Search result for

(64 entries)
(0.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -素-, *素*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[すで, sude] (n) มือเปล่า
早い[すばやい, subayai] เร็ว(เคลื่อนไหว,ทำงาน)
晴らしい[すばらしい, subarashii] (adj) ยอดเยี่ยม, เจ๋ง
[そざい, sozai] (n) วัตถุดิบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そ, so] (adj) ที่ดีเลิศ
[そぼく, soboku] (adj) เรียบๆ ง่ายๆ พื้นๆ
[そこう, sokou] พฤติกรรม
[すてき, suteki] (adj adv ) ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., S. . loveliness n. ดูlovely, S. attractive ###A. ugly

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[すがお, sugao] Thai: ใบหน้าที่ไม่มีการแต่งเติม English: face with no make-up
[すがお, sugao] Thai: ตัวจริงที่ไม่ได้แต่งเติมอะไร English: unpainted face

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[素, sù, ㄙㄨˋ] plain; white; vegetarian; formerly; normally
Radical: Decomposition: 糸 (mì ㄇㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A silken thread 糸 hanging off a tree 龶,  Rank: 661

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そ, so] (adj-no,n) (1) plain; unadorned; undecorated; unadulterated; au naturel; (pref) (2) (derog) (before a noun) mere; poor; (3) (before an adjective) exceedingly [Add to Longdo]
[そ, so] (adj-na,n,adj-no) (1) plain, white silk; (2) {math} (See 互いに) prime; (P) [Add to Longdo]
うどん;饂飩[すうどん, suudon] (n) (See 掛けうどん) udon noodles in broth (no trimmings) [Add to Longdo]
[すっ, sutsu] (pref) most (emphasis); much; greatly [Add to Longdo]
っぴん[すっぴん, suppin] (n) (1) (uk) face with no make-up; (2) sobriety [Add to Longdo]
っ気ない;っ気無い;気ない;気無い[そっけない, sokkenai] (adj-i) cold; short; curt; blunt [Add to Longdo]
っ首[そっくび, sokkubi] (n) head [Add to Longdo]
っ頓狂[すっとんきょう;スットンキョー, suttonkyou ; suttonkyo-] (adj-na,n) wild; in disarray; harum-scarum; hysteric [Add to Longdo]
っ破抜き[すっぱぬき, suppanuki] (n) exposure; disclosure; an "expose" (in a magazine) [Add to Longdo]
っ破抜く;破抜く;すっぱ抜く[すっぱぬく, suppanuku] (v5k,vt) to expose; to disclose; to unmask [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sù zhì, ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] inner quality; basic essence; change over time, #1,045 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] plain; element, #1,875 [Add to Longdo]
[sù cái, ㄙㄨˋ ㄘㄞˊ, ] source material (in literature and art), #12,341 [Add to Longdo]
[sù shí, ㄙㄨˋ ㄕˊ, ] vegetables; vegetarian food, #21,830 [Add to Longdo]
[sù miáo, ㄙㄨˋ ㄇㄧㄠˊ, ] sketch, #24,422 [Add to Longdo]
[sù lái, ㄙㄨˋ ㄌㄞˊ, / ] usually, #24,784 [Add to Longdo]
[sù cài, ㄙㄨˋ ㄘㄞˋ, ] vegetable dish, #34,956 [Add to Longdo]
食者[sù shí zhě, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄓㄜˇ, ] vegetarian, #61,220 [Add to Longdo]
昧平生[sù mèi píng shēng, ㄙㄨˋ ㄇㄟˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, ] to have never met sb before (成语 saw); entirely unacquainted; a complete stranger; not to know sb from Adam, #62,922 [Add to Longdo]
[sù shù, ㄙㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] prime number, #82,306 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Asian religions inspire him to create splendid sculptures.アジアの宗教から閃きを得て、彼は複数の晴らしい彫刻を生み出した。
I just adore your new hat.あなたの新しい帽子、なんて敵な帽子なんでしょう。
Don't forget to give my best regards to your lovely wife.あなたの敵な奥さんによろしくお伝えくださることを忘れないで下さい。
Your hat matches your dress marvellously.あなたの帽子はドレスに晴らしく似合います。
You are all too quick.あなたはあまりにも早すぎる。
You're such a lovely audience.あなた達は本当に敵なお客だ。
Were you sober at that time?あの時は面だったのですか。
That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.あの民宿なら、泊まり5千円だよ。
She knows she's looking fine.あの娘は自分が敵に見えるって知っている。
One man was seen digging with his bare hands.ある人が手で掘っているのが見えた。
It was such a wonderful movie that I saw it five times.あれはとても晴らしい映画だったので、私は5回見た。
How did you come to know such a wonderful girl?あんな敵な女の子とどうして知り合いになったんだい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm gradually learning who these women are.[JA] 性は 少しずつ分かってきたが Choices (2017)
- Where are you guys from?[CN] -你是食者? CounterPunch (2017)
Blame it[CN] 先通过质检查和培训 The Villainess (2017)
I'm gradually learning who these women are.[JA] 女たちの性は 明らかになってきたが Appeal (2017)
Accept people's feelings without questioning them.[JA] 人の気持ちは 直に受け取ればいいのよ Ready (2017)
they would no longer accept those letters and everyone had to be vaccinated unless they had a medical exemption.[CN] 因此如果要進入托兒所或公立學校 或者許多私立學校也一樣 當然也可以因健康因破例 Do Some Shots, Save the World (2017)
You're supposed to lie on the ground, and you get the energy from the Earth--[CN] 持這種論點的人 認為我們身體裡有毒 必須做這些瘋狂的事來排毒 Malarkey! (2017)
Hitomi Tsukamoto's true identity.[JA] 塚本(つかもと)ひとみの Confrontation (2017)
Even though she knew it was me, she still provoked me.[JA] (佑希) 私の性を分かった上で 挑発したりするから Confrontation (2017)
He's the first openly gay NFL player.[CN] 再加入同性恋的因 就成了收拾不了的烂摊子 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Are we losing... jobs?[CN] 波普利卡的人 进行过一项很精彩的研究 显示法官会用算法 根据风险因 Machines Take Over the World (2017)
So, we know that the placebo effect exists, and is effective as a--[CN] 知道自己吃了什麼東西 也是那東西有效的因之一 Tune Your Quack-o-Meter (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[そし, soshi] element, data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そ, so] NACKT, UNBEDECKT, SCHLICHT [Add to Longdo]
[そ, so] ELEMENT, URSPRUNG [Add to Longdo]
[しろうと, shirouto] Laie, Dilettant [Add to Longdo]
[そびょう, sobyou] Zeichnung, Skizze [Add to Longdo]
[そぼく, soboku] einfach, kunstlos, naiv [Add to Longdo]
粒子[そりゅうし, soryuushi] Elementarteilchen [Add to Longdo]
[そしつ, soshitsu] Anlage, Natur [Add to Longdo]
[すがお, sugao] ungeschminktes_Gesicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top