๆ, ย่อย, ปลีกย่อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さいぼう, saibou] (n) เซลล์,หน่วยเล็กสุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
[さいぶ, saibu] รายละเอียด
胞分裂[さいぼうぶんれつ, saiboubunretsu] การแบ่งเซลล์
胞膜[さいぼうまく, saiboumaku] (n ) เยื่อหุ้มเซลล์ , See also: R. cell membrane

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[こまごま, komagoma] Thai: จุกจิก หยุมหยิม ละเอียดละออ English: in detail

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[細, xì, ㄒㄧˋ] fine, detailed; slender, thin
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 5,505

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほそ, hoso] (n) (See 微に入りを穿つ) detail; details [Add to Longdo]
[ほそ, hoso] (n) (1) (abbr) (See 引き,糸) fine thread; hempen cord; (n-pref) (2) slender; narrow; weak; (n-suf) (3) (as ぼそ) narrowness [Add to Longdo]
;小[ささ;さざ, sasa ; saza] (pref) (See さざ波) small; little [Add to Longdo]
々(P);[ほそぼそ, hosoboso] (adv,adv-to) (1) poor (living); (2) barely continuing; just scraping along; (adj-f) (3) (as ... とした) very narrow; (P) [Add to Longdo]
々;[こまごま, komagoma] (adv-to) minutely; in detail; with particular attention [Add to Longdo]
[ほそい, hosoi] (adj-i) (1) thin; slender; fine; (2) (sl) unlucky (billiards slang); (P) [Add to Longdo]
い糸[ほそいいと, hosoiito] (n) fine thread [Add to Longdo]
い字[ほそいじ, hosoiji] (n) slender character [Add to Longdo]
[こまか, komaka] (adj-na) small; fine; detailed; stingy; (P) [Add to Longdo]
かい[こまかい, komakai] (adj-i) (1) small; (2) fine; minute; (3) (See かいこと) minor; trivial; (4) (See 神経がかい) sensitive; attentive; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细胞[xì bāo, ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] cell, #873 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, / ] fine; minutely; thin; slender; abbr. for 细胞, cell, #2,358 [Add to Longdo]
细节[xì jié, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] details; particulars, #3,156 [Add to Longdo]
细菌[xì jūn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ, / ] bacterial; virus; germ, #5,314 [Add to Longdo]
细致[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ, / ] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking, #6,868 [Add to Longdo]
细腻[xì nì, ㄒㄧˋ ㄋㄧˋ, / ] exquisite, #7,032 [Add to Longdo]
细心[xì xīn, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] careful; attentive, #7,963 [Add to Longdo]
细小[xì xiǎo, ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] tiny; fine; minute, #13,738 [Add to Longdo]
细微[xì wēi, ㄒㄧˋ ㄨㄟ, / ] tiny; minute; fine; subtle; sensitive (instruments), #13,959 [Add to Longdo]
细雨[xì yǔ, ㄒㄧˋ ㄩˇ, / ] fine rain; drizzle; poem by Tang poet Li Shangyin 李商隱|李商隐, #19,739 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It may seem trivial to you but for me it's worth paying attention to.あなたには些な事に思えるかも知れませんが、私にとってそれは注意すべきことなのです。
Their trouble stems from a trifling matter.あの人たちのトラブルのもとは些なことだ。
Delightful shoestring potatoes.うれしくなる切りポテトフライ。
What is a cancer cell like?ガン胞とはどのようなものですか。
Oil on canvas can never paint a petal so delicate.キャンバスのオイルはとても微な花びらを描けない。
This theme should be treated in more detail.このテーマはもっと詳に論じられるべきだ。
This chemical will prevent germs from breeding.この化学薬品は菌の繁殖を防ぐだろう。
This connection is too slow for me to watch movies.この回線のさじゃ、動画は見られないよ。
I have no time to explain this in detail.この事を詳に説明する時間がありません。
Please turn over these papers and explain the matter to me in detail.この書類をめくってその問題を私に詳に説明して下さい。
From this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.この段階を踏まえ、抑圧という概念をさらに詳に検証していくことになるだろう。
Detailed maps for this area have not been drawn.この地域の詳な地図はまだ書かれていない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
or "this will cure you in a weekend,"[CN] 這件事很重要,所以仔聽好 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
You're losing a couple of brain cells before you even turn pro.[JA] 脳胞が破壊されて おしまいだ CounterPunch (2017)
Well, we are stretched a bit thin.[JA] 長く伸びすぎた The Spoils of War (2017)
Now, suppose you wanna leave your kids unbuckled.[CN] 可是要是有個超級壞的小 Do Some Shots, Save the World (2017)
[man speaking in Maori] When you lay your wood out, the bigger logs must be placed on the outside, while the smaller logs are placed on the inside.[JA] 薪を組む時は― 太い枝を外側に組み― めの枝を その中に入れる Barbecue (2017)
Then my life was written in detail, where I was born, where I went to school, the part-time jobs I had, my relationships and friends at the time, that I published my debut novel at age 26,[JA] 次に 僕の経歴が ことかにつづられていて 出身地 出身校 アルバイトを含む職歴 当時の交際相手や交友関係 Disbanded (2017)
When you get vaccinated, you are not just protecting yourself, you're protecting the most vulnerable among us.[CN] 算你衰, Do Some Shots, Save the World (2017)
My plan was just to land some jabs, every so often throw an overhand left to land-- to get some respect.[JA] いつもどおり かくジャブを出して 左のオーバーハンドで ダメージを CounterPunch (2017)
Nothing. Not even at a cellular level.[JA] 何も起きない 胞レベルでも Life (2017)
Prep the defibrillator and get the shocks down.[JA] 除動器で電気ショックを - 電圧360 Life (2017)
Very good, that's perfect.[CN] 菌可能會汙染水 好嗎 Tunnel (2016)
That's how to get rid of a baby.[CN] 這個節很重要 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分化[さいぶんか, saibunka] fragmentation [Add to Longdo]
胞状[さいぼうじょう, saiboujou] cellular [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さい, sai] SCHMAL, KLEIN, FEIN [Add to Longdo]
[ほそい, hosoi] duenn, schmal [Add to Longdo]
[こまか, komaka] klein, -fein, ausfuehrlich, genau [Add to Longdo]
かい[こまかい, komakai] klein, -fein, ausfuehrlich, genau [Add to Longdo]
[ほそる, hosoru] duenner_werden [Add to Longdo]
[さいく, saiku] -Werk, Handarbeit, List, Trick [Add to Longdo]
[さいぼう, saibou] -Zelle (biologisch) [Add to Longdo]
[さいきん, saikin] Bazillus, Bakterie [Add to Longdo]
[さいせつ, saisetsu] ausfuehrliche_Erklaerung [Add to Longdo]
長い[ほそながい, hosonagai] schlank, duenn_und_lang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top