Search result for

(60 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -節-, *節*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せつやく, setsuyaku] (n) การประหยัด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふし, fushi] บทหรือเนื้อหาหรือตอนในบทความหรือในหนังสือ Section
約家[せつやくか, setsuyakuka] (n ) คนมัธยัสถ์, คนที่ใช้จ่ายอย่างประหยัด
々;[ふしぶし, fushibushi] ข้อ ปล้อง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[節, jié, ㄐㄧㄝˊ] festival; knot, joint; segment; to economize, to save
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  即 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 5,527

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) {ling} clause; (5) (taxonomical) section; (P) [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (1) joint; knuckle; (2) tune; melody; (3) knot (in wood); node in a bamboo stem; (4) (See 思い当たるふしがある) part; notable characteristic; (P) [Add to Longdo]
[よ, yo] (n-suf) characteristic way of speaking [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (arch) space between two nodes (on bamboo, etc.) [Add to Longdo]
;浬[のっと;ノット, notto ; notto] (n) (uk) knot (nautical mile per hour) [Add to Longdo]
々;[ふしぶし, fushibushi] (n) (1) joints; (2) points (of a speech) [Add to Longdo]
くれだった[ふしくれだった, fushikuredatta] (adj-f) rough and bony [Add to Longdo]
する[せっする, sessuru] (vs-s) to be moderate of; to save; to curtail [Add to Longdo]
の間[ふしのま, fushinoma] (n) (1) (arch) space between two nodes (on bamboo, etc.); (2) a short time [Add to Longdo]
の見出し[せつのみだし, setsunomidashi] (n) {comp} section header [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses, #999 [Add to Longdo]
节目[jié mù, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] program; item (on a program), #1,365 [Add to Longdo]
节日[jié rì, ㄐㄧㄝˊ ㄖˋ, / ] holiday; festival, #3,283 [Add to Longdo]
节约[jié yuē, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] frugal; save, #3,534 [Add to Longdo]
节能[jié néng, ㄐㄧㄝˊ ㄋㄥˊ, / ] to save energy; energy-saving, #3,779 [Add to Longdo]
节奏[jié zòu, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄡˋ, / ] rhythm; tempo; musical pulse; cadence; beat, #4,784 [Add to Longdo]
节省[jié shěng, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄥˇ, / ] saving; to save; to use sparingly; to cut down on, #5,655 [Add to Longdo]
节水[jié shuǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] to save water, #10,849 [Add to Longdo]
节点[jié diǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] node, #12,502 [Add to Longdo]
节制[jié zhì, ㄐㄧㄝˊ ㄓˋ, / ] to control; to restrict; to moderate; to temper; to administer, #17,273 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A penny saved is a penny earned. [Proverb]1ペニーの約は1ペニーの儲け。
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.1年には4つの季、春、夏、秋、冬がある。
How many seasons are there in a year?1年には季がいくつありますか。
The first season of the year is spring.1年の最初の季は春です。
Read the passage on page 22, please.22ページの一を読んで下さい。
The accent of guitar falls on the second syllable.guitarのアクセントは第2音にある。
In the word "tomorrow", the accent is on the second syllable.tomorrowという語ではアクセントは2番目の音にある。
Which season do you like the best?あなたはどの季が一番好きですか。
Roughly speaking, the seasons in England correspond with those in Japan.おおざっぱに言うと、英国の季も日本のものとほとんど同じだ。
In this way you can save several hours.こうすれば数時間の約ができます。
Please drop in when you come this way.こちらにお出でのは、どうぞお立ち寄りください。
If you happen to be out this way, be sure to call in at my house.こちらへお出かけのは是非お立ち寄りください。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's 20 sec--[CN] 我想到了這個骨眼 你會把它放進嘴裡,對吧? Louis C.K. 2017 (2017)
It bothered me.[CN] 彩繪過復活彩蛋嗎? Louis C.K. 2017 (2017)
The envoy from Niflheim awaits without, Your Majesty.[JA] ニヴルヘイムからの使は陛下、なしでお待ちしております。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
It's gonna save me a lot of time in the future.[JA] 僕の人生で 時間約になるだろう Find This Thing We Need To (2017)
To avoid these, we first observe a situation and then hypothesize a reason for what was observed.[CN] 歡迎收看本 Malarkey! (2017)
Just put my feet up the way I do.[CN] 謝啦,東尼,下目後見 Malarkey! (2017)
We committee members were overjoyed to come across a masterpiece like this for the significant 50th anniversary of the prize.[JA] 50回目の記念すべき目に このような傑作に巡り合えたことは 我々 選考委員にとっても 大きな喜びです Appeal (2017)
It becomes an extreme... form of depression when it's very cold for a long period.[JA] 冬は本当に過酷な季だ 何ヵ月も寒い日々が続くと 精神的に参ってくる Barbecue (2017)
The only problem with it is, that you can't really regulate the coal and the heat, so when it goes out, you're fucked.[JA] 使い捨てグリルもそうだ 火力の調ができないのが 唯一の難点だけどね Barbecue (2017)
Balance is a law that cannot be transgressed.[JA] 均衡を保とうとするのが 自然の理です King Arthur: Legend of the Sword (2017)
We'd save the government billions.[JA] 政府に何十億ドルも約させる。 The Circle (2017)
We can do this.[CN] -我們應該做個這樣的 Earth Is a Hot Mess (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[せつ, setsu] section [Add to Longdo]
の見出し[せつのみだし, setsunomidashi] section header [Add to Longdo]
[せってん, setten] node [Add to Longdo]
点ベクトル[せつてんべくとる, setsutenbekutoru] knot vector [Add to Longdo]
電機能[せつでんきのう, setsudenkinou] power conservation (facility) [Add to Longdo]
[せつめい, setsumei] section-name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふし, fushi] JAHRESZEIT, GELEGENHEIT, GRUNDSATZ, PARAGRAPH, STROPHE [Add to Longdo]
[ふし, fushi] Gelenk, Knoechel, Melodie, Punkt [Add to Longdo]
[せっけん, sekken] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]
[せっそう, sessou] -Treue, Keuschheit [Add to Longdo]
[せつやく, setsuyaku] Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top