Search result for

(59 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -納-, *納*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[なっとく, nattoku] การเข้าใจยอมรับ
[のうひん, nouhin] (n ) การส่งสินค้า
税申告[のうぜいしんこく, nouzeishinkoku] เงินคืนภาษี
[のうぜい, nouzei] การจ่ายภาษี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[おさめる, osameru] Thai: ชำระเงินตามกำหนด English: to pay
める[おさめる, osameru] Thai: เอาของไปส่งตามกำหนด English: to supply

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[納, nà, ㄋㄚˋ] to adopt, to accept; to receive, to take
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  内 (nèi ㄋㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 6,114

Japanese-English: EDICT Dictionary
まらない[おさまらない, osamaranai] (adj-i) feeling grieved; unsatisfied [Add to Longdo]
まり返る[おさまりかえる, osamarikaeru] (v5r,vi) to be satisfied with one's position; to be quite content [Add to Longdo]
[おさめ, osame] (n,n-suf,adj-no) the last; the end; the closing [Add to Longdo]
め札[おさめふだ, osamefuda] (n) (1) (See 札) votive card or tablet; (2) (arch) treasury or granary receipt statement [Add to Longdo]
[なや, naya] (n) shed; barn; outhouse; (P) [Add to Longdo]
[のうかい, noukai] (n) the last meeting (of the year, the term, etc.) [Add to Longdo]
[のうかん, noukan] (n,vs) placing of body in coffin [Add to Longdo]
[のうき, nouki] (n) appointed day of delivery; time for payment [Add to Longdo]
期回答[のうきかいとう, noukikaitou] (n) available to promise (i.e. a product is in stock and can be promised to a buyer); ATP [Add to Longdo]
[のうきん, noukin] (n,vs) payment; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nà, ㄋㄚˋ, / ] to accept; to pay (tax etc), #2,003 [Add to Longdo]
纳入[nà rù, ㄋㄚˋ ㄖㄨˋ, / ] to bring sth into line; to channel sth; to foist (onto sb), #3,986 [Add to Longdo]
纳税[nà shuì, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] to pay taxes, #6,585 [Add to Longdo]
纳税人[nà shuì rén, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ ㄖㄣˊ, / ] taxpayer, #7,907 [Add to Longdo]
纳米[nà mǐ, ㄋㄚˋ ㄇㄧˇ, / ] nanometer, #10,618 [Add to Longdo]
纳闷[nà mèn, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ, / ] puzzled; bewildered, #13,453 [Add to Longdo]
纳粹[nà cuì, ㄋㄚˋ ㄘㄨㄟˋ, / ] Nazi, #15,058 [Add to Longdo]
纳斯达克[nà sī dá kè, ㄋㄚˋ ㄙ ㄉㄚˊ ㄎㄜˋ, / ] NASDAQ stock exchange, #16,210 [Add to Longdo]
纳什[Nà shén, ㄋㄚˋ ㄕㄣˊ, / ] Nash, #29,226 [Add to Longdo]
纳米比亚[Nà mǐ bǐ yà, ㄋㄚˋ ㄇㄧˇ ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Namibia, #41,018 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Well, OK," Willie finally agreed.「そっか」ウィリーはようやく得した。
"Natto" smells awful, but tastes delicious.豆」の臭いはひどいが、食べるととてもおいしい。
Do you know which of okra and natto are more gooey?あなたはオクラと豆はどちらがよりねばねばしているかわかりますか。
You will soon be convinced that I am right.あなたは私が正しいことをすぐに得するだろう。
Andy hung his shirt up in the closet.アンディーは自分のシャツを収室に掛けた。
This alone is enough to convince us.これだけでも我々を得させるのに充分だ。
This is my account book.これは私の出帳です。
I'll have rice, miso soup and natto.ご飯に味噌汁と豆です。
Sandra eats any Japanese food except natto.サンドラは日本食は何でも食べますが、豆だけは食べません。
It is hard to convince Jack.ジャックは得させにくい。
It is hard to convince John.ジョンを得させるのは難しい。
The barn was small but it was strong.その屋は小さかったが頑丈だった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What makes sense, what doesn't make sense anymore...[JA] 得できるもの できないもの...  ()
-It's so dense. The Indian government must've been strongly motivated.[CN] (小兒麻痺症倖存者 普尼斯哥羅傑) 你有什麼話想跟他們說? Do Some Shots, Save the World (2017)
As in pay any tax.[JA] 税をね Close Encounters (2017)
Here's how vaccines work.[CN] 愛德華詹做出效果絕佳的疫苗 Do Some Shots, Save the World (2017)
Well, I'm here to discuss it with our distinguished panel.[CN] 好極了,很高興妳樂在其中 謝謝妳的歸整理 Malarkey! (2017)
Here's an idea, why don't you pay your tax like the rest of us?[JA] 俺たちのように 税すればいい Close Encounters (2017)
Just the way it rolls out of him. [McConaughey] "I think I see a lot of lawbreakers out there."[CN] 是馬修麥康,穿著皮褲,上空 Louis C.K. 2017 (2017)
Oh, I would, mate, but I've told you, I'm a conscientious objector when it comes to tax.[JA] 良心的税拒否者なんだ Close Encounters (2017)
We are very happy to be supplying windows to the old people's home but in order cut the lead-time we need to get the contract signed and the deposit paid.[JA] 品までの時間短縮のために 正式な契約と前金が必要です Smell the Weakness (2017)
Just... [groans][CN] 只不過馬修麥康跟查寧坦圖... Louis C.K. 2017 (2017)
Can you make my life better with astrology, in any way?[CN] 占星學不是只把人歸成12種 Malarkey! (2017)
Where are you, I'll meet you on the way to the tax office.[JA] その足で税する The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor [Add to Longdo]
本図書館[のうほんとしょかん, nouhontoshokan] deposit library [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[おさまる, osamaru] eingezahlt_werden, geliefert_werden [Add to Longdo]
める[おさめる, osameru] zahlen, liefern, annehmen, aufbewahren [Add to Longdo]
[なや, naya] Schuppen, Scheune [Add to Longdo]
[なっとく, nattoku] Verstaendnis, Zustimmung [Add to Longdo]
[のうかん, noukan] Leiche_in_den_Sarg_legen [Add to Longdo]
[のうぜい, nouzei] Steuerzahlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top